Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
26.01.2018.

Odluka o imenovanju radne grupe za pripremu i organizovanje nagradne igre u robi uslugama pod nazivom "Uzmi račun i pobedi 2018." ("Sl. glasnik RS", br. 7/2018)


Na osnovu člana 33. stav 3. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama i dopunama Odluke o imenovanju radne grupe za pripremu i organizovanje nagradne igre u robi uslugama pod nazivom "uzmi račun i pobedi 2018."

1. U Odluci Vlade broj 02-12451/2017 od 14. decembra 2017. godine, objavljenoj u „Službenom glasniku RS”, broj 112/17, u tački 4. podtač. (4) i (5) menjaju se i glase:

„(4) Goran Đerić, Pošta Srbije;

(5) Violeta Jovanović, Naled;”.

U podtački (10) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaju se podtač. (11)–(15), koje glase:

„(11) Nikola Erić, Kabinet predsednika Vlade;

(12) Stanija Višekruna, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave;

(13) LJiljana Veličković Tomić, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave;

(14) Mirjana Ćojbašić, Ministarstvo finansija;

(15) Dragana Petrović, Pošta Srbije.”

2. Tačka 5. menja se i glasi:

„5. Zadatak Radne grupe je da u okviru realizacije mere 4.2 Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije, a u skladu sa Akcionim planom za sprovođenje Nacionalnog programa za suzbijanje sive ekonomije, u saradnji sa Poreskom upravom, Državnom lutrijom Srbije d.o.o. Beograd, Poštom Srbije, Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED), uključujući i Savez za fer konkurenciju (FCA) i Republičkom direkcijom za imovinu Republike Srbije, preduzme aktivnosti u vezi sa pripremom, organizovanjem i sprovođenjem nagradne igre u robi i uslugama pod nazivom „Uzmi račun i pobedi 2018.”, kao i u vezi sa pripremom, organizovanjem i sprovođenjem takmičenja gradova, gradskih opština i opština u Republici Srbiji, u okviru kampanje „Podizanje svesti građana i privrede o značaju suzbijanja sive ekonomije i motivacija propisa”, koja podrazumeva sve neophodne radnje radi realizacije i merenja efekata iste.”

3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print