Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.12.2017.

UREDBA O IZMENI I DOPUNI UREDBE O STANJIMA U SLUŽBI PROFESIONALNIH VOJNIH LICA I O UNAPREĐIVANJU OFICIRA I PODOFICIRA ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)


Na osnovu čl. 64. i 79. Zakona o Vojsci Srbije („Službeni glasnik RS”, br. 116/07, 88/09, 101/10 – dr. zakon, 10/15 i 88/15 – US) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

UREDBU
o izmeni i dopuni Uredbe o stanjima u službi profesionalnih vojnih lica i o unapređivanju oficira i podoficira

Član 1.

U Uredbi o stanjima u službi profesionalnih vojnih lica i o unapređivanju oficira i podoficira („Službeni glasnik RS”, broj 35/12), posle člana 3. dodaje se član 3a, koji glasi:

„Član 3a

Pod postavljenjem oficira, odnosno podoficira na formacijsko mesto po potrebi službe u smislu ove uredbe podrazumeva se postavljenje oficira, odnosno podoficira na formacijsko mesto koje je upražnjeno usled formiranja nove, odnosno ukidanja postojeće organizacijske celine, odnosno komande, jedinice i ustanove ili ukidanja pojedinih formacijskih mesta, kao i popuna pojedinih novootvorenih ili upražnjenih mesta u organizacijskoj celini, odnosno komandi, jedinici i ustanovi.”

Član 2.

U članu 42. stav 1. tačka 5) briše se.

Dosadašnje tač. 6) i 7) postaju tač. 5) i 6).

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print