Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
29.05.2018.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 40/2018)


Na osnovu člana 187. stav 3. Zakona o vodama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 101/16),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava

Član 1.

U Pravilniku o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava („Službeni glasnik RS”, br. 13/17 i 79/17), u članu 3. tačka 7) podtačka (1) posle reči: „višenamenskih brana sa akumulacijama” dodaju se zapeta i reči: „vodnih objekata za navodnjavanje”.

U podtački (3) posle reči: „višenamenskih brana sa akumulacijama” dodaju se zapeta i reči: „vodnih objekata za navodnjavanje”.

Član 2.

U članu 4. stav 1. tačka 2) menja se i glasi:

„2) donet budžet ili odluku o privremenom finansiranju, ukoliko je investitor jedinica lokalne samouprave, odnosno donet godišnji program poslovanja na koji je saglasnost dao osnivač, ukoliko je investitor pravno lice čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave;”

U stavu 2. tačka 1) podtačka (2) menja se i glasi:

„(2) na svoje ime izdatu vodnu saglasnost za objekte za koje se, u skladu sa zakonom kojim se uređuju vode, vodna saglasnost pribavlja van objedinjene procedure;”

U tački 2) reči: „vodne uslove za izradu tehničke dokumentacije iz oblasti uređenja i korišćenja voda, odnosno vodne uslove za izradu tehničke dokumentacije iz oblasti zaštite voda od zagađivanja” zamenjuju se rečima: „vodne uslove za izradu idejnog projekta i projekta za građevinsku dozvolu”.

Član 3.

U članu 10. posle stava 1. dodaje se stav 2, koji glasi:

„Obrasci iz stava 1. ovog člana na kojima se podnose zahtevi za raspodelu i korišćenje sredstava Fonda ne pečatiraju se ako su zahtevi podneti od strane privrednih društava i drugih pravnih lica privatnog prava.”

Član 4.

U članu 11. tačka 3) menja se i glasi:

„3) dokaz o obezbeđenju sopstvenih sredstava (izvod iz programa poslovanja preduzeća sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje konkretnog objekta, ukoliko je investitor pravno lice čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave ili izvod iz odluke o budžetu ili odluke o privremenom finansiranju, ukoliko je investitor jedinica lokalne samouprave sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje konkretnog objekta);”

Dodaje se stav 2, koji glasi:

„Ako dokaz o obezbeđenju sopstvenih sredstava iz stava 1. tačka 3) ovog člana ne sadrži razradu projekata koji se sufinansiraju sa pozicije na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje, pored sadržine propisane stavom 1. ovog člana, zahtev sadrži i izjavu odgovornog lica kojom potvrđuje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da pozicija na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje projekata sadrži sredstva za objekat za koji se podnosi zahtev.”

Član 5.

U članu 12. tačka 3) menja se i glasi:

„3) dokaz o obezbeđenju sopstvenih sredstava (izvod iz programa poslovanja preduzeća sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje konkretnog objekta, ukoliko je investitor pravno lice čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave ili izvod iz odluke o budžetu ili odluke o privremenom finansiranju, ukoliko je investitor jedinica lokalne samouprave sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje konkretnog objekta);”

Tačka 5) menja se i glasi:

„5) na svoje ime izdatu vodnu saglasnost za objekte za koje se, u skladu sa zakonom kojim se uređuju vode, vodna saglasnost pribavlja van objedinjene procedure;”

Dodaje se stav 2, koji glasi:

„Ako dokaz o obezbeđenju sopstvenih sredstava iz stava 1. tačka 3) ovog člana ne sadrži razradu projekata koji se sufinansiraju sa pozicije na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje, pored sadržine propisane stavom 1. ovog člana, zahtev sadrži i izjavu odgovornog lica kojom potvrđuje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da pozicija na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje projekata sadrži sredstva za objekat za koji se podnosi zahtev.”

Član 6.

Član 13. menja se i glasi:

„Član 13.

Zahtev iz člana 10. tačka 3) ovog pravilnika, pored podataka iz Obrasca O-3 – Zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Fonda radi finansiranja poslova iz člana 3. tačka 1) podtačka (3) ovog pravilnika, sadrži i:

1) izvod iz registra nadležnog organa;

2) akt osnivača o davanju saglasnosti na godišnji program poslovanja;

3) projektni zadatak za izradu tehničke dokumentacije potpisan i overen pečatom podnosioca zahteva;

4) dokaz o obezbeđenju sopstvenih sredstava (izvod iz programa poslovanja preduzeća sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje konkretnog objekta, ukoliko je investitor pravno lice čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave ili izvod iz odluke o budžetu ili odluke o privremenom finansiranju, ukoliko je investitor jedinica lokalne samouprave sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje konkretnog objekta);

