Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.12.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU SPROVOĐENJA OBJEDINJENE PROCEDURE ELEKTRONSKIM PUTEM ("Sl. glasnik RS", br. 120/2017)


Na osnovu člana 8a i člana 201. stav 5. tač. 3), 14) i 19) Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14 i 145/14),

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem

Član 1.

U Pravilnik o postupku sprovođenja objedinjene procedure elektronskim putem („Službeni glasnik RS”, br. 113/15 i 96/16), u članu 31. stav 2. posle tačke 1) dodaje se nova tačka 1a) koja glasi:

„1a) tipski ugovor za izgradnju priključka na distributivni sistem električne energije, koji je operator distributivnog sistema električne energije dostavio investitoru uz uslove za projektovanje i priključenje, u postupku izdavanja lokacijskih uslova, u skladu sa kojima je izdata građevinska dozvola po kojoj se vrši prijava radova, a koji je potpisan kvalifikovanim elektronskim potpisom investitora, odnosno njegovog punomoćnika;”.

U tački 2), posle reči: „nije potrebna izrada studije”, dodaju se reči: „za objekte za koje se u skladu sa tim propisom može zahtevati izrada te studije”.

Član 2.

U članu 32. stav 1. tačka 4) reč: „izdatim” zamenjuje se rečju: „izdatog”.

U tački 5) reči: „tač. 2) i 3)” brišu se.

Dodaje se novi stav 4. koji glasi:

„Ako je za prijavljenu vrstu radova zakonom koji uređuje bezbednost i zdravlje na radu propisana obaveza podnošenja elaborata o uređenju gradilišta, uz prijavu radova može biti podnet taj elaborat i izveštaj o početku radova, u kom slučaju nadležni organ u ime i za račun poslodavca nadležnoj inspekciji rada bez odlaganja prosleđuje taj elaborat i izveštaj.”

Dosadašnji st. 4–6. postaju st. 5–7.

Član 3.

U članu 33. stav 1. posle reči: „članom 31. stav 2.” reči: „tač. 2) i 3)” brišu se, a reči: „članom 32. stav 1. tač. 1), 2), 3), 5) i 6)” zamenjuje se rečima: „članom 32. stav 1. tač. 1), 2), 3), 5) i 7)”.

Član 4.

Posle člana 40. dodaju se naziv člana i član 40a, koji glase:

„Podnošenje zahteva za priključenje objekta na

distributivni sistem električne energije

Član 40a

Uz zahtev za priključenje objekta na distributivni sistem električne energije, pored priloga iz člana 40. ovog pravilnika, prilaže se i:

1) upotrebna dozvola ili izjava ovlašćenog izvođača radova da uređaji i instalacije ispunjavaju tehničke i druge propisane uslove, sa njegovim izveštajem o ispravnosti te instalacije, sačinjenim, u skladu sa aktom kojim se uređuju tehnički uslovi za električne instalacije niskog napona, odnosno upotrebna dozvola za objekat koji se priključuje na naponski nivo iznad 1 kV;

2) informacija o broju i datumu zaključenja ugovora o snabdevanju, vrsti ugovora, mestu primopredaje, periodu snabdevanja, krajnjem kupcu, a ako u objektu ima više mesta primopredaje, dostavlja se informacija za svako mesto primopredaje;

3) informacija o broju i datumu zaključenja ugovora kojim je uređena balansna odgovornost, kao i o broju i datumu zaključenja ugovora o pristupu sistemu, ako ugovor iz tačke 2) ovog stava nije ugovor o potpunom snabdevanju.

Ako je za priključenje objekta na naponski nivo iznad 1 kV potrebno priključenje transformatorske stanice i/ili podzemnog ili nadzemnog voda, dostavljaju se i drugi dokazi navedeni u uslovima za projektovanje i priključenje, koji su pribavljeni u proceduri izdavanja lokacijskih uslova.”

Član 5.

U članu 41. stav 4. na kraju stava dodaje se rečenica koja glasi: „Ako je posebnim propisom propisana obaveza podnošenja posebnog zahteva za vršenje takve provere, smatraće se da je takav zahtev podnet u okviru zahteva iz člana 40. ovog pravilnika”.

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print