Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.12.2017.

UREDBA O IZMENI UREDBE O MONITORINGU KVALITETA DERIVATA NAFTE I BIOGORIVA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)


Na osnovu člana 338. stav 2. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU
o izmeni Uredbe o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva

Član 1.

U Uredbi o monitoringu kvaliteta derivata nafte i biogoriva („Službeni glasnik RS”, br. 97/15, 5/17 i 8/17 – ispravka), u članu 25. reči: „od 1. januara 2018. godine” zamenjuju se rečima: „od 1. januara 2019. godine”.

Član 2.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije.”❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print