Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
27.07.2018.

Odluka o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima ("Sl. glasnik RS", br. 58/2018)


Na osnovu člana 10. stav 2, a u vezi sa članom 10. stav 5. Zakona o sudijama („Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 i 47/17),

Visoki savet sudstva, na sednici održanoj 19. jula 2018. godine, doneo je

ODLUKU
o izmeni Odluke o broju sudija u sudovima

Član 1.

U Odluci o broju sudija u sudovima („Službeni glasnik RS”, br. 88/15, 6/16, 11/16, 48/16, 73/16, 104/16, 24/17, 31/17, 54/17, 10/18, 14/18 i 31/18), član 6. menja se i glasi:

"Član 6.

Upravni sud ima predsednika i 50 sudija.

Odeljenja Upravnog suda imaju sledeći broj sudija:

1. Odeljenje u Kragujevcu 7
2. Odeljenje u Nišu 7
3. Odeljenje u Novom Sadu 9

"

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Član 3.

Ovu odluku objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print