5) vodne uslove za idejni projekat i projekat za građevinsku dozvolu, a za projekat za izvođenje radova važeći akt nadležnog organa na osnovu kojeg se odobrava izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji vodnih objekata za snabdevanje vodom za piće i sanitarno-higijenske potrebe u javnoj svojini i vodnu saglasnost za objekte za koje se, u skladu sa zakonom kojim se uređuju vode, vodna saglasnost pribavlja van objedinjene procedure;

6) izjava o očekivanim rezultatima projekta (broj stanovnika za koje se realizacijom projekta obezbeđuje snabdevanje vodom za piće, odnosno povećava kapacitet postojećeg sistema);

7) izjava o gubicima vode u mreži u kalendarskoj godini koja prethodi godini u kojoj se podnosi zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Fonda;

8) akt opštinskog/gradskog zavoda za javno zdravlje ili republičkog instituta za javno zdravlje kojim se potvrđuje hitnost rešavanja problema u snabdevanju vodom, ukoliko investitor poseduje taj akt, odnosno izjavu investitora da taj akt ne poseduje.

Ako dokaz o obezbeđenju sopstvenih sredstava iz stava 1. tačka 4) ovog člana ne sadrži razradu projekata koji se sufinansiraju sa pozicije na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje, pored sadržine propisane stavom 1. ovog člana, zahtev sadrži i izjavu odgovornog lica kojom potvrđuje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da pozicija na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje projekata sadrži sredstva za tehničku dokumentaciju za koju se podnosi zahtev.”

Član 7.

U članu 14. tačka 3) menja se i glasi:

„3) dokaz o obezbeđenju sopstvenih sredstava (izvod iz programa poslovanja preduzeća sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje konkretnog objekta, ukoliko je investitor pravno lice čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave ili izvod iz odluke o budžetu ili odluke o privremenom finansiranju, ukoliko je investitor jedinica lokalne samouprave sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje konkretnog objekta);”

Tačka 5) menja se i glasi:

„5) na svoje ime izdatu vodnu saglasnost za objekte za koje se, u skladu sa zakonom kojim se uređuju vode, vodna saglasnost pribavlja van objedinjene procedure;”

U tački 8) tačka i zapeta zamenjuju se tačkom.

Tačka 9) briše se.

Dodaju se st. 2. i 3, koji glase:

„Ako dokaz o obezbeđenju sopstvenih sredstava iz stava 1. tačka 3) ovog člana ne sadrži razradu projekata koji se sufinansiraju sa pozicije na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje, pored sadržine propisane stavom 1. ovog člana, zahtev sadrži i izjavu odgovornog lica kojom potvrđuje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da pozicija na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje projekata sadrži sredstva za objekat za koji se podnosi zahtev.

Ako se podnosi zahtev za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, pored sadržine propisane stavom 1. ovog člana, zahtev sadrži i izjavu o očekivanim rezultatima projekta (procenat priključenosti na kanalizacionu mrežu).”

Član 8.

U članu 15. tačka 4) menja se i glasi:

„4) dokaz o obezbeđenju sopstvenih sredstava (izvod iz programa poslovanja preduzeća sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje konkretnog objekta, ukoliko je investitor pravno lice čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave ili izvod iz odluke o budžetu ili odluke o privremenom finansiranju, ukoliko je investitor jedinica lokalne samouprave sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje konkretnog objekta);”

Tačka 5) menja se i glasi:

„5) vodne uslove za idejni projekat i projekat za građevinsku dozvolu, a za projekat za izvođenje radova važeći akt nadležnog organa na osnovu kojeg se odobrava izvođenje radova na izgradnji i rekonstrukciji vodnih objekata za sakupljanje, odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu voda u javnoj svojini i vodnu saglasnost za objekte za koje se, u skladu sa zakonom kojim se uređuju vode, vodna saglasnost pribavlja van objedinjene procedure;”

Dodaje se stav 2, koji glasi:

„Ako dokaz o obezbeđenju sopstvenih sredstava iz stava 1. tačka 4) ovog člana ne sadrži razradu projekata koji se sufinansiraju sa pozicije na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje, pored sadržine propisane stavom 1. ovog člana, zahtev sadrži i izjavu odgovornog lica kojom potvrđuje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da pozicija na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje projekata sadrži sredstva za tehničku dokumentaciju za koju se podnosi zahtev.”

Član 9.

U članu 23. stav 1. posle reči: „zaštitnim vodnim objektima” dodaju se reči: „vodnim objektima za navodnjavanje,”.

Član 10.

U Obrascu 0-1 Zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Fonda radi finansiranja poslova iz člana 3. tačka 1) podtačka (1) ovog pravilnika, III. DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTEV ZA RASPODELU I KORIŠĆENjE SREDSTAVA FONDA, u tabelarnom pregledu posle reči:

„Dokaz o obezbeđenju sopstvenih sredstava (izvod iz programa poslovanja preduzeća ili izvod iz odluke o budžetu ili odluke o privremenom finansiranju jedinice lokalne samouprave sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje konkretnog objekta)

broj:


datum:”dodaju se reči:

„Izjava odgovornog lica kojom potvrđuje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da pozicija na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje projekata sadrži sredstva za objekat za koji se podnosi zahtev

broj:


datum:”


Član 11.

