Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.05.2019.

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o glavnom gradu ("Sl. glasnik RS", br. 37/2019)


Član 1.

U Zakonu o glavnom gradu ("Službeni glasnik RS", br. 129/07, 83/14 – dr. zakon i 101/16 – dr. zakon) u članu 5. stav 2. menja se i glasi:

"Radi obezbeđivanja uslova za uređivanje, upotrebu, unapređenje i zaštitu građevinskog zemljišta, grad Beograd osniva javno preduzeće."

Stav 4. menja se i glasi:

"Imovinom grada Beograda samostalno raspolažu organi grada Beograda, u skladu sa zakonom, Statutom grada i drugim aktima grada Beograda."

Posle stava 4. dodaju se st. 5–8. koji glase:

"U javnoj svojini grada Beograda su:

– dobra u opštoj upotrebi na teritoriji grada Beograda (opštinski putevi, nekategorisani putevi, ulice koje nisu deo autoputa ili državnog puta I i II reda, trgovi i javni parkovi i dr.);

– komunalna mreža na teritoriji grada Beograda;

– nepokretne i pokretne stvari i druga imovinska prava koje koriste organi i organizacije grada Beograda;

– stvari u javnoj svojini na kojima pravo korišćenja imaju gradske opštine, mesne zajednice na teritoriji grada Beograda, ustanove, javne agencije i druge organizacije čiji je osnivač grad Beograd;

– kulturna dobra, ukoliko je to u funkciji ostvarivanja nadležnosti grada Beograda ili kojima upravljaju pravna lica čiji je osnivač grad Beograd, organi ili organizacije grada Beograda;

– druge nepokretnosti evidentirane u registru nepokretnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje upis prava javne svojine na nepokretnostima, kao i pokretne stvari i imovinska prava, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina.

Komunalne mreže na teritoriji grada Beograda mogu biti u svojini vršioca komunalne delatnosti, čiji je osnivač grad Beograd, odnosno kome je grad Beograd poverio obavljanje te delatnosti, a grad Beograd po osnovu ulaganja stiče udele ili akcije u javnim preduzećima i društvima kapitala i prava po osnovu tih akcija, odnosno udela.

Statutom grada može se predvideti da gradska opština ima pravo javne svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima neophodnim za rad organa i organizacija gradske opštine.

Javna preduzeća čiji je osnivač grad Beograd, imovinom grada Beograda upravljaju i raspolažu u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i drugim aktom nadležnog organa."

Član 2.

U članu 6. stav 3. posle reči: "pravnog lica" dodaju se reči: "i ima svoj pečat".

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Gradske opštine: Barajevo, Grocka, Lazarevac, Mladenovac, Obrenovac, Sopot i Surčin mogu osnovati javno komunalno preduzeće, uz prethodnu saglasnost Skupštine grada Beograda, u skladu sa Statutom grada kojim se uređuju uslovi i postupak pribavljanja saglasnosti i utvrđuje organ gradske opštine koji vrši prava osnivača.”.

Dosadašnji stav 5. briše se.

Član 3.

Član 8. menja se i glasi:

"Član 8.

Grad Beograd vrši nadležnosti opštine i grada, utvrđene Ustavom i zakonom.

Pored nadležnosti iz stava 1. ovog člana grad Beograd, na svojoj teritoriji, vrši i sledeće nadležnosti:

1) uređuje i obezbeđuje obavljanje poslova koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju, održavanje i upravljanje javnim i nekategorisanim putevima na teritoriji grada Beograda, osim državnih puteva i auto-puteva kojima upravlja javno preduzeće osnovano od strane Republike Srbije i osniva javno preduzeće za obavljanje delatnosti upravljanja javnim putevima koji su u nadležnosti grada Beograda;

2) obrazuje komunalnu policiju, obezbeđuje i organizuje vršenje poslova komunalne policije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje komunalna policija;

3) stara se o zaštiti od požara i obezbeđuje uslove za sprovođenje zaštite od požara, propisuje mere zaštite od požara specifične za područje grada Beograda u cilju unapređenja stanja zaštite od požara i donosi akcione i sanacione planove zaštite od požara, u skladu sa zakonom kojim se uređuje protivpožarna zaštita;

4) utvrđuje Statutom grada Beograda prava i obaveze gradskih opština na teritoriji grada Beograda u oblasti smanjenja rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama, u skladu sa zakonom kojim se uređuje smanjenje rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama;

