Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Informacije o izmenama, dopunama, važenju, prethodnim verzijama ili napomenama propisa, kao i o drugim dokumentima koji su relacijski povezani sa propisom možete saznati na linku OVDE.

Email Print

PRAVILNIK O IZGLEDU, SADRŽINI I MESTU POSTAVLJANJA GRADILIŠNE TABLE

("Sl. glasnik RS", br. 22/2015)

 

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se propisuje izgled, sadržina i mesto postavljanja gradilišne table (u daljem tekstu: tabla).

Član 2

Odredbe ovog pravilnika odnose se na:

1) izgradnju novog objekta;

2) rekonstrukciju i sanaciju postojećeg objekta i

3) uklanjanje postojećeg objekta ili dela objekta.

Član 3

Tabla je pravougaonog oblika dimenzija 200 cm x 300 cm x 20 cm.

Tabla se izrađuje od četvrtastih kutijastih profila i pocinkovanog lima, a postavlja se na čeličnim nosačima odgovarajuće nosivosti fundiranim u beton.

Ako se u toku radova tabla ošteti zamenjuje se novom tablom.

Sadržaj table ispisuje se na srpskom jeziku, ćiriličkim pismom, slovima primerene veličine.

Član 4

Prednji deo table je u svetlonarandžastoj boji, otpornoj na atmosferske uticaje.

Zadnji i bočni deo table je u žutoj (matiranoj) boji, a nosači table u sivoj boji, otporni na atmosferske uticaje.

Član 5

Tabla sadrži:

1) prikaz objekta u koloru na 1/3 površine table u gornjem levom uglu;

2) naziv, namenu i površinu, odnosno dužinu objekta, ako se radi o linijskom objektu;

3) broj/brojeve katastarske/katastarskih parcele/parcela i oznaku katastarske opštine na kojoj se objekat gradi;

4) ime, odnosno naziv investitora (adresa, telefon, sajt);

5) ime odgovornog projektanta (adresa, telefon, sajt);

6) naziv privrednog društva, odnosno pravnog lica ili preduzetnika koje je izradilo tehničku dokumentaciju (adresa, telefon, sajt);

7) naziv izvođača radova, ime odgovornog izvođača radova i ime lica koje vrši stručni nadzor (adresa, telefon, sajt);

8) broj i datum rešenja kojim je izdata građevinska dozvola i naziv organa koji je izdao građevinsku dozvolu, odnosno broj rešenja kojim se odobrava izvođenje radova (za objekte za koje se koje se ne izdaje građevinska dozvola) i datum pravnosnažnosti, odnosno konačnosti rešenja o građevinskoj dozvoli;

9) datum početka građenja i rok završetka izgradnje objekta, odnosno izvođenja radova.

Podaci iz stava 1. ovog člana ispisuju se slovima crne boje na PVC samolepljivoj foliji otpornoj na oštećenja.

Član 6

Tabla se ističe na vidnom i pristupačnom mestu na ulazu u gradilište, a za linijske objekte tabla se postavlja na početku i na kraju trase i na drugim odgovarajućim delovima trase.

Tabla se postavlja u vertikalnoj ravni sa dužom horizontalnom stranom, na desnoj strani od glavnog ulaza u gradilište i osvetljava se posebnim reflektorom, a uklanja se posle izdavanja upotrebne dozvole za objekat.

Član 7

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o izgledu, sadržini i mestu postavljanja gradilišne table ("Službeni glasnik RS", broj 4/10).

Član 8

Ovaj pravilnik stupa stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".