Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
27.10.2017.

UREDBA O DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 96/2017)


Na osnovu člana 87. stav 2. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 111/12, 29/15 i 108/16),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o dopunama Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

Član 1.

U Pravilniku o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanjadeklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Službeni glasnik RS”,br. 7/15, 45/15, 56/15, 88/15, 33/16, 73/16, 79/16, 8/17, 46/17, 69/17 i83/17), u Prilogu 8. „Kodeks šifara za popunjavanje isprava u carinskompostupku” u delu „HHIV. Priložene isprave i dodatne informacije” vrše sesledeće dopune:

1. U tački „4. Zahtevi i izjave” posle reči:

,,Izjava proizvođača medicinskih sredstava

I42

br./gggg”

dodaju se reči:

,,Isprava za prekogranični promet divljih vrsta faune i flore, kao i njihovih delova i derivata, koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine, ili, izjava da unapred navedene vrste, kao i njihovi delovi i derivati, ne podležu obavezi pribavljanja navedene isprave

I46

br./gggg”.

2. U tački „6. Uverenja o poreklu i druga uverenja”, podtačka „2. Uverenja, saglasnosti i dozvole ministarstava”, posle reči:

,,Licenca agencije za energetiku

U45

br./gggg”

dodaju se reči:

,,Isprava za prekogranični promet divljih vrsta faune i flore, kao i njihovih delova i derivata, koju izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite životne sredine

U46

br./gggg”,

a u podtački „3. Ostala uverenja, saglasnosti, dozvole i mišljenja”, posle reči:

,,Izveštaj o gamaspektromerijskoj analizi sadržaja radionuklida ili izveštaj o merenju jačine ambijentalnog ekvivalenta doze, koje izdaje ovlašćeno pravno lice

U82

br./gggg”

dodaju se reči:

,,Izveštaj o ispitivanju otpada u cilju njegovog tretmana, izdat od strane ovlašćene stručne organizacije za ispitivanje otpada

U83

br./gggg”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print