5) odlučuje o nazivima ulica, trgova, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta na svom području, u skladu sa Statutom grada Beograda i drugim propisima, uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove lokalne samouprave, u skladu sa zakonom kojim se uređuje lokalna samouprava;

6) uređuje uslove, postupak i način pribavljanja i raspolaganja građevinskim zemljištem i drugim nepokretnostima u javnoj svojini grada Beograda, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina;

7) uređuje opšte uslove zaštite, način podizanja i održavanja, obnove uništenih javnih zelenih površina i vođenje podataka o javnim zelenim površinama;

8) imenuje i razrešava direktore ustanova u oblasti dečije zaštite čiji je osnivač;

9) utvrđuje manifestacije od značaja za grad Beograd, uređuje način njihovog sprovođenja i realizacije i obezbeđuje uslove za njihovo održavanje;

10) sprovodi mere i finansira projekte u cilju podsticanja nataliteta na teritoriji grada Beograda;

11) vrši kontrolu realizacije i namenskog korišćenja sredstava koja se, iz budžeta grada Beograda prenose reprezentativnim udruženjima u kulturi kod kojih su stekli status samostalni umetnici za koje grad Beograd obezbeđuje sredstva iz budžeta grada Beograda za učešće u plaćanju doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje kultura;

12) određuje vrstu robe koja se može prodavati, odnosno vrstu ugostiteljske usluge koja se može pružati u privremenim objektima koji se postavljaju na teritoriji grada Beograda;

13) određuje vreme, način i mesta na kojima se može obavljati trgovina na malo sa pokretnih sredstava ili opreme i izdaje odobrenje za obavljanje trgovine na tim mestima, u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina;

14) uređuje i organizuje vršenje poslova u vezi sa držanjem i zaštitom domaćih i egzotičnih životinja, propisuje uslove i ograničenja držanja životinja, mesto i način izvođenja kućnih ljubimaca, a naročito pasa i mačaka na javne površine na teritoriji grada Beograda;

15) propisuje uslove za upravljanje komunalnim otpadom, kao i za njegovo odlaganje na teritoriji grada Beograda;

16) donosi Program mera prevencije stvaranja otpada od plastičnih kesa, sa planom za njegovo sprovođenje;

17) može učestvovati u finansiranju protivgradne zaštite na teritoriji grada Beograda i osnivati poljočuvarsku službu;

18) izdaje građevinske dozvole za izgradnju objekata i ostala akta u postupku objedinjene procedure, kao i druga akta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje i izgradnja;

19) obavlja poslove poljoprivredne inspekcije u delu kontrole nad primenom mera koje propisuje grad Beograd za vlasnike, odnosno korisnike poljoprivrednog zemljišta, kao i kontrole korišćenja poljoprivrednog zemljišta prema godišnjem programu zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta koji donosi grad Beograd, u skladu sa zakonom kojim se uređuje planiranje, zaštita, uređenje i korišćenje poljoprivrednog zemljišta u postupku i pod uslovima predviđenim tim zakonom;

20) sprovodi postupak eksproprijacije, u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak eksproprijacije;

21) određuje delove obale i vodnog prostora na kojima se mogu graditi hidrotehnički objekti, postavljati plutajući objekti i privezišta za čamce, odnosno mesta za raspremu brodova, uslove i način postavljanja plutajućih objekata i privezišta za čamce, uključujući izdavanje odobrenja za njihovo postavljanje i vrši nadzor u oblasti vodoprivrede kao i nad korišćenjem mesta za postavljanje plutajućih objekata i privezišta za čamce, u skladu sa zakonom kojim se uređuje korišćenje voda i vodni saobraćaj;

22) uređuje i obezbeđuje, organizaciju i način obavljanja javnog prevoza putnika u svim vidovima saobraćaja, koji se obavlja na teritoriji grada Beograda, u skladu sa zakonom;

23) stara se o održivom razvoju stanovanja na teritoriji grada Beograda, u skladu sa zakonom kojim se uređuje stanovanje i održavanje zgrada.

Statutom grada će se utvrditi podela poslova između grada i gradskih opština u izvršavanju nadležnosti navedenih u stavu 2. tač. 18–20) ovog člana.

Ukoliko se Statutom grada Beograda utvrdi ovlašćenje gradske opštine da donosi rešenje za poslove iz stava 2. tačka 18) ovog člana, po žalbi na ovo rešenje odlučuje grad Beograd.

