Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.06.2018.

Zakon o izmeni i dopuni Zakona o zapošljavanju stranaca ("Sl. glasnik RS", br. 50/2018)


Član 1.

U Zakonu o zapošljavanju stranaca („Službeni glasnik RS”, br. 128/14 i 113/17), u članu 16. stav 1. tačka 2) reč: „mesec” zamenjuje se rečju: „deset”.

Posle tačke 2) dodaje se tačka 2a) koja glasi:

„2a) izuzetno od odredbe stava 1. tačka 2) ovog člana, kada je to u interesu Republike Srbije ili to nalažu međunarodno prihvaćene obaveze, ministar nadležan za poslove zapošljavanja može odrediti i rok kraći od deset dana;”.

Posle stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:

„Izuzetno, kada je to u interesu Republike Srbije ili to nalažu međunarodno prihvaćene obaveze, privremena radna dozvola za zapošljavanje može se izdati strancu koji ispunjava sve uslove iz zahteva poslodavca koji se odnose na odgovarajuća znanja i sposobnosti, kvalifikacije, prethodno iskustvo i dr., uz prethodno pribavljenu saglasnost ministra nadležnog za unutrašnje poslove, pod uslovom da je stranac podneo zahtev za privremeni boravak.

Radna dozvola za zapošljavanje iz stava 3. ovog člana izdaje se za period koji ne može biti duži od 45 dana.”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

Član 2.

Postupci započeti pre stupanja na snagu ovog zakona okončaće se po odredbama propisa po kojima su započeti.

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print