Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
25.08.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VAZDUHOPLOVNOM INFORMISANJU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2017)


Na osnovu člana 59. stav 3, člana 60. stav 3. i člana 239. Zakona o vazdušnom saobraćaju („Službeni glasnik RS”, br. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 i 66/15 – dr. zakon),

Vlada donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o vazduhoplovnom informisanju

Član 1.

U Pravilniku o vazduhoplovnom informisanju („Službeni glasnik RS”, broj 61/16), u članu 2. tačka 15) reč: „vazduhoplovstva” zamenjuje se rečima: „vazdušne plovidbe”.

U tački 37) reči: „link za prenos podataka” zamenjuju se rečima: „data link”.

Tačka 50) menja se i glasi:

„50) zona bez prepreka (obstacle free zone) je vazdušni prostor iznad unutrašnje prilazne površi, unutrašnjih prelaznih površi i površi prekinutog sletanja i onaj deo pojasa osnovne staze poletno-sletne staze koji je ograničen tim površima u kome nema prodora bilo koje fiksne prepreke, osim lakih i lomljivih objekata koji se koriste za navigaciju;”.

Posle tačke 66) dodaje se tačka 66a), koja glasi:

„66a) komunikacija zasnovana na mogućnostima kontrole letenja (performance based communication, PBC) je komunikacija koja se zasniva na specifikacijama mogućnosti primenjenim na pružanje usluga kontrole letenja;”.

Posle tačke 80) dodaje se tačka 80a), koja glasi:

„80a) nadzor zasnovan na mogućnostima kontrole letenja (performance-based surveillance, PBS) je nadzor koji se zasniva na specifikacijama mogućnosti primenjenim na pružanje usluga kontrole letenja;”.

U tački 84) reč: „confedence” zamenjuje se rečju: „confidence”.

Tačka 93) menja se i glasi:

„93) osnovna staza poletno-sletne staze (runway strip) je određena površina, uključujući poletno-sletnu stazu i produžetak za zaustavljanje, ako postoji, koja je namenjena:

a) smanjenju rizika od oštećenja vazduhoplova koji je nekontrolisano skrenuo sa poletno-sletne staze; i

b) zaštiti vazduhoplova koji je nadleće za vreme poletanja, odnosno sletanja;”.

U tački 100) reč: „kojeg” zamenjuje se rečju: „koje”.

U tački 111) reči: „prenosa podataka” zamenjuju se rečima: „data link”.

Tačka 114) menja se i glasi:

„114) pretpolje (clearway) je definisana pravougaona površina na zemlji ili na vodi, pod kontrolom odgovarajućeg tela, koja je odabrana ili pripremljena kao odgovarajuća površina iznad koje avion može da izvede deo početnog penjanja do određene visine;”.

U tački 120) reči: „poletno-sletne staze” zamenjuju se rečima: „dužine zaleta u poletanju”.

Posle tačke 142) dodaju se tač. 142a) i 142b), koje glase:

„142a) specifikacija zahtevanih komunikacionih mogućnosti (required communication performance (RCP) specification) je skup zahteva za pružanje usluga kontrole letenja, opremu na zemlji, opremljenost vazduhoplova i operacije neophodne da podrže komunikaciju zasnovanu na mogućnostima kontrole letenja;

142b) specifikacija zahtevanih nadzornih mogućnosti (required surveillance performance (RSP) specification) je skup zahteva za pružanje usluga kontrole letenja, opremu na zemlji, opremljenost vazduhoplova i operacije neophodne da podrže nadzor zasnovan na mogućnostima kontrole letenja;”.

Član 2.

U članu 30. stav 4. briše se.

Dosadašnji st. 5–8. postaju st. 4–7.

U dosadašnjem stavu 8. koji postaje stav 7. reči: „stava 7.” zamenjuju se rečima: „stava 6.”.

Član 3.

U članu 61. stav 6. briše se.

Dosadašnji stav 7. postaje stav 6.

Član 4.

U čl. 71. i 74. reči: „putanje u odletu” zamenjuju se rečima: „putanje poletanja”.

Član 5.

U članu 72. stav 1. reči: „0,5 m ili na najbližih 1 ft” zamenjuju se rečima: „1 m”.

U stavu 2. reči: „0,5 m” zamenjuju se rečima: „1 m”.

Član 6.

U članu 73. stav 2. menja se i glasi:

„Horizontalna razmera karte mora da bude takva da dimenzije karte ne budu manje od formata A3.”.

Član 7.

U članu 80. stav 1. tačka 1) posle reči: „magnetski” dodaju se reči: „ili geografski”.

U tački 5) podtačka (3) posle reči: „legendi” dodaju se reči: „ili na poleđini karte”.

Član 8.

Član 85. menja se i glasi:

„Član 85.

Vrednosti nadmorskih visina i vrednosti linearnih dimenzija na karti prepreka aerodroma – ICAO tip B se zaokružuju na najbližih 1 m.”

Član 9.

U članu 86. stav 2. menja se i glasi:

„Horizontalna razmera karte mora da bude takva da dimenzije karte ne budu manje od formata A3.”.

Član 10.

Član 90. menja se i glasi:

„Član 90.

Karta se usmerava ka pravom (geografskom) severu ili ka tački koja predstavlja sever na kojoj je prikazana vrednost magnetske deklinacije zaokružena na najbliži stepen, uključujući datum kada je izmerena.”.

Član 11.

U članu 91. stav 1. tačka 1) reči: „minutima i sekundama” zamenjuju se rečima: „minutima, sekundama i stotim delovima sekunde”.

