Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.11.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O MERILIMA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2016)


Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o metrologiji („Službeni glasnik RS”, broj 15/16),
Ministar privrede donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopuni Pravilnika o merilima

Član 1.

U Pravilniku o merilima („Službeni glasnik RS”, broj 63/13), u članu 19. st. 1. i 2. reči: „do 1. januara 2017. godine” zamenjuju se rečima: „do 1. januara 2024. godine”.

Član 2.

Merila koja su na dan stupanja na snagu ovog pravilnika u upotrebi mogu se podnositi na periodično ili vanredno overavanje sve dok ispunjavaju zahteve iz propisa na osnovu kojih su stavljena u upotrebu.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print