Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
28.04.2017.

PRAVILNIK O DOPUNAMA PRAVILNIKA O ENOLOŠKIM POSTUPCIMA I ENOLOŠKIM SREDSTVIMA ZA PROIZVODNJU ŠIRE, VINA I DRUGIH PROIZVODA ("Sl. glasnik RS", br. 41/2017)


Na osnovu člana 22. stav 3. Zakona o vinu („Službeni glasnik RS”, br. 41/09 i 93/12),
Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o enološkim postupcima i enološkim sredstvima za proizvodnju šire, vina i drugih proizvoda

Član 1.

U Pravilniku o enološkim postupcima i enološkim sredstvima za proizvodnju šire, vina i drugih proizvoda („Službeni glasnik RS”, br. 26/15 i 93/15), u Prilogu 2 – DOZVOLJENI ENOLOŠKI POSTUPCI I ENOLOŠKA SREDSTVA, tačka 1. Dozvoljeni enološki postupci, kao i uslovi i ograničenja njihove primene u tabeli posle rednog broja 46v dodaje se redni broj 46g, koji glasi:

Enološki postupak Uslov primene (1) Ograničenja u primeni

46g Upotreba aktivatora malolaktičke fermentacije Na način iz tačke 13g ovog priloga

Posle tačke 13v Srebro hlorid dodaje se naziv tačke i nova tačka 13g, koja glasi:

„13g Aktivatori malolaktičke fermentacije

Aktivatori malolaktičke fermentacije dodaju se na kraju ili posle alkoholne fermentacije kako bi se olakšala malolaktička fermentacija.

Pospešivanje započinjanja, kinetike (brzine reakcija) ili završetka malolaktičke fermentacije vrši se:

1) obogaćivanjem sredine hranljivim materijama i faktorima rasta za bakterije mlečne kiseline;

2) adsorpcijom nekih inhibitora bakterija.

Aktivatori su mikrokristalna celuloza ili proizvodi dobijeni razgradnjom kvasca (autolizati, inaktivisani kvasac, zidovi kvasca). Aktivatori se mogu dodati vinu ili vinu u fermentaciji pre ili tokom malolaktičke fermentacije i ne smeju izazvati organoleptičke promene u vinu.

Aktivatori malolaktičke fermentacije moraju biti u skladu sa specifikacijama propisanim Međunarodnim enološkim kodeksom koji je objavio OIV. Ako su aktivatori mikrokristalna celuloza, moraju biti u skladu sa specifikacijom iz posebnog propisa kojim se uređuju prehrambeni aditivi.”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print