Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
26.01.2018.

Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)


Na osnovu člana 18. stav 1. Zakona o Visokom savetu sudstva (,,Službeni glasnik RS”, br. 116/08, 101/08, 88/11 i 106/15) i člana 53. Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva (,,Službeni glasnik RS”, br. 29/13, 4/16, 91/16 i 24/17),

Visoki savet sudstva na sednici održanoj 17. januara 2018. godine, doneo je

ODLUKU
o izmenama i dopunama Poslovnika o radu Visokog saveta sudstva

Član 1.

U Poslovniku o radu Visokog saveta sudstva (,,Službeni glasnik RS”, br. 29/13, 4/16, 91/16 i 24/17), u članu 41. alineja 3. menja se i glasi:

,,– naziv organa i adresu za podnošenje prijave;”

Posle alineje 4. dodaje se alineja 5. koja glasi:

,,– obaveštenje da će vreme i mesto održavanja ispita i razgovora biti objavljeno na internet stranici Saveta.”

Član 2.

U članu 42. posle stava 7. dodaje se stav 8. koji glasi:

,,Kandidat koji konkuriše za neke od sudova opšte nadležnosti, a dužan je da polaže ispit, obavezan je da u prijavi navede da li će pisani zadatak raditi iz građanske ili krivične materije.”

Član 3.

U članu 44. stav 2. menja se i glasi:

,,Komisija iz stava 1. ovog člana vrši proveru podnetih prijava kandidata, utvrđuje njihovu blagovremenost, dozvoljenost i potpunost, sprovodi polaganje ispita na kome se ocenjuje stručnost i osposobljenost kandidata, obavlja razgovor sa kandidatima i sačinjava listu kandidata za svaki sud.”

Stav 4. menja se i glasi:

,,Komisija iz stava 3. ovog člana vrši proveru podnetih prijava kandidata, utvrđuje njihovu blagovremenost, dozvoljenost i potpunost, pribavlja ocenu rada i sačinjava prethodnu listu kandidata koju dostavlja Savetu.”

Član 4.

Član 46. menja se i glasi:

,,Član 46.

Komisija iz člana 44. stav 1. ovog poslovnika određuje vreme i mesto održavanja razgovora sa kandidatima za sudije koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju i o tome ih obaveštava najmanje osam dana pre dana održavanja razgovora.”

Član 5.

Član 46a menja se i glasi:

,,Član 46a

,,Razgovoru sa kandidatima mogu da prisustvuju zainteresovana lica, do broja raspoloživih mesta, a prema redosledu prijavljivanja komisiji iz člana 44. stav 1. ovog poslovnika.

Razgovor se tonski snima.”

Član 6.

U članu 46b posle stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

,,Savet za kandidate koji dolaze iz reda sudijskih pomoćnika obavezno pribavlja ocenu rada.”

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 7.

Posle člana 46b dodaju se članovi 46v i 46g koji glase:

,,Član 46v

Savet, prilikom utvrđivanja predloga kandidata za Narodnu skupštinu za sudiju koji se prvi put bira, posebno ceni vrstu poslova koje je kandidat obavljao nakon položenog pravosudnog ispita.

Član 46g

U postupku predlaganja kandidata i izbora sudija zabranjena je diskriminacija po bilo kom osnovu, vodi se računa o nacionalnom sastavu stanovništva, odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina i poznavanju stručne pravne terminologije na jeziku nacionalne manjine koji je u službenoj upotrebi u sudu.”

Član 8.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ,,Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print