Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.12.2020.

Zakon o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave
("Sl. glasnik RS", br. 157/2020)


Član 1.

U Zakonu o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik RS”, br. ١١٣/١٧, ٩٥/١٨ i 86/19), naslov iznad člana ٣٢. menja se i glasi:

„Utvrđivanje osnovice u jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu”.

U članu 32. reči: „2021. godinu” zamenjuju se rečima: „2022. godinu”.

Član 2.

U članu 38. reči: „2022. godine” zamenjuju se rečima: „2023. godine”, a reči: „2020. i 2021. godini” zamenjuju se rečima: „2021. i 2022. godini”.

Član 3.

U članu 42. reči: „2021. godine” zamenjuju se rečima: „2022. godine”, a reči: „2022. godine” zamenjuju se rečima: „2023. godine”.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print