Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.06.2018.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca ("Sl. glasnik RS", br. 50/2018)


Član 1.

U Zakonu o osnovnim pravima boraca, vojnih invalida i porodica palih boraca („Službeni list SRJ”, br. 24/98, 29/98 – ispravka i 25/00 – US i „Službeni glasnik RS”, br. 101/05 – dr. zakon i 111/09 – dr. zakon) u članu 17. stav 1. i članu 18. reči: „prosečne neto zarade u Saveznoj Republici Jugoslaviji iz prethodnog meseca” zamenjuju se rečima: „prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji iz prethodne godine”.

Član 2.

U članu 28. stav 2. menja se i glasi:

„Osnov za određivanje mesečnih iznosa primanja iz stava 1. ovog člana je iznos prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji iz prethodne godine, uvećan za 80%.”.

Član 3.

U članu 51. stav 3. menja se i glasi:

„Naknada iz stava 1. ovog člana iznosi 100% od prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji iz prethodne godine.”.

Član 4.

Član 71. menja se i glasi:

„Lična, porodična i uvećana porodična invalidnina, dodatak za negu i pomoć, ortopedski dodatak i naknada za vreme nezaposlenosti usklađuju se jednom godišnje prema kretanju prosečne godišnje zarade bez poreza i doprinosa u Republici Srbiji u prethodnoj godini na osnovu objavljenih podataka republičkog organa nadležnog za poslove statistike i isplaćuju se unazad.

Usklađeni iznosi prava iz stava 1. ovog člana pripadaju od 1. januara godine za koju je izvršeno usklađivanje i isplaćuju se nakon obračuna pripadajućih iznosa u skladu sa objavljenim podacima organa nadležnog za poslove statistike.

Od 1. januara tekuće godine do objavljivanja podataka iz stava 1. ovog člana vrši se isplata mesečnog iznosa prava koji je isplaćivan u prethodnoj godini, a razlika po izvršenom usklađivanju obračunava se jednokratno.”.

Član 5.

U članu 103. reči: „obrascu zapisnika o vršenju inspekcijskog nadzora i obrascu legitimacije upravnog inspektora” brišu se.

Član 6.

Odredbe čl. 107. do 112. brišu se.

Član 7.

U članu 113. tač. od 7. do 9. brišu se.

Član 8.

Opštinski organ uprave doneće po službenoj dužnosti rešenja kojima će, saglasno ovom zakonu, rešenja o pravu na ličnu, porodičnu i uvećanu porodičnu invalidninu, dodatku za negu i pomoć, ortopedski dodatak, borački dodatak i naknadu za vreme nezaposlenosti doneta do dana stupanja na snagu ovog zakona izmeniti u delu kojim su navedeni osnov za utvrđivanje iznosa prava i način usklađivanja iznosa prava, sa važnošću od 1. januara 2019. godine.

Rešenja iz stava 1. ovog člana nadležni organ doneće u roku od tri meseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ova rešenja ne podležu reviziji.

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print