Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
27.12.2017.

PRAVILNIK O IZMENI PRAVILNIKA O MERILIMA BRZINE VOZILA U SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 117/2017)


Na osnovu člana 20. stav 2, člana 22. stav 8. i člana 25. stav 3. Zakona o metrologiji („Službeni glasnik RS”, broj 15/16),

Ministar privrede donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o merilima brzine vozila u saobraćaju

Član 1.

U Pravilniku o merilima brzine vozila u saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 119/14 i 111/15), u članu 19. reči: „važe do 1. januara 2018. godine”, zamenjuju se rečima: „važe do 1. januara 2020. godine”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print