Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
27.09.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O ZAHTEVIMA ZA PROCEDURE KOJE SE ODNOSE NA PLANOVE LETA U PREDPOLETNOJ FAZI ("Sl. glasnik RS", br. 87/2017)


Na osnovu čl. 239. i 265. Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i 66/15 – dr. zakon),

Direktor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopuni Pravilnika o zahtevima za procedure koje se odnose na planove leta u predpoletnoj fazi

Član 1.

U Pravilniku o zahtevima za procedure koje se odnose na planove leta u predpoletnoj fazi („Službeni glasnik RS”, broj 23/12) član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Ovim pravilnikom se u domaće zakonodavstvo preuzima Uredba Komisije (EZ) br. 1033/2006 od 6. jula 2006. godine koja predviđa zahteve u pogledu procedura za planove leta u predpoletnoj fazi u okviru Jedinstvenog evropskog neba, izmenjena i dopunjena sledećim uredbama:

– Uredbom Komisije (EU) br. 929/2010 od 18. oktobra 2010. godine koja menja i dopunjuje Uredbu Komisije (EZ) br. 1033/2006 u vezi sa ICAO odredbama na koje se upućuje u članu 3. stav 1;

– Sprovedbenom uredbom Komisije (EU) br. 923/2012 od 26. septembra 2012. godine koja uspostavlja zajednička pravila letenja i operativne odredbe u vezi sa uslugama i postupcima u vazdušnoj plovidbi i kojom se menjaju i dopunjuju Sprovedbena uredba (EU) br. 1035/2011 i uredbe (EZ) br. 1265/2007, (EZ) br. 1794/2006, (EZ) br. 730/2006, (EZ) br. 1033/2006 i (EU) br. 255/2010;

– Sprovedbenom uredbom Komisije (EU) br. 428/2013 od 8. maja 2013. godine kojom se menja i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1033/2006 u vezi sa ICAO odredbama na koje se upućuje u članu 3. stav 1. i kojom se stavlja van snage Uredba (EU) br. 929/2010;

– Sprovedbenom uredbom Komisije (EU) br. 2016/2120 od 2. decembra 2016. godine kojom se menja i dopunjuje Uredba (EZ) br. 1033/2006 u vezi sa ICAO odredbama na koje se upućuje u članu 3. stav 1.

Uredba Komisije (EZ) br. 1033/2006 data je u Prilogu 1, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.”.

Član 2.

U članu 3. stav 1. tačka 2) reči: „broj 32/11” zamenjuju se rečima: „br. 32/11, 54/12 i 24/13”.

Posle stava 3. dodaje se stav 4, koji glasi:

„Upućivanje na Sekciju 4 Sprovedbene uredbe Komisije (EU) br. 923/2012, koje se vrši u Prilogu 1. ovog pravilnika, tumači se kao upućivanje na čl. 30–34. Pravilnika o letenju vazduhoplova („Službeni glasnik RS”, br. 61/15) kojima su u zakonodavstvo Republike Srbije preuzete navedene odredbe Sprovedbene uredbe Komisije (EU) br. 923/2012.”

Član 3.

U Prilogu 1. (Uredba Komisije (EZ) br 1033/2006 od 6. jula 2006. godine koja predviđa zahteve u pogledu procedura za planove leta u predpoletnoj fazi u okviru Jedinstvenog evropskog neba), u članu 2. stav 2. tačka 8) menja se i glasi:

„8) IFR je skraćenica koja se upotrebljava da označi pravila instrumentalnog letenja;”.

U tački 10) podtačka (f) reč: „postupke” zamenjuje se rečju: „procedure”.

Tačka 16) menja se i glasi:

„16) procedure u završnoj kontrolisanoj oblasti podrazumevaju standardne instrumentalne odlaske i standardne instrumentalne dolaske, definisane u ICAO Postupcima za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi – letenje vazduhoplova (PANS-OPS, Doc 8168, Knjiga 1, peto izdanje iz 2006. godine, uključujući sve amandmane, zaključno sa amandmanom broj 6).”

Član 4.

U Prilogu 1, u članu 3. stav 1. menja se i glasi:

„1. Odredbe navedene u Aneksu ove uredbe primenjuju se na podnošenje, prihvatanje i distribuciju planova leta za svaki let na koji se ova uredba primenjuje, kao i na sve promene osnovnih elemenata plana leta u predpoletnoj fazi u skladu sa ovom uredbom.”

Član 5.

U Prilogu 1, u članu 4. reči: „postojećim postupcima koji” zamenjuju se rečima: „postojećim procedurama koje”, a reči: „novih postupaka” zamenjuju se rečima: „novih procedura”.

Član 6.

U Prilogu 1. Aneks menja se i glasi:

„Aneks

Odredbe na koje se upućuje u članu 3. stav 1. ove uredbe

1. Sekcija 4 Aneksa Sprovedbene uredbe Komisije (EU) br. 923/2012;

2. Poglavlje 4, odeljak 4.4 (Planovi leta) i poglavlje 11, stav 11.4.2.2 (Poruke o kretanju vazduhoplova) ICAO PANS-ATM dokumenta 4444 (15. izdanje iz 2007. godine, uključujući sve amandmane, zaključno sa amandmanom broj 6);

3. Poglavlje 2 (Planovi leta) i poglavlje 6, stav 6.12.3 (Predviđeno vreme prelaska granice nadležnosti) Regionalnih dodatnih postupaka, Dokument 7030, Evropski regionalni dodatni postupci (5. izdanje iz 2008. godine, uključujući sve amandmane, zaključno sa amandmanom broj 9).”.

Član 7.

Prilog 2. briše se.

Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print