Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
31.08.2017.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE I O HRANI I HRANI ZA ŽIVOTINJE ZA KOJU SE UTVRĐUJU MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE OSTATAKA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA ("Sl. glasnik RS", br. 81/2017)


Na osnovu člana 52. stav 3. Zakona o sredstvima za zaštitu bilja („Službeni glasnik RS”, broj 41/09),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uz saglasnost ministra zdravlja, donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja

Član 1.

U Pravilniku o maksimalno dozvoljenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje i o hrani i hrani za životinje za koju se utvrđuju maksimalno dozvoljene količine ostataka sredstava za zaštitu bilja („Službeni glasnik RS”, br. 29/14, 37/14 – ispravka, 39/14, 72/14, 80/15, 84/15, 35/16, 81/16 i 21/17), u Prilogu 4 – Maksimalno dozvoljene količine određenih kontaminenata u hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog porekla(*), Glava II. MAKSIMALNO DOZVOLJENE KOLIČINE ODREĐENIH KONTAMINENATA, Odeljak 2. MIKOTOKSINI, pododeljak 2.1. Aflatoksini, tačka 2.1.14, kolona M1, broj: „0,050” zamenjuje se brojem: „0,25”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 7. septembra 2017. godine do 30. novembra 2018. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print