U tački 4) reč: „magnetski” zamenjuje se rečju: „geografski”.

Član 12.

Član 107. menja se i glasi:

„Član 107.

Horizontalna razmera karte mora da bude takva da dimenzije karte ne budu manje od formata A4.”.

Član 13.

U članu 119. posle reči: „granicama” dodaju se zapeta i reči: „ako je primenjivo”.

Član 14.

U članu 120. tačka 2) reči: „najbližih 30 m (100 ft)” zamenjuju se rečima: „najbliži metar ili najbližu stopu”.

U tački 5) reči: „minutima i sekundama” zamenjuju se rečima: „minutima, sekundama i desetim delovima sekunde”.

U tački 6) podtačka (2) reči: „najbližu desetinu (1/10) stepena” zamenjuju se rečima: „najbliži stepen”.

U tač. 8) i 9) reči: „najbliži kilometar ili nautičku milju” zamenjuju se rečima: „najbližih 1/10 kilometara ili 1/10 nautičkih milja”.

U tački 11) posle reči: „data link” dodaju se reči: „i brojem satelitske govorne komunikacije (SATVOICE broj)”.

Član 15.

U čl. 131, 145, 161. i 178. posle reči: „granice” dodaju se zapeta i reči: „ako je primenjivo”.

Član 16.

U članu 133. tačka 1) podtačka (4) reči: „najbliži kilometar ili nautičku milju” zamenjuju se rečima: „najbližih 1/10 kilometara ili 1/10 nautičkih milja”.

U podtački (5) reči: „proceduralne apsolutne visine” zamenjuju se rečima: „apsolutne visine na segmentu postupka”.

Posle tačke 1) dodaje se tačka 1a), koja glasi:

„1a) za postupke odlaska izrađene posebno za helikoptere izraz „SAT N” treba naznačiti na horizontalnom prikazu karte odlazaka;”.

U tački 2) podtačka (4) reči: „minutima i sekundama” zamenjuju se rečima: „minutima, sekundama i desetim delovima sekunde”.

U tački 2) podtačka (5) reči: „najbližih 30 m (100 ft)” zamenjuju se rečima: „najbliži metar ili najbližu stopu”.

U tački 3) reči: „minutima i sekundama” zamenjuju se rečima: „minutima, sekundama i desetim delovima sekunde”, a reči: „najbližu desetinu stepena” zamenjuju se rečima: „najbliži stepen”.

U tački 10) podtačka (2) posle reči „frekvenciju” dodaju se reči: „i, ako je primenjivo, SATVOICE broj”.

Član 17.

U članu 147. tačka 1) podtačka (4) reči: „najbliži kilometar ili nautičku milju” zamenjuju se rečima: „najbližih 1/10 kilometara ili 1/10 nautičkih milja”.

U podtački (5) reči: „proceduralne apsolutne visine” zamenjuju se rečima: „apsolutne visine na segmentu postupka”.

U tački 2) podtačka (4) reči: „minutima i sekundama” zamenjuju se rečima: „minutima, sekundama i desetim delovima sekunde”.

U podtački (5) reči: „najbližih 30 m (100 ft)” zamenjuju se rečima: „najbliži metar ili najbližu stopu”.

Tačka 3) menja se i glasi:

„3) nazivi-kodovi značajnih tačaka koje nisu označene pozicijom radio-navigacionih sredstava, njihove geografske koordinate u stepenima, minutima, sekundama i desetim delovima sekunde, kao i smer (zaokružen na najbliži stepen) i rastojanje (zaokruženo na najbliže 2/10 km ili 1/10 NM) u odnosu na odgovarajuće navigaciono sredstvo;”.

U tački 9) podtačka (2) posle reči „frekvenciju” dodaju se reči: „i, ako je primenjivo, SATVOICE broj”.

Tačka na kraju tačke 10) zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 11), koja glasi:

„11) za postupke instrumentalnih dolazaka izrađene posebno za helikoptere izraz „SAT N” treba naznačiti na horizontalnom prikazu karte dolazaka.”.

Član 18.

U članu 160. posle stava 7. dodaje se stav 8, koji glasi:

„Prepreke koje prodiru površinu vizuelnog segmenta moraju da budu prikazane na karti.”.

Član 19.

U članu 162. stav 5. reči: „minutima i sekundama” zamenjuju se rečima: „minutima, sekundama i desetim delovima sekunde”.

U stavu 8. reči: „najbliži kilometar ili nautičku milju” zamenjuju se rečima: „najbližih 1/10 kilometara ili 1/10 nautičkih milja”.

Član 20.

U članu 164. stav 3. tačka 6) reči: „proceduralne apsolutne/relativne visine” zamenjuju se rečima: „apsolutne/relativne visine na segmentu postupka”.

U tački 7) reči: „najbliži kilometar ili nautičku milju” zamenjuju se rečima: „najbližih 1/10 kilometara ili 1/10 nautičkih milja”.

Član 21.

Član 186. menja se i glasi:

„Član 186.

Na karti se prikazuju strelice koje pokazuju smer pravog (geografskog) severa i vrednost magnetske deklinacije, zaokružena na najbliži stepen.”.

Član 22.

U članu 187. stav 1. tačka 1) reči: „minutima i sekundama” zamenjuju se rečima: „minutima, sekundama i stotim delovima sekunde”.

U tač. 2) i 3) posle reči: „nadmorska visina i” dodaju se zapeta i reči: „ako je raspoloživa,”.

U tački 4) posle reči: „nosivost” dodaju se zapeta i reči: „ako je raspoloživa”.

