Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
31.01.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O ZDRAVSTVENOJ ISPRAVNOSTI DIJETETSKIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 7/2017)


Na osnovu člana 26. stav 5. Zakona o bezbednosti hrane („Službeni glasnik RS”, broj 41/09),
Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda

Član 1.

U Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskih proizvoda („Službeni glasnik RS”, br. 45/10, 27/11, 50/12, 21/15 i 75/15), u članu 22. stav 2. tač. 1) i 2) , članu 22a, st. 1, 3. i 4., članu 22b stav 1. tačka 1) i u Prilogu br. 29 i 31. reči: „Evropski univerzitet – Farmaceutski fakultet u Novom Sadu” u određenom padežu zamenjuju se rečima „Farmaceutski fakultet Novi Sad Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu” u odgovarajućem padežu.

Član 2.

U članu 22. stav 2. tačka 8) menja se i glasi:

„8) fotokopiju upisa u Registar Agencije za privredne registre Srbije ili fotokopiju poslednje promene u Agenciji za privredne registre Srbije;”.

U članu 22. st. 5, 6. i 7. menjaju se i glase:

„Ako subjekat u poslovanju hranom vrši promenu osnovnih podataka (poslovno ime, sedište, PIB, šifra delatnosti, podatke o ogranku ili drugi podatak bitan za obavljanje delatnosti) o bilo kom privrednom subjektu u lancu snabdevanja (proizvođač, uvoznik, distributer), ili dodaje nove subjekte u poslovanju hranom koji će vršiti promet proizvoda, uz zahtev za izmenu uverenja, dostavlja priloge iz stava 2. tač. 2)–4) i tač. 8)–11) ovog člana, kopiju uverenja o upisu dijetetskog proizvoda u bazu podataka Ministarstva zdravlja i pismenu izjavu nosioca upisa u bazu podataka da je saglasan sa upisom subjekta u poslovanju hranom koji će vršiti promet istog dijetetskog proizvoda.

Ako subjekat u poslovanju hranom vrši promene u sastavu proizvoda ili promene naziva proizvoda, oblik proizvoda, a koji ne utiču na karakteristike i kategorizaciju proizvoda, uz zahtev za izmenu uverenja, dostavlja kopiju uverenja o upisu dijetetskog proizvoda u bazu podataka i priloge iz stava 2. tačka 2) i tač. 8)–11) ovog člana.

Ako subjekat u poslovanju hranom vrši produženje upisa dijetetskog proizvoda, zahtev podnosi najranije 60 dana pre isteka roka uverenja o upisu dijetetskog proizvoda u bazu podataka, a najkasnije danom isteka roka upisa. Subjekat u poslovanju hranom uz zahtev za produženje upisa dijetetskog proizvoda u bazu podataka za narednih pet godina, dostavlja:

1) kopiju uverenja o upisu dijetetskog proizvoda u bazu podataka Ministarstva zdravlja,

2) izjavu subjekta u poslovanju hranom da proizvod ispunjava zahteve važećih propisa Republici Srbiji,

3) izjavu subjekta u poslovanju hranom o istovetnim uslovima proizvodnje u smislu zahteva definisanih u stavu 2. ovog člana tač. 4)–7),

4) priloge iz stava 2. tač. 1)–3) i tač. 8)–11) ovog člana.”.

Član 3.

Član 23. menja se i glasi:

„Član 23.

Ne dovodeći u pitanje odredbe propisa kojim se uređuje oblast deklarisanja, označavanja i reklamiranja hrane, deklaracija dijetetskog proizvoda mora da sadrži i:

1) broj i datum upisa u bazu podataka Ministarstva.

Subjekat u poslovanju hranom koji je izvršio produženje upisa dijetetskog proizvoda ima obavezu da dijetetski proizvod stavi u promet sa sadržajem deklaracije iz stava 1. ovog člana na novoj ambalaži.

Subjekat u poslovanju hranom koji je izvršio produženje upisa dijetetskog proizvoda može dijetetski proizvod staviti u promet sa zatečenom ambalažom najduže 18 meseci od dana produženja upisa.

Dijetetski proizvodi kojima je istekao rok upisa, a stavljeni su u promet pre datuma isteka roka upisa, mogu biti u prometu do isteka roka trajanja, bez stavljanja na deklaraciju novog broja i datuma produženja upisa u bazu podataka, a najduže 18 meseci od datuma produženja upisa.

Za dijetetske proizvode za koje nije izvršeno produženje upisa u propisanom roku, subjekat u poslovanju hranom je u obavezi da izvrši upis u skladu sa procedurom upisa navedenim u čl. 22, 22a, 22b i 23.”

Član 4.

U članu 23a u stavu 2. dodaje se tačka 6) koja glasi:

„6) ako zbog izmene propisa koje se odnose na neki od sastojaka dijetetskog proizvoda, proizvod ne odgovara novim zahtevima propisanim za ocenu bezbednosti, odnosno zdravstvene ispravnosti.”

Član 5.

U članu 76. posle stava 3. dodaje se stav 4. koji glasi:

„Na deklaraciji za dodatke ishrani kod kojih je energetska vrednost u dnevnoj dozi manja od 50 kJ (12 kcal), nije obavezno isticati tablicu sa nutritivnom i energetskom vrednošću kao i izražavanje količine sastojaka na 100 g proizvoda.”