Grad Beograd vrši i druge nadležnosti i poslove državne uprave koji su mu zakonom povereni.".

Član 4.

U članu 12. tačka 4) menja se i glasi:

"4) donosi prostorne i urbanističke planove i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta;"

U tački 15) reči: "i regionalnom", brišu se.

Član 5.

U članu 16. stav 3. reči: "Statutom grada" zamenjuju se rečima: "Poslovnikom o radu Skupštine grada Beograda".

Član 6.

U članu 20. stav 3. reči: "sa završenim pravnim fakultetom," zamenjuju se rečima: "koje ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, sa".

Član 7.

Posle člana 20. dodaje se član 20a koji glasi:

"Član 20a

Skupština grada obrazuje Komisiju za planove, u skladu sa zakonom kojim su uređeni prostorno planiranje i izgradnja objekata.

U slučajevima kada je Statutom grada utvrđeno da pojedine urbanističke planove donosi gradska opština za svoje područje, gradska opština obrazuje komisiju za planove, s tim da se jedna trećina članova komisije imenuje na predlog Skupštine grada.

Na sva planska dokumenta iz stava 2. ovog člana, posle javnog uvida, pribavlja se saglasnost Komisije za planove Skupštine grada Beograda, o usklađenosti plana detaljne regulacije sa planom višeg reda, odnosno sa zakonom kojim su uređeni prostorno planiranje i izgradnja objekata.".

Član 8.

U članu 26. tačka 4) menja se i glasi:

"4) rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija iz nadležnosti grada Beograda, izuzev organizacija u oblasti sporta, osim ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno, kao i o žalbama podnetim na rešenja koja donosi komunalna policija."

Posle tačke 6) dodaje se tačka koja glasi: "7) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom."

Član 9.

U članu 28. reči: " , a najmanje dva puta godišnje", brišu se.

Član 10.

Član 34. stav 2. menja se i glasi:

"Za načelnika Gradske uprave može biti postavljeno lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu i najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit za rad u organima državne uprave."

Stav 5. menja se i glasi: "Za načelnika uprave za pojedine oblasti može biti postavljeno lice koje ima stečeno visoko obrazovanje iz odgovarajuće naučne oblasti u odnosu na delokrug uprave, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit za rad u organima državne uprave."

Član 11.

U članu 35. stav 1. reč: "oglasa", zamenjuje se rečju: "konkursa".

Posle stava 3. dodaju se novi stav 4. i stav 5. koji glase:

"U gradu Beogradu, ukoliko je Gradska uprava organizovana kao jedinstveni organ, postavljaju se zamenici načelnika Gradske uprave – sekretari sekretarijata, u skladu sa zakonom kao i aktom o organizaciji Gradske uprave.

U slučaju iz stava 4. ovog člana ukoliko je načelnik Gradske uprave odsutan i sprečen da obavlja svoju dužnost zamenjuje ga jedan od zamenika načelnika Gradske uprave, za određenu oblast kojeg on odredi i koji ispunjava posebne uslove za postavljenje na položaj načelnika Gradske uprave.".

Dosadašnji stav 4. postaje stav 6.

Član 12.

U članu 36. reči: "rad uprave" zamenjuju se rečima: "rad Gradske uprave", a reči: "Skupštini grada i", brišu se.

Član 13.

Član 37. menja se i glasi:

"Za obavljanje poslova pomoćnika gradonačelnika u oblasti ekonomskog razvoja u gradu Beogradu se postavlja gradski menadžer.

Statutom grada može se predvideti da se pomoćnici gradonačelnika postavljaju i za druge oblasti (urbanizam, primarna zdravstvena zaštita, zaštita životne sredine, poljoprivreda i dr.).

Pomoćnike gradonačelnika postavlja i razrešava gradonačelnik.

Pomoćnici gradonačelnika pokreću inicijative, predlažu projekte i sačinjavaju mišljenja u vezi sa pitanjima koja su od značaja za razvoj u oblastima za koje su postavljeni i vrše druge poslove po nalogu gradonačelnika.

U gradu Beogradu može biti postavljeno najviše pet pomoćnika gradonačelnika, uključujući i gradskog menadžera.".

Član 14.

U članu 38. stav 2. menja se i glasi:

"Organizacija i sistematizacija radnih mesta u Gradskoj upravi uređuje se objedinjenim pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, u skladu sa zakonom.".

Član 15.

U članu 39. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

"2) izdati prekršajni nalog;".

Član 16.

