Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.10.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA PRAVILNIKA O KATASTARSKOM PREMERU I KATASTRU NEPOKRETNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 88/2016)


Na osnovu člana 181. tač. 6) i 8) Zakona o državnom premeru i katastru („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 18/10, 65/13, 15/15 – US i 96/15),
Direktor Republičkog geodetskog zavoda donosi

PRAVILNIK
o izmenama Pravilnika o katastarskom premeru i katastru nepokretnosti

Član 1.

U Pravilniku o katastarskom premeru i katastru nepokretnosti („Službeni glasnik RS”, broj 7/16), u članu 164. stav 1. reči: „rešenja suda” zamenjuju se rečima: „odluke suda, odnosno drugog nadležnog organa”.

U stavu 4. reči: „o rešenju i sudu koji je rešenje” zamenjuju se rečima: „o odluci i organu koji je odluku”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print