Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.08.2017.

ZAKON O IZMENI I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU ("Sl. glasnik RS", br. 80/2017)


Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim

UKAZ
o proglašenju Zakona o izmeni i dopunama
Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Proglašava se Zakon o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije, na sednici Četvrtog vanrednog zasedanja u Jedanaestom sazivu, 28. avgusta 2017. godine.

ZAKON
o izmeni i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu

Član 1.

U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnik RS”, br. 62/06, 65/08 – dr. zakon, 41/09 i 112/15), u članu 1. stav 4. posle reči: „pravno lice” dodaju se zapeta i reči: „osim ako ovim zakonom nije drugačije određeno u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane, i Republike Srbije, sa druge strane („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br. 83/08 i 12/14 – u daljem tekstu: Sporazum)”.

Član 2.

U glavi V. Korišćenje poljoprivrednog zemljišta, u odeljku 2. Korišćenje poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, naziv pododeljka 2.2. Promet poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini menja se i glasi:

„2.2. Promet poljoprivrednog zemljišta”.

Član 3.

Posle člana 72d dodaju se naziv člana i član 72đ, koji glase:

„Uslovi za promet poljoprivrednog zemljišta

u privatnoj svojini

Član 72đ

Državljanin države članice Evropske unije poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini, polazeći od Sporazuma, može steći pravnim poslom uz naknadu ili bez naknade pod uslovima propisanim ovim zakonom.

Poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini lice iz stava 1. ovog člana može steći ako:

1) je najmanje deset godina stalno nastanjeno u jedinici lokalne samouprave u kojoj se vrši promet poljoprivrednog zemljišta;

2) obrađuje najmanje tri godine poljoprivredno zemljište koje je predmet pravnog posla uz naknadu ili bez naknade;

3) ima registrovano poljoprivredno gazdinstvo u aktivnom statusu kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, u skladu sa zakonom kojim se uređuje poljoprivreda i ruralni razvoj bez prekida najmanje deset godina;

4) ima u vlasništvu mehanizaciju i opremu za obavljanje poljoprivredne proizvodnje.

Predmet pravnog posla iz stava 1. ovog člana može da bude poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini ako:

1) nije poljoprivredno zemljište koje je u skladu sa posebnim zakonom određeno kao građevinsko zemljište;

2) ne pripada zaštićenim prirodnim dobrima;

3) ne pripada ili se ne graniči sa vojnim postrojenjem i vojnim kompleksom i ne nalazi se u zaštitnim zonama oko vojnih postrojenja, vojnih kompleksa, vojnih objekata i objekata vojne infrastrukture, niti pripada i ne graniči se sa teritorijom Kopnene zone bezbednosti.

Predmet pravnog posla iz stava 1. ovog člana ne može da bude poljoprivredno zemljište u privatnoj svojini koje se nalazi na udaljenosti do 10 km od granice Republike Srbije.

Lice iz stava 2. ovog člana može steći u svojinu najviše do 2 ha poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini, ako su ispunjeni uslovi propisani ovim zakonom.

Ispunjenost uslova iz st. 2–4. utvrđuje ministar nadležan za poslove poljoprivrede.

Odredbe stava 4. ovog člana ne primenjuju se u slučaju povraćaja imovine koja se vrši u skladu sa zakonima kojima se uređuje vraćanje oduzete imovine bivšim vlasnicima.

Dužina perioda propisana u stavu 2. tač. 1)–3) ovog člana utvrđuje se počevši od dana početka primene ovog zakona.

Republika Srbija ima pravo preče kupovine poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini koje je predmet pravnog posla iz stava 1 ovog člana.

Pravo preče kupovine odobrava Vlada na predlog Komisije.

Komisiju iz stava 10. ovog člana obrazuju zajednički ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove finansija.

Ministar nadležan za poslove poljoprivrede i ministar nadležan za poslove finansija sporazumno propisuju uslove, rok, način i postupak prava preče kupovine.

Pravni posao iz stava 1. ovog člana kojim se vrši promet poljoprivrednog zemljišta u privatnoj svojini zaključen suprotno odredbama ovog zakona, ništav je.”

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. septembra 2017. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print