U tački 5) posle reči: „ili nosivost rulne staze” dodaju se zapeta i reči: „ako je raspoloživa”.

U tački 6) reči: „minutima i sekundama” zamenjuju se rečima: „minutima, sekundama i stotim delovima sekunde”.

U tački 8) zapeta i reči: „sa dodatnim informacijama prikazanim na odgovarajući način” brišu se.

U tački 15) posle reči: „data link” dodaju se reči: „i SATVOICE broj”.

Član 23.

Član 192. menja se i glasi:

„Član 192.

Na karti se prikazuje strelica koja pokazuje smer pravog (geografskog) severa i vrednost magnetske deklinacije, zaokružena na najbliži stepen.”.

Član 24.

U članu 193. tačka 2) posle reči: „nosivost” dodaju se zapeta i reči: „ako je raspoloživa,”.

U tački 5) zapeta i reči: „sa dodatnim informacijama prikazanim na odgovarajući način” brišu se.

Član 25.

U Prilogu 1, u Delu 1 – Opšte odredbe (GEN), u sekciji GEN 0.6 (Sadržaj prvog dela) reč: „Napomene” zamenjuje se rečju: „Napomena”.

Naziv sekcije GEN 1.4 i sekcija GEN 1.4 menjaju se i glase:

„GEN 1.4 Dolazak, tranzit i odlazak robe

Propisi (uključujući carinu, najavljivanje i podnošenje zahteva za dozvole) koji se tiču dolazaka, tranzita i odlaska robe.

Napomena – Odredbe u vezi sa olakšicama za poletanje u cilju traganja i spasavanja, sprovođenjem istrage i popravkom u vezi sa nestalim ili oštećenim vazduhoplovom se detaljnije navode u sekciji GEN 3.6 Traganje i spasavanje.”

Naziv sekcije GEN 2.7 i sekcija GEN 2.7 menjaju se i glase:

„GEN 2.7 Izlazi i zalazi Sunca

Informacije o vremenima izlaza i zalaza Sunca, uključujući kratak opis kriterijuma koji se koriste da se odrede vremena i formule ili tablice odakle ta vremena mogu da se izračunaju za bilo koju lokaciju, zajedno sa alfabetski poređanim lokacijama za koje su vremena data, sa referencom na stranicu na kojoj su date tablice izlaza i zalaza Sunca za određenu stanicu/lokaciju, uključujući:

1) ime stanice;

2) ICAO lokacijski indikator;

3) geografske koordinate u stepenima i minutama;

4) datume za koje su vremena data;

5) vreme početka jutarnjeg građanskog sumraka;

6) vreme izlaza Sunca;

7) vreme zalaza Sunca;

8) vreme kraja večernjeg građanskog sumraka.”

U sekciji GEN 3.4.3 (Vrste usluga) tačka 5) menja se i glasi:

„5) naznaku gde se mogu pribaviti detaljnije informacije.”.

U sekciji GEN 3.5.3 (Meteorološka osmatranja i izveštaji) tačka 4) reč: „transmisiometar” zamenjuje se rečju: „transmisometar”.

U sekciji GEN 3.5.8 (SIGMET i AIRMET) posle reči: „informisanja” dodaje se reč: „vazduhoplova”.

U Delu 2 – Vazdušni prostor (ENR) naziv sekcije ENR 1.4 menja se i glasi: „Opis i klasifikacija vazdušnog prostora u kome se pružaju ATS usluge”.

U sekciji ENR 2.1 (FIR, UIR, TMA i CTA) stav 1. posle reči: „informisanja” dodaje se reč: „vazduhoplova”.

Tačka 1) menja se i glasi:

„1) naziv, geografske koordinate u stepenima, minutama i sekundama horizontalnih granica FIR/UIR i CTA, vertikalne granice i klase vazdušnog prostora;”.

U tački 4) posle reči: „upotrebu” dodaju se reči: „i SATVOICE broj, ako je primenjivo”.

U sekciji ENR 3.1 (Donje ATS rute) tačka 1) posle reči: „(segmente)” dodaju se zapeta i reči: „oznaku specifikacije zahtevanih komunikacionih mogućnosti, oznaku specifikacije zahtevanih nadzornih mogućnosti”.

Tačka 7) menja se i glasi:

„7) napomene, uključujući naznaku jedinice kontrole, njen operativni kanal i, ako je primenjivo, adresu data link, SATVOICE broj i svako ograničenje u navigacionoj specifikaciji, specifikaciji zahtevanih komunikacionih mogućnosti i specifikaciji zahtevanih nadzornih mogućnosti.”.

U sekciji ENR 3.2 (Gornje ATS rute) tačka 1) menja se i glasi:

„1) oznaku rute, oznaku navigacione specifikacije koja se odnosi na određene segmente, oznaku specifikacije zahtevanih komunikacionih mogućnosti, oznaku specifikacije zahtevanih nadzornih mogućnosti, imena, kodirane oznake ili kodne oznake i geografske koordinate u stepenima, minutama, sekundama i desetim delovima sekunde za sve značajne tačke koje definišu rutu, uključujući tačke obaveznog javljanja ili javljanja na zahtev;”.

Tačka 7) menja se i glasi:

„7) napomene, uključujući naznaku jedinice kontrole, njen operativni kanal i, ako je primenjivo, adresu data link, SATVOICE broj i svako ograničenje u navigacionoj specifikaciji, specifikaciji zahtevanih komunikacionih mogućnosti i specifikaciji zahtevanih nadzornih mogućnosti.”.