U Obrascu 0-2 Zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Fonda radi finansiranja poslova iz člana 3. tačka 1) podtačka (2) ovog pravilnika, III. DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTEV ZA RASPODELU I KORIŠĆENjE SREDSTAVA FONDA, u tabelarnom pregledu posle reči:

„Dokaz o obezbeđenju sopstvenih sredstava (izvod iz programa poslovanja preduzeća ili izvod iz odluke o budžetu ili odluke o privremenom finansiranju jedinice lokalne samouprave sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje konkretnog objekta)

broj:


datum:”dodaju se reči:

„Izjava odgovornog lica kojom potvrđuje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da pozicija na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje projekata sadrži sredstva za objekat za koji se podnosi zahtev

broj:


datum:”Reči: „Vodna saglasnost” zamenjuju se rečima: „Vodna saglasnost za objekte za koje se, u skladu sa zakonom kojim se uređuju vode, vodna saglasnost pribavlja van objedinjene procedure”.

Član 12.

U Obrascu 0-3 Zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Fonda radi finansiranja poslova iz člana 3. tačka 1) podtačka (3) ovog pravilnika, III. DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTEV ZA RASPODELU I KORIŠĆENjE SREDSTAVA FONDA, u tabelarnom pregledu posle reči:

„Dokaz o obezbeđenju sopstvenih sredstava (izvod iz programa poslovanja preduzeća ili izvod iz odluke o budžetu ili odluke o privremenom finansiranju jedinice lokalne samouprave sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje konkretnog objekta)

broj:


datum:”dodaju se reči:

„Izjava odgovornog lica kojom potvrđuje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da pozicija na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje projekata sadrži sredstva za objekat za koji se podnosi zahtev

broj:


datum:”Reči: „Vodni uslovi za projekat za građevinsku dozvolu” zamenjuju se rečima: „Vodni uslovi za idejni projekat i projekat za građevinsku dozvolu”.

Reči: „Vodna saglasnost za projekat za izvođenje radova” zamenjuju se rečima: „Vodna saglasnost za projekat za izvođenje radova za objekte za koje se, u skladu sa zakonom kojim se uređuju vode, vodna saglasnost pribavlja van objedinjene procedure”.

Član 13.

U Obrascu 0-4 Zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Fonda radi finansiranja poslova iz člana 3. tačka 2) podtačka (1) ovog pravilnika, III. DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTEV ZA RASPODELU I KORIŠĆENjE SREDSTAVA FONDA, u tabelarnom pregledu posle reči:

„Dokaz o obezbeđenju sopstvenih sredstava (izvod iz programa poslovanja preduzeća ili izvod iz odluke o budžetu ili odluke o privremenom finansiranju jedinice lokalne samouprave sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje konkretnog objekta)

broj:


datum:”dodaju se reči:

„Izjava odgovornog lica kojom potvrđuje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da pozicija na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje projekata sadrži sredstva za objekat za koji se podnosi zahtev

broj:


datum:”Reči: „Vodna saglasnost” zamenjuju se rečima: „Vodna saglasnost za objekte za koje se, u skladu sa zakonom kojim se uređuju vode, vodna saglasnost pribavlja van objedinjene procedure”.

Član 14.

U Obrascu 0-5 Zahtev za raspodelu i korišćenje sredstava Fonda radi finansiranja poslova iz člana 3. tačka 2) podtačka (2) ovog pravilnika, III. DOKUMENTACIJA KOJA SE PODNOSI UZ ZAHTEV ZA RASPODELU I KORIŠĆENjE SREDSTAVA FONDA, u tabelarnom pregledu posle reči:

„Dokaz o obezbeđenju sopstvenih sredstava (izvod iz programa poslovanja preduzeća ili izvod iz odluke o budžetu ili odluke o privremenom finansiranju jedinice lokalne samouprave sa pozicijom na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje konkretnog objekta)

broj:


datum:”dodaju se reči:

„Izjava odgovornog lica kojom potvrđuje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da pozicija na kojoj su predviđena sredstva za sufinansiranje projekata sadrži sredstva za objekat za koji se podnosi zahtev

broj:


datum:”Reči: „Vodni uslovi za projekat za građevinsku dozvolu” zamenjuju se rečima: „Vodni uslovi za idejni projekat i projekat za građevinsku dozvolu”.

Reči: „Vodna saglasnost za projekat za izvođenje radova” zamenjuju se rečima: „Vodna saglasnost za projekat za izvođenje radova za objekte za koje se, u skladu sa zakonom kojim se uređuju vode, vodna saglasnost pribavlja van objedinjene procedure”.

Član 15.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print