Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
29.12.2016.

ZAKON O IZMENI I DOPUNI ZAKONA O JAVNOJ SVOJINI ("Sl. glasnik RS", br. 108/2016)


Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini

Proglašava se Zakon o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na Sedmoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2016. godini, 28. decembra 2016. godine.

ZAKON
o izmeni i dopuni Zakona o javnoj svojini

Član 1.

U Zakonu o javnoj svojini („Službeni glasnik RS”, br. 72/11, 88/13 i 105/14), u članu 80. stav 5. reči: „po zahtevu iz člana 76. stav 2.” zamenjuju se rečima: „po zahtevu iz člana 76. stav 2, odnosno po zahtevu iz člana 82a stav 1.”.

Član 2.

Posle člana 82. dodaje se član 82a, koji glasi:

„Član 82a

Izuzetno od člana 77. stav 2. i člana 82. stav 8. ovog zakona, upis prava javne svojine autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, odnosno prava svojine javnog preduzeća i društva kapitala, izvršiće se i u slučaju kad se zahtev za upis ne podnese u roku iz člana 77. stav 1. i člana 82. stav 3. ovog zakona, na osnovu naknadnog zahteva za upis prava svojine, ako su za to ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom.

Naknadni zahtev za upis prava svojine iz stava 1. ovog člana može se podneti najkasnije do 31. decembra 2017. godine.”.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print