U sekciji ENR 3.3 (Rute prostorne navigacije) tačka 1) menja se i glasi:

„1) oznaku rute, oznaku navigacione specifikacije koja se odnosi na određene segmente, oznaku specifikacije zahtevanih komunikacionih mogućnosti, oznaku specifikacije zahtevanih nadzornih mogućnosti, imena, kodirane oznake ili kodne oznake i geografske koordinate u stepenima, minutama, sekundama i desetim delovima sekunde za sve značajne tačke koje definišu rutu, uključujući tačke obaveznog javljanja ili javljanja na zahtev;”.

U tački 2) podtačka (c) reči: „najbližih 30 m (100 ft)” zamenjuju se rečima: „najbliži metar ili najbližu stopu”.

Tačka 7) menja se i glasi:

„7) napomene, uključujući naznaku jedinice kontrole, njen operativni kanal i, ako je primenjivo, adresu data link, SATVOICE broj i svako ograničenje u navigacionoj specifikaciji, specifikaciji zahtevanih komunikacionih mogućnosti i specifikaciji zahtevanih nadzornih mogućnosti.”.

U sekciji ENR 3.4 (Helikopterske rute) tačka 1) menja se i glasi:

„1) oznaku rute, oznaku navigacione specifikacije koja se odnosi na određene segmente, oznaku specifikacije zahtevanih komunikacionih mogućnosti, oznaku specifikacije zahtevanih nadzornih mogućnosti, imena, kodirane oznake ili kodne oznake i geografske koordinate u stepenima, minutama, sekundama i desetim delovima sekunde za sve značajne tačke koje definišu rutu, uključujući tačke obaveznog javljanja ili javljanja na zahtev;”.

Tačka 6) menja se i glasi:

„6) napomene, uključujući naznaku jedinice kontrole, njen operativni kanal, SATVOICE broj, adresu data link i svako ograničenje u navigacionoj specifikaciji, specifikaciji zahtevanih komunikacionih mogućnosti i specifikaciji zahtevanih nadzornih mogućnosti.

U sekciji ENR 3.6 (Čekanje na ruti) tačka 1) reči: „minutama i sekundama” zamenjuju se rečima: „minutama, sekundama i desetim delovima sekunde”.

U sekciji ENR 4.1 (Rutni radio-navigacioni uređaji) tačka 5) reči: „minutama i sekundama” zamenjuju se rečima: „minutama, sekundama i desetim delovima sekunde”.

U tački 6) reči: „najbližih 30 m (100 ft)” zamenjuju se rečima: „najbliži metar ili najbližu stopu”.

U sekciji ENR 4.2 (Specijalni navigacioni sistemi) tačka 5) reči: „minutama i sekundama” zamenjuju se rečima: „minutama, sekundama i desetim delovima sekunde”.

U sekciji ENR 4.4 (Kodne oznake značajnih tačaka) tačka 2) reči: „minutama i sekundama” zamenjuju se rečima: „minutama, sekundama i desetim delovima sekunde”.

U sekciji ENR 5.2 (Zone za vojne vežbe i obuku i zona identifikacije za potrebe vazdušne odbrane (ADIZ)) tačka 1) reči: „ako su unutar kontrolisane oblasti/kontrolisane zone, odnosno u stepenima i minutama ako su izvan kontrolisane oblasti/kontrolisane zone” brišu se.

U sekciji ENR 5.3.1 (Ostale opasne aktivnosti) tačka 1) posle reči: „minutama” dodaju se reči: „i sekundama”.

U sekciji ENR 5.3.2 (Druge potencijalne opasnosti) tačka 1) reči: „stepenima i minutama” zamenjuju se rečima: „stepenima, minutama i sekundama”.

U sekciji ENR 5.5 (Vazduhoplovne sportske i rekreativne aktivnosti) tačka 1) reči: „ako su unutar kontrolisane oblasti/kontrolisane zone, odnosno u stepenima i minutama ako su izvan granica kontrolisane oblasti/kontrolisane zone” brišu se.

U Delu 3 – Aerodromi (AD), u sekciji AD 2.2 (Geografski i administrativni podaci o aerodromu) tačka 1) reči: „minutama i sekundama” zamenjuju se rečima: „minutama, sekundama i stotim delovima sekunde”.

U sekciji AD 2.10 (Aerodromske prepreke) tačka 2) podtačka (b) reči: „putanje u odletu” zamenjuju se rečima: „putanje poletanja”.

U sekciji AD 2.12 (Fizičke karakteristike poletno-sletne staze) posle tačke 10) dodaju se tač. 10a) i 10b), koje glase:

„10a) dimenzije zaštitne površine kraja poletno-sletne staze;

10b) lokaciju (kraj poletno-sletne staze) i opis sistema za zaustavljanje (ako postoji);”.

U sekciji AD 2.18 (Sredstva za komunikaciju u pružanju ATS usluga) posle tačke 3) dodaje se tačka 3a), koja glasi:

„3a) SATVOICE broj, ako je na raspolaganju;

U sekciji AD 2.19 (Radio-navigacioni i uređaji za sletanje) tačka 6) reči: „nadmorsku visinu predajne antene DME zaokruženu na najbližih 30 m (100 ft) i DME/P zaokruženu na najbližih 3 m (10 ft)” zamenjuju se rečima: „nadmorsku visinu predajne antene DME i DME/P zaokruženu na najbliži metar ili najbližu stopu”.

