Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
25.10.2017.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU MEĐURESORNE RADNE GRUPE ZA SPROVOĐENJE AGENDE UJEDINJENIH NACIJA O ODRŽIVOM RAZVOJU DO 2030. GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 95/2017)


Na osnovu člana 3. stav 1. tačka 1) Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma („Službeni glasnik RS”, broj 29/15) i člana 43. stav 2. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o obrazovanju Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. godine

1. U Odluci o obrazovanju Međuresorne radne grupe za sprovođenje Agende Ujedinjenih nacija o održivom razvoju do 2030. godine („Službeni glasnik RS”, br. 113/15 i 67/17) u tački 3. podtačka 3) menja se i glasi:

„3) za članove:

(1) Ministarstvo spoljnih poslova

– Sonja Piletić, prvi savetnik, član,

– Ivana Mangov, drugi sekretar, zamenik člana;

(2) Ministarstvo finansija

– Mirjana Ćojbašić, državni sekretar, član,

– Mirjana Stanojević, mlađi savetnik u Sektoru budžeta, zamenik člana;

(3) Ministarstvo kulture i informisanja

– Asja Drača Muntean, v.d. pomoćnika ministra, član,

– Ivana Zečević, šef Odseka za saradnju sa međunarodnim organizacijama i evropske integracije u oblasti kulture, zamenik člana;

(4) Ministarstvo zaštite životne sredine

– Darinka Radojević, posebni savetnik ministra, član,

– dr Slobodan Cvetković, viši savetnik za obnovljive resurse, zamenik člana;

(5) Ministarstvo privrede

– Edvard Jakopin, šef Odseka za strateške analize i industrijsku politiku, član,

– Sonja Tontić, Sektor za investicije u infrastrukturne projekte, zamenik člana;

(6) Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

– Tatjana Jovanović, pomoćnik ministra, član,

– Lazar Lekić, savetnik u Kabinetu ministra, zamenik člana;

(7) Ministarstvo omladine i sporta

– Snežana Klašnja, pomoćnik ministra, član,

– Marija Petronijević, savetnik, zamenik člana;

(8) Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

– Daria Janjić Nišavić, v.d. pomoćnika ministra, član,

– LJuba Ivanović, samostalni savetnik u Sektoru za međunarodnu saradnju, zamenik člana;

(9) Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

– Jovana Milovanović, v.d. pomoćnika ministra, član,

– Dragana Savić, rukovodilac Grupe za međunarodnu saradnju i evropske integracije, zamenik člana;

(10) Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

– Ivana Ćirković, v.d. pomoćnika ministra, član,

– Danica Stojanović, rukovodilac Grupe za evropske integracije i međunarodnu saradnju, zamenik člana;

(11) Ministarstvo rudarstva i energetike

– mr Mirjana Filipović, državni sekretar, član,

– Jelena Simović, pomoćnik ministra, zamenik člana;

(12) Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja

– prof. dr Vladimir Popović, državni sekretar, član,

– prof. dr Viktor Nedović, v.d. pomoćnika ministra, zamenik člana;

(13) Ministarstvo za evropske integracije

– Anja Rović, državni sekretar, član,

– Maja Majić, savetnik, zamenik člana;

(14) Ministarstvo zdravlja

– dr Nataša Đurašinović, rukovodilac Grupe za međunarodnu saradnju, zamenik člana;

(15) Ministarstvo unutrašnjih poslova

– Slaviša Đukanović, pomoćnik načelnika Sektora za analitiku, telekomunikacije i informacione tehnologije, član,

– Dragoljub Radović, savetnik ministra, zamenik člana,

– Ivan Baras, pomoćnik načelnika Sektora za vanredne situacije, zamenik člana;

– Ivan Đorović, koordinator poslova policije i upravnih poslova u Direkciji policije, zamenik člana;

(16) Ministarstvo pravde

– Čedomir Backović, pomoćnik ministra, član,

– Maša Jovančević, savetnik u Odseku za strateško planiranje i evropske integracije, zamenik člana;

(17) Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija

– Olivera Jocić, rukovodilac Grupe za saradnju sa CEFTA, međunarodnim ekonomskim organizacijama sistema OUN i dr., član,

– Marija Mirković, samostalni savetnik, zamenik člana;

(18) Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom

– Žarko Stepanović, v.d. direktora, član,

– Sanja Atanasković Opačić, savetnik u Grupi za međunarodnu saradnju i evropske integracije, zamenik člana;

(19) Kancelarija za Kosovo i Metohiju

– dr Zoran Bojović, v.d. pomoćnika direktora, član,

– Sofija Stoisavljević, zamenik člana;

(20) Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost

– Branka Drašković, savetnik potpredsednika Vlade za rodnu ravnopravnost, član,

– Gordana Gavrilović, savetnik potpredsednika Vlade za rodnu ravnopravnost, zamenik člana;

(21) Republički zavod za statistiku

– Snežana Lakčević, v.d. pomoćnika direktora, član,

– Slavko Kapuran, v.d. pomoćnika direktora, zamenik člana;

(22) Republički sekretarijat za javne politike

– Jasna Atanasijević, v.d. direktora, član,

– Dejan Raketić, viši savetnik, zamenik člana;

(23) Komesarijat za izbeglice i migracije

– Svetlana Velimirović, v.d. zamenika komesara, član,

– Jovana Konjević, savetnik, zamenik člana;

(24) Kancelarija za ljudska i manjinska prava

– Suzana Paunović, v.d. direktora, član,

– Jasna Plavšić, rukovodilac Grupe za antidiskriminacionu politiku, zamenik člana;

(25) Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima

– Sandra Nedeljković, v.d. zamenika direktora, član,

– Ivana Milosavljević, zamenik člana;

(26) Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva

– Ivan Sekulović, menadžer Tima, član,

– Lidija Kuzmanov, koordinator za zapošljavanje i ekonomski razvoj, zamenik člana.”.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.



❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print