Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.12.2017.

REŠENJE O IZMENAMA REŠENJA O ODREĐIVANJU SNABDEVAČA KOJI ĆE SNABDEVATI JAVNE SNABDEVAČE PRIRODNIM GASOM ("Sl. glasnik RS", br. 119/2017)


Na osnovu člana 297. stav 6. Zakona o energetici („Službeni glasnik RS”, broj 145/14) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

REŠENJE
o izmenama Rešenja o određivanju snabdevača koji će snabdevati javne snabdevače prirodnim gasom

1. U Rešenju o određivanju snabdevača koji će snabdevati javne snabdevače prirodnim gasom („Službeni glasnik RS”, br. 64/13, 136/14, 113/15, 56/16 i 96/16), u tački 2. stav 1. reči: „do 1. januara 2018. godine” zamenjuju se rečima: „do 1. jula 2018. godine”.

U stavu 2. broj: „2017” zamenjuje se brojem: „2018”.

2. Ovo rešenje objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print