U sekciji AD 3.2 (Geografski i administrativni podaci o helidromu) tačka 1) reči: „minutama i sekundama” zamenjuju se rečima: „minutama, sekundama i stotim delovima sekunde”.

U sekciji AD 3.18 (Radio-navigacioni i uređaji za sletanje) tačka 6) menja se i glasi:

„6) nadmorsku visinu predajne antene DME i DME/P zaokruženu na najbliži metar ili najbližu stopu;”.

Član 26.

U Prilogu 2, u Uputstvu za popunjavanje SNOWTAM obrasca, u tački 7. (Tačka F), u napomeni reč: „dodatka” zamenjuje se rečju: „priloga”.

Član 27.

Prilozi 6. i 8. koji su odštampani uz Pravilnik o vazduhoplovnom informisanju („Službeni glasnik RS”, broj 61/16) i čine njegov sastavni deo zamenjuju se novim Prilozima 6. i 8. koji su odštampani uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 28.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

Klasifikacija rezolucije objavljivanja i integriteta vazduhoplovnih podataka

Tabela A6-1. Geografska širina i dužina

Geografska širina i dužina Rezolucija objavljivanja Klasifikacija integriteta
Granične tačke FIR 1 sec rutinsko
Granične tačke P, R, D zona 1 sec bitno
Granične tačke CTA/CTR 1 sec bitno
Rutna navigaciona sredstva, tačke ukrštanja, putne tačke, tačke na poziciji čekanja i STAR/SID tačke 1/10 sec bitno
Prepreke u oblasti 1 (cela teritorija države) 1 sec rutinsko
Referentna tačka aerodroma/helidroma 1/100 sec rutinsko
Navigaciona sredstva na aerodromu/helidromu 1/100 sec bitno
Prepreke u oblasti 3 1/10 sec bitno
Prepreke u oblasti 2 1/10 sec bitno
Tačke završnog prilaženja i ostale bitne tačke koje čine postupak instrumentalnog prilaženja 1/10 sec bitno
Pragovi RWY 1/10 sec kritično
Kraj RWY 1/100 sec kritično
Pozicije za čekanje za izlazak na RWY 1/100 sec kritično
Tačke na osi TWY/liniji vodilji ka parkingu 1/100 sec bitno
Linija za označavanje ukrštanja sa TWY 1/100 sec bitno
Linija vođenja ka izlazu 1/100 sec bitno
Tačke na parking poziciji/tačke provere INS 1/100 sec rutinsko
Geometrijski centar praga TLOF ili FATO, helidromi 1/100 sec kritično
Granice platforme (poligon) 1/10 sec rutinsko
Platforma za odleđivanje (poligon) 1/10 sec rutinsko

Napomena – Videti Prilog 7. za grafičku ilustraciju površi za prikupljanje podataka o preprekama i kriterijume koji se koriste za identifikaciju prepreka u definisanim oblastima.

Tabela A6-2. Nadmorska/apsolutna/relativna visina

Nadmorska/apsolutna/relativna visina Rezolucija objavljivanja Klasifikacija integriteta
WGS-84 undulacija geoida na poziciji u kojoj je izmerena nadmorska visina aerodroma/helidroma 1 m ili 1 ft bitno
Prag RWY ili FATO, neprecizno prilaženje 1 m ili 1 ft bitno
WGS-84 undulacija geoida na pragu RWY ili FATO, geometrijskom centru TLOF, neprecizno prilaženje 1 m ili 1 ft bitno
WGS-84 undulacija geoida na pragu RWY ili FATO, geometrijskom centru TLOF, precizno prilaženje 0,1 m ili 0,1 ft kritično
Visina preleta praga (visina referentnog datuma), precizno prilaženje 0,1 m ili 0,1 ft kritično
Prepreke u oblasti 2 1 m ili 1 ft bitno
Prepreke u oblasti 3 0,1 m ili 0,1 ft bitno
Prepreke u oblasti 1 (cela teritorija države) 1 m ili 1 ft rutinsko
DME/P 1 m ili 1 ft bitno
DME 1 m ili 1 ft bitno
Minimalne apsolutne visine 1 m ili 1 ft rutinsko
Apsolutna/relativna visina nadvišavanja prepreka (OCA/H) kao u PANSOPS
(Dok. 8168)
bitno
Apsolutna visina postupka za instrumentalno prilaženje kao u PANSOPS
(Dok. 8168)
bitno
Referentna tačka GBAS 1 m ili 1 ft bitno
Tačka preleta helidroma, PinS prilazi 1 m ili 1 ft bitno

Napomena – Videti Prilog 7. za grafičku ilustraciju površi za prikupljanje podataka o preprekama i kriterijume koji se koriste za identifikaciju prepreka u definisanim oblastima.

Tabela A6-3. Deklinacija i magnetska deklinacija

Deklinacija/magnetska deklinacija Rezolucija objavljivanja Klasifikacija integriteta
Deklinacija stanice VHF navigacionog sredstva koja se koristi za tehničko podešavanje 1 stepen bitno
Magnetska deklinacija NDB navigacionog sredstva 1 stepen rutinsko
Magnetska deklinacija aerodroma/helidroma 1 stepen bitno
Magnetska deklinacija antene ILS lokalajzera 1 stepen bitno
Magnetska deklinacija antene MLS azimuta 1 stepen bitno

