Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
27.07.2018.

Pravilnik o izmeni Pravilnika o imunizaciji i načinu zaštite lekovima ("Sl. glasnik RS", br. 58/2018)


Na osnovu člana 39. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik RS”, broj 15/16),

Ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK
o izmeni Pravilnika o imunizaciji i načinu zaštite lekovima

Član 1.

U Pravilniku o imunizaciji i načinu zaštite lekovima („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 11/18, 14/18, 45/18, 48/18 – dr. propis) u članu 37. reči: „člana 16. stav 2. tač. 4) i 5) koje se primenjuju od 1. januara 2019. godine” zamenjuju se rečima: „člana 16. stav 2. tač. 4) i 5) koje se primenjuju od 1. januara 2020. godine”.

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print