Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Prijavite se na mailing listu:


Email Print

ODLUKA O OSNIVANJU METROLOŠKOG SAVETA

("Sl. glasnik RS", br. 63/2010)

1. Ovom odlukom osniva se Metrološki savet kao stručno savetodavno telo (u daljem tekstu: Savet).

2. Savet u skladu sa Zakonom o metrologiji ("Službeni glasnik RS", broj 30/10 u daljem tekstu: Zakon) obavlja sledeće poslove:

1) daje stručna mišljenja u pogledu razvoja metrološkog sistema Republike Srbije;

2) predlaže naučne i obrazovne aktivnosti u oblasti metrologije;

3) predlaže prioritete u naučnim istraživačko-razvojnim projektima u oblasti metrologije.

Metrološki savet, na zahtev ministarstva nadležnog za poslove metrologije daje stručna obrazloženja, odnosno mišljenja povodom objavljenih metroloških informacija koje su od javnog interesa.

3. U Savet se imenuju:

1) za predsednika:

Jelena Popović, pomoćnik ministra ekonomije i regionalnog razvoja;

2) za članove:

- prof. dr Miodrag Arsić, redovni profesor Elektronskog fakulteta u Nišu;

- prof. dr Ivan Župunski, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu;

- prof. dr Miloš Nedeljković, državni sekretar u Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj;

- Vida Živković, direktor Direkcije za mere i dragocene metale;

- dr Dejan Krnjaić, direktor Akreditacionog tela Srbije;

- Zoran Spasojević, direktor Direkcije za standardizaciju, kodifikaciju i metrologiju Ministarstva odbrane;

- Ljubodrag Perković, samostalni savetnik u Udruženju za metalsku i elektroindustriju u Privrednoj komori Srbije;

- Dragan Gajić, samostalni savetnik u Ministarstvu trgovine i usluga.

4. Predsednik Saveta može da pozove na sednicu Saveta predstavnike drugih organa i organizacija, kao i stručnjake iz različitih oblasti radi davanja stručnih mišljenja u vezi sa pojedinim pitanjima iz nadležnosti Saveta.

5. Savet je dužan da najmanje jednom godišnje Vladi dostavi izveštaj o radu.

6. Stručne i administrativne poslove za potrebe Saveta vrši ministarstvo nadležno za poslove metrologije, u skladu sa Zakonom.

7. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".