Tabela A6-4. Smer

Smer Rezolucija objavljivanja Klasifikacija integriteta
Segmenti vazdušnih puteva 1 stepen rutinsko
Smer koji se koristi za formiranje rutnih i tačaka u završnoj kontrolisanoj oblasti (TMA) 1 stepen rutinsko
Segmenti ruta za dolazak/odlazak u završnoj kontrolisanoj oblasti (TMA) 1 stepen rutinsko
Smer koji se koristi za formiranje tačaka u postupcima instrumentalnog prilaženja 1/100 stepena rutinsko
Usmerenje ILS lokalajzera (pravo) 1/100 stepena rutinsko
Usmerenje nultog azimuta MLS (pravo) 1/100 stepena rutinsko
Smer RWY i FATO (pravi) 1/100 stepena rutinsko

Tabela A6-5. Dužina/rastojanje/dimenzije

Dužina/rastojanje/dimenzije Rezolucija objavljivanja Klasifikacija integriteta
Dužina segmenta vazdušnog puta 1/10km ili
1/10 NM
rutinsko
Rastojanje koje se koristi za formiranje rutnih tačaka 1/10km ili
1/10 NM
rutinsko
Dužina segmenata ruta za dolazak/odlazak u završnoj kontrolisanoj oblasti (TMA) 1/100km ili
1/100 NM
bitno
Rastojanje koje se koristi za formiranje tačaka u završnoj kontrolisanoj oblasti (TMA) i postupku instrumentalnog prilaženja 1/100km ili
1/100 NM
bitno
Dužine RWY i FATO, dimenzije TLOF 1 m ili 1 ft kritično
Širina RWY 1 m ili 1 ft bitno
Rastojanje (od kraja poletno-sletne staze) do izmeštenog praga 1 m ili 1 ft rutinsko
Dužina i širina pretpolja 1 m ili 1 ft bitno
Dužina i širina produžetka za zaustavljanje 1 m ili 1 ft kritično
Raspoloživa dužina za sletanje 1 m ili 1 ft kritično
Raspoloživa dužina zaleta 1 m ili 1 ft kritično
Raspoloživa dužina za poletanje 1 m ili 1 ft kritično
Raspoloživa dužina za ubrzavanje i zaustavljanje vazduhoplova 1 m ili 1 ft kritično
Širina pojasa poletno-sletne staze 1 m ili 1 ft bitno

Tabela A6-6. Nagib i ugao

Vrsta nagiba/ugla Rezolucija objavljivanja Klasifikacija integriteta
Nagib poniranja u nepreciznom završnom prilaženju 0,1 procenat kritično
Ugao poniranja u završnom prilaženju (neprecizno prilaženje ili prilaženje sa vertikalnim vođenjem) 0,1 stepen kritično
Putanja poniranja u završnom prilaženju/mesni ugao 0,1 stepen kritično

Prilog 8

Izvori podataka za Integrisani vazduhoplovni informativni paket

U tabeli su dati izvori podataka za elemente Integrisanog vazduhoplovnog informativnog paketa: AIP, amandmane na AIP, dodatke na AIP i NOTAM.

