Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.08.2017.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O NASTAVNOM PLANU ZA DRUGI CIKLUS OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA I NASTAVNOM PROGRAMU ZA PETI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik", br. 8/2017)


Na osnovu člana 79. stav 1. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – autentično tumačenje, 68/15, 62/16 – US),

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja

Član 1.

U Pravilniku o nastavnom planu za drugi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS – Prosvetni glasnik”, br. 6/07, 2/10, 3/11, 1/13, 4/13, 11/16 i 6/17), deo: „NASTAVNI PLAN ZA PETI I ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANjA I VASPITANjA”, zamenjuje se novim delom: „NASTAVNI PLAN ZA PETI I ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANjA I VASPITANjA”, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 2.

Nastavni plan za peti i šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja, za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja, primenjivaće se počev od školske 2017/2018. godine, a za šesti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja, primenjivaće se počev od školske 2018/2019. godine.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije – Prosvetnom glasniku”.

NASTAVNI PLAN
ZA PETI I ŠESTI RAZRED OSNOVNOG OBRAZOVANjA I VASPITANjA

Red. broj A. OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI PETI RAZRED ŠESTI RAZRED
ned. god. blok nastava ned. god. blok nastava
1. Srpski jezik i književnost __________ jezik1 5 180 4 144
2. Srpski kao nematernji jezik2 3 108   3 108  
3. Strani jezik 2 72   2 72  
4. Istorija 1 36   2 72
5. Geografija 1 36   2 72
6. Biologija 2 72   2 72
7. Matematika 4 144   4 144
8. Informatika i računarstvo 1 36   1 36
9. Tehnika i tehnologija 2 72   2 72
10. Likovna kultura 2 72   1 36
11. Muzička kultura 2 72   1 36
12. Fizičko i zdravstveno vaspitanje 2 72 + 543   2 72 + 543  
13. Fizika     2 72  
14. Hemija        
UKUPNO: A 24–27* 918–1026* 25–28* 954–1062*
B. IZBORNI NASTAVNI PREDMETI
1 Verska nastava/ Građansko vaspitanje4 1 36   1 36  
2. Drugi strani jezik5 2 72   2 72  
3. Maternji jezik/govor sa elementima nacionalne kulture6 2 72   2 72  
UKUPNO: B 3–5* 108–180* 3–5* 108–180*
UKUPNO: A + B 27–30* 1026–1134* 28–31* 1062–1170*

Oblici obrazovno-vaspitnog rada kojima se ostvaruju obavezni i izborni nastavni predmeti

Red. broj OBLIK OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA PETI RAZRED ŠESTI RAZRED
ned. god. ned. god.
1. Redovna nastava 27–30* 1026–1134* 28–31* 1062–1170*
2. Slobodne nastavne aktivnosti7 1 36 1 36
3. Dopunska nastava 1 36 1 36
4. Dodatna nastava 1 36 1 36
Red. broj OSTALI OBLICI OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA PETI RAZRED ŠESTI RAZRED
ned. god. ned. god.
1. Čas odeljenjskog starešine 1 36 1 36
2. Vannastavne aktivnosti8 1 36 1 36
3. Ekskurzija Do 2 dana godišnje Do 2 dana godišnje

1 Naziv jezika nacionalne manjine u školama u kojima se nastava održava na maternjem jeziku nacionalne manjine.

2 Realizuje se u školama u kojima se nastava održava na maternjem jeziku nacionalne manjine.

3 Obavezne fizičke aktivnosti realizuju se u okviru predmeta Fizičko i zdravstveno vaspitanje.

4 Učenik bira jedan od ponuđenih izbornih nastavnih predmeta.

5 Učenik bira strani jezik sa liste stranih jezika koju nudi škola u skladu sa svojim kadrovskim mogućnostima i izučava ga do kraja drugog ciklusa

6 Učenik pripadnik nacionalne manjine koji sluša nastavu na srpskom jeziku može da izabere ovaj predmet ali nije u obavezi.

7 Slobodne nastavne aktivnosti škola planira Školskim programom i Godišnjim planom rada. Učenik obavezno bira jednu aktivnost sa liste od tri slobodne nastavne aktivnosti koje Škola nudi.

8 Vannastavne aktivnosti mogu da budu: društvene, umetničke, tehničke, humanitarne, kulturne, kao i druge aktivnosti u skladu sa prostornim i ljudskim resursima škole.

* Broj časova za učenike pripadnike nacionalnih manjina.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print