Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.04.2018.

Odluka o dopunama Odluke o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 32/2018)


Na osnovu člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 31/11, 119/12, 139/14 i 30/18) i člana 14. stav 1. tačka 9) i člana 34. tačka 9) Zakona o Narodnoj banci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 72/03, 55/04, 85/05 – dr. zakon, 44/10, 76/12, 106/12, 14/15 i 40/15 – odluka US),

Izvršni odbor Narodne banke Srbije donosi

ODLUKU
o dopunama Odluke o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju
  • 1. U Odluci o načinu i uslovima korišćenja finansijskih kredita iz inostranstva za namene iz člana 21. stav 2. Zakona o deviznom poslovanju („Službeni glasnik RS”, br. 6/13 i 74/13), posle tačke 2. dodaje se tačka 2a, koja glasi:
  • „2a. Izuzetno od tačke 2. ove odluke, kredit uzet od nerezidenta sa sedištem, odnosno prebivalištem u državi članici Evropske unije može da bude otplaćen, odnosno njegova otplata može da počne i pre isteka rokova iz te tačke.”.
  • 2. U tački 4, posle stava 2. dodaje se stav 3, koji glasi:
  • „Izuzetno od stava 2. ove tačke, otplata po kreditu uzetom od nerezidenta sa sedištem, odnosno prebivalištem u državi članici Evropske unije za namene iz tog stava može početi i pre isteka roka od tri meseca od datuma svakog korišćenja tog kredita.”.
  • 3. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.


  • ❮ Nazad na prethodnu stranicu

    Email Print