Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
27.12.2017.

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 117/2017)


Na osnovu člana 87. stav 2. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 111/12, 29/15 i 108/16),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

Član 1.

U Pravilniku o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 7/15, 45/15, 56/15, 88/15, 33/16, 73/16, 79/16, 8/17, 46/17, 69/17, 83/17 i 96/17), u Prilogu 8. „Kodeks šifara za popunjavanje isprava u carinskom postupku” u delu „HIV. Zakonski osnov za poreska oslobođenja i osnov naplate poreza na dodatu vrednost”, posle reči:

„uvoz dobara za koja je, u okviru carinskog postupka, odobren postupak carinskog skladištenja (član 26. stav 1. tačka 6) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 2616”

dodaju se reči:

„uvoz investicionog zlata (član 36b stav 4. tačka 1) Zakona o porezu na dodatu vrednost) 3641”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print