Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
27.11.2020.

Zakon o izmenama i dopuni Carinskog zakona
("Sl. glasnik RS", br. 144/2020)


Član 1.

U Carinskom zakonu („Službeni glasnik RS”, br. 95/18 i 91/19 – dr. zakon), u članu 17. stav 9. reč: „donošenja” zamenjuje se rečju: „dostavljanja”.

Član 2.

U članu 99. stav 2. menja se i glasi:

„Carinski dug se ne može naplatiti po isteku roka od pet godina od dana njegovog nastanka.ˮ

Posle stava 2. dodaju se st. 3. i 4, koji glase:

„Zastarevanje se prekida svakom radnjom carinskog organa koja se preduzima radi naplate dažbina, u kom slučaju rok počinje da teče od početka.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, pravo naplate zastareva po isteku deset godina od dana nastanka carinskog duga.ˮ

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Carinski zakon


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print