Član 6.

Prilozi br. 29, 30. i 31. menjaju se i glase:

„Prilog br. 29

Obrazac zahteva za upis dijetetskog proizvoda u bazu

podataka koje vodi Ministarstvo zdravlja

1. Naziv dijetetskog proizvoda
2. Naziv i adresa podnosioca zahteva
3. Naziv i adresa proizvođača u Republici Srbiji
4. Naziv i adresa uvoznika
5. Zemlja porekla, naziv i adresa proizvođača
6. Zemlja izvoza, naziv i adresa izvoznika

Prilog:*

1. stručno mišljenje i kategorizacija Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu ili Farmaceutskog fakulteta Novi Sad Univerziteta Privredna Akademija u Novom Sadu;

2. tekst deklaracije odobren od strane Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu ili Farmaceutskog fakulteta Novi Sad Univerziteta Privredna Akademija u Novom Sadu;

3. stručno mišljenje i analitički izveštaj zdravstvene ustanove o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskog proizvoda (Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, Institut za javno zdravlje Vojvodine, Institut za javno zdravlje Niš, Institut za javno zdravlje Kragujevac, Gradski zavod za javno zdravlje Beograd ili Institut za higijenu Vojnomedicinske akademije);

4. sertifikat nadležnog organa da je dijetetski proizvod proizveden u skladu sa principima analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP) i/ili dobre proizvođačke prakse (GMP) i dobre higijenske prakse (GHP);

5. potvrda nadležnog državnog organa da se dijetetski proizvod nalazi u prometu u zemlji proizvođača ili da se nalazi u prometu u zemlji članici EU;

6. izjava proizvođača da dijetetski proizvod ne sadrži genetički modifikovane mikroorganizame (GMO) i sirovine rizične od spongiformne encefalopatije goveda i drugih transmisivnih spongiformnih encefalopatija (BSE/TSE);

7. fotokopija rešenja, odnosno zapisnika sanitarnog inspektora o ispunjenosti opštih i posebnih sanitarno-higijenskih uslova za proizvodnju dijetetskih proizvoda (za proizvođače u Republici Srbiji);

8. fotokopija upisa u Registar Agencije za privredne registre Srbije ili fotokopija poslednje promene u Agenciji za privredne registre Srbije;

9. fotokopija uplatnice kao dokaz za pokrivanje troškova postupka upisa dijetetskog proizvoda u bazu podataka ministarstva;

10. podaci o uvozniku i/ili proizvođaču (pun naziv privrednog subjekta, ime i prezime odgovornog i kontakt lica, adresa: mesto, ulica i broj, telefon, faks, e-mail, internet adresa);

11. izjava da su kopije dokumentacije iz tač. 1) do 9) ovog priloga verodostojne originalu.

Datum _______________ M.P.
_________________

* Dokumentacija se dostavlja u vidu overene fotokopije originala, a dokazi iz tač. 4), 5) i 6) ovog priloga i na srpskom jeziku (prevod na srpski jezik od strane ovlašćenog sudskog prevodioca).

Prilog br. 30

Obrazac zahteva Farmaceutskom fakultetu za dobijanje stručnog mišljenja i kategorizacije dijetetskog proizvoda

1 Naziv dijetetskog proizvoda
2 Naziv i adresa podnosioca zahteva
3 Naziv i adresa proizvođača u Republici Srbiji
4 Naziv i adresa uvoznika
5 Zemlja porekla, naziv i adresa proizvođača
6 Zemlja izvoza, naziv i adresa izvoznika

Prilog*:

1) kvalitativni i kvantitativni sastav dijetetskog proizvoda;
2) specifikacija sirovina i poreklo sirovina;
3) uputstvo o nameni i načinu primene dijetetskog proizvoda;
4) ograničenja za upotrebu i posebna upozorenja za dijetetski proizvod (ako postoje);
5) deklaracija dijetetskog proizvoda;
6) idejno rešenje ambalaže sa slikovnim znakom.

* Dokumentacija se dostavlja u vidu overene fotokopije originala na srpskom ili engleskom jeziku.

Prilog br. 31

Obrazac zahteva zdravstvenoj ustanovi za dobijanje stručnog mišljenja o zdravstvenoj ispravnosti dijetetskog proizvoda

1 Naziv dijetetskog proizvoda
2 Naziv i adresa podnosioca zahteva
3 Naziv i adresa proizvođača u Republici Srbiji
4 Naziv i adresa uvoznika
5 Zemlja porekla, naziv i adresa proizvođača
6 Zemlja izvoza, naziv i adresa izvoznika

Prilog:*

1) stručno mišljenje i kategorizacija Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu ili Farmaceutskog fakulteta Novi Sad Univerziteta Privredna Akademija u Novom Sadu;
2) kvalitativni i kvantitativni sastav dijetetskog proizvoda;
3) deklaracija dijetetskog proizvoda odobrena od Farmaceutskog fakulteta;
4) ambalaža ili idejno rešenje ambalaže sa slikovnim znakom.

* Dokumentacija se dostavlja u vidu overene fotokopije originala na srpskom jeziku.”

Član 7.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print