Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
30.03.2018.

Pravilnik o dopunama Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka ("Sl. glasnik RS", br. 25/2018)


Na osnovu člana 85. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 111/12, 29/15, 108/16 i 113/17 – dr. zakon),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka

Član 1.

U Pravilniku o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka („Službeni glasnik RS”, br. 94/10, 1/11, 25/11, 66/11, 94/11, 54/12, 12/13, 18/13, 56/13, 76/13, 104/13, 24/14, 55/14, 64/14, 112/14, 6/15, 15/15, 24/15, 33/15, 45/15, 36/16, 44/16, 59/16, 95/16, 7/17, 17/17, 46/17, 96/17, 101/17 i 108/17), u članu 4. tačka 1) posle reči:

„Carinarnica Kladovo – Carinska ispostava Prahovo;”

dodaju se reči:

„– Carinski referat Bor;”.

Član 2.

U članu 6. tačka 4) posle reči:

„Carinarnica Niš – Carinska ispostava Vranje,”

dodaju se reči:

„– Carinska ispostava Leskovac,”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print