Sekcija AIP Vrsta podataka Izvor podataka Uloga DCV Napomena
1. deo OPŠTE (GEN)      
GEN 0 KL Informisanje  
GEN 1 DOMAĆI PROPISI I ZAHTEVI      
GEN 1.1 Nadležni organi DCV
MC
MUP
MZ
MP Izvor
Posrednik
Posrednik
Posrednik
Posrednik  
GEN 1.2 Dolazak, tranzit i odlazak vazduhoplova DCV Izvor  
GEN 1.3 Dolazak, tranzit i odlazak putnika i posade DCV Izvor  
  1. Carinski zahtevi MC Posrednik  
  2. Imigracioni zahtevi MUP Posrednik  
  3. Zahtevi zdravstvene kontrole MZ Posrednik  
GEN 1.4 Dolazak, tranzit i odlazak robe DCV Izvor  
  1. Carinski zahtevi u pogledu robe i drugih predmeta MC Posrednik  
  2. Zahtevi fitosanitarne i veterinarske kontrole MP Posrednik  
  3. Zahtevi u pogledu prevoza opasnog tereta, oružja i municije DCV Izvor  
GEN 1.5 Instrumenti, oprema, isprave i knjige vazduhoplova DCV Izvor  
GEN 1.6 Zbirka nacionalnih propisa i međunarodnih sporazuma i konvencija DCV Izvor  
GEN 1.7 Odstupanja od ICAO standarda, preporučene prakse i postupaka DCV Izvor  
GEN 2 TABELE I KODOVI      
GEN 2.1 Merni sistem, oznake vazduhoplova, praznici      
  1. Merne jedinice DMDM Posrednik  
  2. Vremenski referentni sistem DCV Izvor  
  3. Horizontalni referentni sistem DCV Izvor  
  4. Vertikalni referentni sistem DCV Izvor  
  5. Oznake državne pripadnosti i oznake registracije vazduhoplova DCV Izvor  
  6. Državni praznici DCV Izvor  
GEN 2.2 Skraćenice koje se koriste u AIS publikacijama DCV Izvor  
GEN 2.3 Kartografski simboli KL Informisanje  
GEN 2.4 Lokacijski indikatori DCV Izvor Iz ICAO Dok. 7910
GEN 2.5 Spisak radio-navigacionih uređaja KL Informisanje  
GEN 2.6 Pretvaranje mernih jedinica KL Informisanje  
GEN 2.7 Izlazi i zalazi Sunca MF    
GEN 3 USLUGE      
GEN 3.1 Vazduhoplovno informisanje (tačke 1-5) DCV/KL Izvor/Informisanje DCV i KL se usaglašavaju oko teksta u ovoj sekciji
  6. Podaci o terenu i preprekama u elektronskom obliku RGZ Posrednik  
GEN 3.2 Vazduhoplovne karte DCV/KL Izvor/Informisanje DCV i KL se usaglašavaju oko teksta u ovoj sekciji
GEN 3.3 Usluge u vazdušnom saobraćaju DCV/KL Izvor/Informisanje DCV i KL se usaglašavaju oko teksta u ovoj sekciji
GEN 3.4 Veze DCV/KL Izvor/Informisanje DCV i KL se usaglašavaju oko teksta u ovoj sekciji
GEN 3.5 Meteorološke usluge DCV/KL Izvor/Informisanje DCV i KL se usaglašavaju oko teksta u ovoj sekciji
GEN 3.6 Traganje i spasavanje DCV Izvor  
GEN 4 AERODROMSKE/HELIDROMSKE NAKNADE I NAKNADE ZA USLUGE U VAZDUŠNOJ PLOVIDBI      
GEN 4.1 Aerodromske/helidromske naknade DCV Izvor  
GEN 4.2 Naknada za usluge u vazdušnoj plovidbi DCV Izvor  
2. deo VAZDUŠNI PROSTOR (ENR)      
ENR 1 OPŠTA PRAVILA I POSTUPCI      
ENR 1.1 Opšta pravila DCV Izvor  
ENR 1.2 Pravila vizuelnog letenja DCV Izvor  
ENR 1.3 Pravila instrumentalnog letenja DCV Izvor  
ENR 1.4 Opis i klasifikacija vazdušnog prostora u kome se pružaju ATS usluge DCV Izvor  
ENR 1.5 Postupci čekanja, prilaženja i odlaska DCV Izvor  
ENR 1.6 Usluge i postupci nadzora DCV
KL Izvor
Informisanje DCV: regulatorni deo, norme, standardi; KL: pozicije radara i njihove tehničke karakteristike
ENR 1.7 Postupci podešavanja visinomera DCV Izvor  
ENR 1.8 Regionalni dopunski postupci DCV Izvor  
ENR 1.9 Upravljanje protokom vazdušnog saobraćaja i upravljanje vazdušnim prostorom DCV/KL Izvor/Informisanje DCV i KL se usaglašavaju oko teksta u ovoj sekciji
ENR 1.10 Planiranje letova DCV/KL Izvor/Informisanje DCV i KL se usaglašavaju oko teksta u ovoj sekciji
ENR 1.11 Adresiranje poruka planova leta KL Informisanje  
ENR 1.12 Presretanje civilnih vazduhoplova DCV Izvor  
ENR 1.13 Otmica vazduhoplova DCV Izvor  
ENR 1.14 Nezgode u vazdušnom saobraćaju DCV Izvor  
ENR 2 VAZDUŠNI PROSTOR U KOME SE PRUŽAJU ATS USLUGE      
ENR 2.1 FIR, UIR, TMA i STA DCV
KL Izvor
Saglasnost DCV: jezik na kome se pruža usluga i primedbe
ENR 2.2 Drugi regulisani vazdušni prostor DCV Izvor  
ENR 3 RUTE U VAZDUŠNOM SAOBRAĆAJU (ATS RUTE)      
ENR 3.1 Donje ATS rute KL Informisanje  
ENR 3.2 Gornje ATS rute KL Informisanje  
ENR 3.3 Rute prostorne navigacije KL Informisanje  
ENR 3.4 Helikopterske rute KL Informisanje  
ENR 3.5 Ostale rute KL Informisanje  
ENR 3.6 Čekanje na ruti KL Informisanje  
ENR 4 RADIO-NAVIGACIONI UREĐAJI/SISTEMI      
ENR 4.1 Rutni radio-navigacioni uređaji/sistemi KL Informisanje  
ENR 4.2 Specijalni navigacioni sistemi KL Informisanje  
ENR 4.3 Globalni navigaciono-satelitski sistem (GNSS) KL Informisanje Izvor podataka za GNSS RAIM NOTAM je EUROCONTROL
ENR 4.4 Kodne oznake značajnih tačaka KL Informisanje  
ENR 4.5 Rutna vazduhoplovna zemaljska svetla DCV Izvor  
ENR 5 NAVIGACIONA UPOZORENjA      
ENR 5.1 Zabranjene, uslovno zabranjene i opasne zone MO
DCV Informisanje
Posrednik  
ENR 5.2 Zone za vojne vežbe i obuku i zona identifikacije za potrebe vazdušne odbrane (ADIZ) MO Posrednik NOTAM: KL
ENR 5.3 Ostale opasne aktivnosti i druge potencijalne opasnosti DCV Izvor NOTAM: KL
ENR 5.4 Rutne navigacione prepreke DCV Izvor  
ENR 5.5 Vazduhoplovne sportske i rekreativne aktivnosti DCV Izvor NOTAM: KL
ENR 5.6 Kretanje ptica i oblasti sa osetljivom faunom MP Posrednik  
ENR 6 KARTE VAZDUŠNIH PUTEVA KL Informisanje  
AD 1 AERODROMI/HELIDROMI - UVOD      
AD 1.1 Raspoloživost i uslovi za korišćenje aerodroma/helidroma DCV Izvor  
AD 1.2 Spasilačko-vatrogasna služba i plan čišćenja snega DCV Izvor  
AD 1.3 Pregled aerodroma i helidroma KL Informisanje  
AD 1.4 Grupisanje aerodroma/helidroma KL Informisanje  
AD 1.5 Status sertifikacije aerodroma DCV Izvor  
AD 2 AERODROMI      
AD 2.1 Lokacijski indikator i naziv aerodroma DCV Izvor Iz ICAO Dok. 7910
AD 2.2 Geografski i administrativni podaci o aerodromu AD Informisanje Proverava AIS
AD 2.3 Radno vreme AD, KL, DCV Informisanje, Izvor  
AD 2.4 Službe i sredstva za opsluživanje AD Informisanje  
AD 2.5 Pogodnosti za putnike AD Informisanje  
AD 2.6 Spasilačko-vatrogasna služba AD
DCV Saglasnost
Izvor DCV: vatrogasna kategorija aerodroma
AD 2.7 Sezonska upotrebljivost - čišćenje AD Informisanje  
AD 2.8 Pristanišne platforme, rulne staze i mesta provere položaja AD Saglasnost  
AD 2.9 Sistem za vođenje i kontrolu kretanja i dnevne oznake AD Saglasnost  
AD 2.10 Aerodromske prepreke DCV
AD
Investitori Izvor
Saglasnost
Saglasnost  
AD 2.11 Meteorološke informacije KL Informisanje  
AD 2.12 Fizičke karakteristike poletno-sletne staze AD Saglasnost Proverava AIS
AD 2.13 Deklarisane dužine AD Saglasnost Proverava AIS
AD 2.14 Prilazna i svetla poletno-sletne staze AD Saglasnost  
AD 2.15 Ostale svetlosne oznake, rezervno napajanje AD, KL Saglasnost  
AD 2.16 Površine za sletanje helikoptera AD Saglasnost Proverava AIS
AD 2.17 Vazdušni prostor u kome se pružaju ATS usluge KL Saglasnost  
AD 2.18 Sredstva za komunikaciju u pružanju ATS usluga KL Informisanje  
AD 2.19 Radio-navigacioni i uređaji za sletanje KL Informisanje  
AD 2.20 Lokalni saobraćajni propisi AD, KL, DCV Informisanje, Izvor  
AD 2.21 Postupci za smanjenje buke DCV Izvor  
AD 2.22 Postupci za letenje DCV Izvor NOTAM: KL
AD 2.23 Dodatne informacije AD, KL, DCV Informisanje, Izvor  
AD 2.24 Karte koje se odnose na aerodrom KL Informisanje AIS izrađuje one karte za koje ima dostupne podatke
  Aerodromska karta - ICAO AD Saglasnost  
  Karta parkiranja/pristajanja vazduhoplova - ICAO AD Saglasnost  
  Karta taksiranja vazduhoplova - ICAO; AD Saglasnost  
  Karta prepreka aerodroma tip A - ICAO; DCV
KL Izvor
Saglasnost DCV: prepreke
KL: površi
  Karta terena za precizno prilaženje - ICAO; DCV
KL Izvor
Saglasnost DCV: prepreke
KL: površi
  Karta oblasti - ICAO (za rute za odlazak i tranzitne rute); KL Informisanje  
  Karta standardnih instrumentalnih odlazaka (SID) - ICAO; KL Informisanje  
  Karta oblasti - ICAO; KL Informisanje  
  Karta standardnih instrumentalnih dolazaka (STAR) - ICAO; KL Informisanje  
  Karta minimalnih radarskih apsolutnih visina - ICAO; KL Informisanje  
  Karta za instrumentalno prilaženje (IAC) - ICAO (za svaku poletno-sletnu stazu i tip postupka); KL Informisanje  
  Karta za vizuelno prilaženje (VAC) - ICAO; KL Informisanje  
  Koncentracija ptica u blizini aerodroma. AD Informisanje  
AD 3 HELIDROMI / /

