Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.12.2016.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O ODREĐIVANJU RELEVANTNIH TRŽIŠTA PODLOŽNIH PRETHODNOJ REGULACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 106/2016)


Na osnovu člana 8. stav 1. tačka 1), člana 23. stav 1. i člana 59. stav 2. Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni glasnik RS”, br. 44/10, 60/13 – US i 62/14), člana 12. stav 1. tačka 1) i člana 16. tačka 4) Statuta Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge („Službeni glasnik RS”, br. 125/14 i 30/16), a u vezi sa Preporukom Komisije od 17. decembra 2007. godine o relevantnim tržištima proizvoda i usluga u okviru sektora elektronskih komunikacija podložnim prethodnoj regulaciji u skladu sa Direktivom Evropskog parlamenta i Saveta 2002/21/EZ o zajedničkom regulatornom okviru za elektronske komunikacione mreže i usluge, C (2007) 5046, 2007/879/EZ,
Upravni odbor Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge, na 10. sednici trećeg saziva održanoj 10. novembra 2016. godine, doneo je

ODLUKU
o izmeni Odluke o određivanju relevantnih tržišta podložnih prethodnoj regulaciji

1. U Odluci o određivanju relevantnih tržišta podložnih prethodnoj regulaciji („Službeni glasnik RS”, broj 59/11), u tački 2. podtačke 8) i 9) brišu se.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print