Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
27.04.2018.

Odluka o izmeni i dopuni Odluke o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018)


Na osnovu člana 26. stav 1. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 113/17) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni i dopuni Odluke o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu

Član 1.

U Odluci o rasporedu i korišćenju sredstava za realizaciju projekata Nacionalnog investicionog plana utvrđenih Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2018. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 13/18), u članu 2. u tabeli, u delu koji se odnosi na Ministarstvo privrede, red pod rednim brojem 10. menja se i glasi:

10

108100848

MINISTARSTVO
PRIVREDE

Izgradnja opštinske i regionalne infrastrukture – Evropska
investiciona banka

REPUBLIKA

15.537.016

62.833.328

78.370.344


Posle reda pod rednim brojem 11. dodaje se red pod rednim brojem 11a, koji glasi:

11a

108100319

MINISTARSTVO
PRIVREDE

Dečji vrtić P+1 – potez Šestovo

NOVI PAZAR

830.446

0

830.446


Član 2.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print