Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.12.2017.

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O OBRAZOVANJU MEĐURESORNE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE AGENDE UJEDINJENIH NACIJA O ODRŽIVOM RAZVOJU DO 2030. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 120/2017)


Na osnovu člana 33. st. 2. i 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o obrazovanju Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. godine

1. U Odluci o obrazovanju Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. godine („Službeni glasnik RS”, br. 113/15, 67/17 i 95/17), u tački 3. podtačka 3) pod rednim brojem (14) Ministarstvo zdravlja, dodaje se alineja prva: „dr Danijela Urošević, pomoćnik ministra, član”.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print