U članu 50. posle stava 1. dodaju se st. 2. i 3. koji glase:

"Predlog za obrazovanje, odnosno ukidanje mesne zajednice ili drugog oblika mesne samouprave, mogu podneti najmanje 10% birača sa prebivalištem na području na koje se predlog odnosi, najmanje jedna trećina odbornika skupštine gradske opštine na čijem području se obrazuje, odnosno ukida mesna zajednica ili drugi oblik mesne samouprave.

U gradu Beogradu mesne zajednice ili druge oblike mesne samouprave mogu obrazovati, odnosno ukinuti gradske opštine na čijem području se obrazuju, odnosno ukidaju, uz prethodno pribavljeno mišljenje građana, o obrazovanju, području za koje se obrazuje, promeni područja i ukidanju mesnih zajednica i drugih oblika mesne samouprave.".

Član 17.

Posle člana 50. dodaje se član 50a koji glasi:

"Član 50a

Aktom o osnivanju mesne zajednice, u skladu sa Statutom grada, utvrđuju se poslovi koje vrši mesna zajednica, organi i organizacija rada organa, način odlučivanja kao i postupak izbora saveta i drugih organa mesne zajednice i druga pitanja od značaja za rad mesne zajednice, odnosno drugog oblika mesne samouprave.

Savet mesne zajednice je osnovni predstavnički organ građana na području mesne zajednice.

Savet mesne zajednice bira Skupština gradske opštine na čijem području se obrazuje mesna zajednica, odnosno drugi oblik mesne samouprave.

Nadležni organ iz stava 3. ovog člana bira članove saveta mesne zajednice na predlog zbora građana koji se saziva za područje mesne zajednice ili drugog oblika mesne samouprave.

Zbor građana može predložiti najviše dvostruko veći broj članova saveta mesne zajednice od broja članova saveta koji je utvrđen aktom o osnivanju mesne zajednice.

Predsednika saveta mesne zajednice bira savet iz reda svojih članova, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja članova saveta mesne zajednice.".

Član 18.

Posle člana 51. naziv glave VII. menja se i glasi:

"VII. LOKALNI OMBUDSMAN".

Član 19.

Član 52. menja se i glasi:

"U gradu Beogradu se može ustanoviti lokalni ombudsman kao poseban organ grada Beograda, koji je ovlašćen da nezavisno i samostalno kontroliše poštovanje prava građana, utvrđuje povrede učinjene aktima, radnjama ili nečinjenjem organa uprave i javnih službi, ako se radi o povredi propisa i opštih akata grada Beograda.

Lokalni ombudsman u gradu Beogradu može imati najviše četiri zamenika.

Nadležnost i ovlašćenja, način postupanja i izbora i prestanka dužnosti lokalnog ombudsmana, kao i zamenika lokalnog ombudsmana, uređuju se Statutom grada i drugim opštim aktom.".

Član 20.

Do uspostavljanja poljoprivredne inspekcije čiji je delokrug utvrđen ovim zakonom, inspekcijski nadzor u ovoj oblasti će vršiti poljoprivredna inspekcija ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede.

Član 21.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaju da važe odredbe člana 139. stav 3. u delu koji se odnosi na kvadraturu bruto razvijene građevinske površine, odredbe člana 172. stav 5, kao i člana 184. stav 7. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/ 09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 – US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18 i 31/19).

Stupanjem na snagu ovog zakona, na teritoriji grada Beograda prestaje primena odredbe člana 60. stav 1. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama ("Službeni glasnik RS", broj 41/18) u pogledu primene roka koji ističe najkasnije do 31. decembra 2023. godine, a primenjuju se rokovi predviđeni stavom 4. navedenog člana tog zakona.

Član 22.

Grad Beograd će uskladiti statut sa ovim zakonom i Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi ("Službeni glasnik RS”, broj 47/18) u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Skupština grada će dostaviti predlog statuta ministarstvu nadležnom za lokalnu samoupravu radi pribavljanja mišljenja, najkasnije 45 dana od stupanja na snagu ovog zakona.

Mišljenje o usklađenosti predloga statuta sa zakonima iz stava 1. ovog člana, ministarstvo nadležno za lokalnu samoupravu će dati u roku od 15 dana od prijema predloga statuta.

Ukoliko se ministarstvo nadležno za lokalnu samoupravu ne izjasni u roku iz stava 3. ovog člana, smatraće se da je dato pozitivno mišljenje.

Član 23.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije".❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print