Kolone u tabeli:

Sekcija AIP – deo Zbornika vazduhoplovnih informacija, referenca na Prilog 1. ovog pravilnika;

Vrsta podataka – naziv sekcije, odnosno predmet sekcije AIP;

Izvor podataka – vazduhoplovni subjekat, organ državne uprave, organizacija ili drugo lice koje pruža informacije za Zbornik vazduhoplovnih informacija, i to na sopstvenu inicijativu ili na zahtev pružaoca usluga u vazdušnoj plovidbi ili Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije;

Napomena – Izvor podataka koji inicira objavljivanje NOTAM je odgovoran za dostavljanje podataka koji rezultiraju produženjem ili ukidanjem tog NOTAM.

Uloga DCV u pogledu izvora podataka može da bude:

– Izvor – označava da je DCV izvor podataka;
– Posrednik – označava da DCV posreduje u razmeni podataka između izvora i AIS;
– Saglasnost – označava da podatke nije moguće objaviti bez saglasnosti DCV;
– Informisanje – označava da za objavljivanje podataka nije potrebna saglasnost DCV, već samo obaveštavanje o nameri objavljivanja.

Skraćenice:

AD – operater aerodroma za koji se objavljuju informacije u AIP;
AIS – pružalac usluga vazduhoplovnog informisanja;
DCV – Direktorat civilnog vazduhoplovsta Republike Srbije;
DMDM – Direkcija za mere i dragocene metale;
KL – Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA d.o.o. Beograd, kao pružalac usluga u vazdušnoj plovidbi;
MC – ministarstvo nadležno za poslove carine;
MUP – ministarstvo nadležno za unutrašnje poslove;
MO – ministarstvo nadležno za poslove odbrane;
MP – ministarstvo nadležno za poljoprivredu;
MZ – ministarstvo nadležno za poslove zdravlja;
MF – Matematički fakultet – Katedra za astronomiju;
RGZ – Republički geodetski zavod.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print