Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
30.03.2018.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za brokersko-dilerska društva ("Sl. glasnik RS", br. 25/2018)


Na osnovu člana 13. stav 2. tačka 4, člana 26. stav 4. i člana 35. stav 4. Zakona o računovodstvu („Službeni glasnik RS”, broj 62/13), a u vezi sa članom 201. stav 3. Zakona o tržištu kapitala („Službeni glasnik RS”, br. 31/11, 112/15 i 108/16),

Komisija za hartije od vrednosti donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za brokersko-dilerska društva

Član 1.

U Pravilniku o kontnom okviru i finansijskim izveštajima za brokersko-dilerska društva („Službeni glasnik RS”, br. 15/14, 137/14 i 143/14 – ispravka), u Prilogu 2 – Finansijski izveštaji za brokersko-dilerska društva: „Obrazac 1 – Bilans stanja brokersko-dilerskog društva”, „Obrazac 2 – Bilans uspeha brokersko-dilerskog društva”, „Obrazac 3 – Izveštaj o ostalom rezultatu brokersko-dilerskog društva”, „Obrazac 4 – Izveštaj o tokovima gotovine brokersko-dilerskog društva” reč: „M.P.” briše se.

Ispred: „Izveštaj o promenama na kapitalu brokersko-dilerskog društva” dodaje se reč: „Obrazac 5”.

U „Izveštaj o promenama na kapitalu brokersko-dilerskog društva” reč: „M.P.” briše se.

Član 2.

U Prilogu 3 – „Statistički izveštaj za brokersko-dilerska društva” reč: „M.P.” briše se.

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print