Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
24.12.2019.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O CENTRALNOJ EVIDENCIJI STVARNIH VLASNIKA
("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)


Član 1.

U Zakonu o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Službeni glasnik RS”, broj 41/18), naziv člana i član 12. menjaju se i glase:

„Nadzor nad evidentiranjem, tačnošću i ažuriranjem evidentiranih podataka i čuvanjem podataka i dokumenata

Član 12.

Agencija proverava da li je Registrovani subjekt izvršio evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku u Centralnu evidenciju u roku iz člana 7. stav 3. ovog zakona od dana nastupanja osnova evidentiranja iz člana 6. tačka 1) ovog zakona.

Agencija je ovlašćena za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv Registrovanog subjekta ako utvrdi da Registrovani subjekt nije izvršio evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku u Centralnu evidenciju u roku iz stava 1. ovog člana.

Nadležni državni organi iz člana 10. stav 3. ovog zakona u vršenju poslova nadzora i kontrole iz delokruga poslova koje obavljaju nad radom i poslovanjem Registrovanog subjekta, proveravaju da li je Registrovani subjekt izvršio evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku u Centralnu evidenciju u roku iz člana 7. stav 3. ovog zakona od dana nastupanja osnova evidentiranja iz člana 6. tačka 2) ovog zakona, da li je evidentirao tačne podatke, kao i da li Registrovani subjekt ima i čuva odgovarajuće tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vlasnika.

Organi iz stava 3. ovog člana ovlašćeni su za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv Registrovanog subjekta ako u vršenju nadzora utvrde da:

1) Registrovani subjekt nije izvršio evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku u Centralnu evidenciju u roku iz člana 7. stav 3. ovog zakona od dana nastupanja osnova evidentiranja iz člana 6. tačka 2) ovog zakona;

2) Registrovani subjekat nije evidentirao tačne podatke;

3) Registrovani subjekt nema, odnosno ne čuva odgovarajuće, tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta.

Narodna banka Srbije u vršenju poslova nadzora i kontrole iz delokruga poslova koje obavlja nad radom i poslovanjem Registrovanog subjekta, proverava da li je Registrovani subjekt izvršio evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku u Centralnu evidenciju u roku iz člana 7. stav 3. ovog zakona od dana nastupanja osnova evidentiranja iz člana 6. tačka 2) ovog zakona, da li je evidentirao tačne podatke, kao i da li Registrovani subjekt ima i čuva odgovarajuće tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vlasnika.

Kada je Registrovani subjekt finansijska institucija, kao i pravno lice koje obavlja menjačke poslove, nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor u okviru obavljanja svojih zakonom utvrđenih funkcija, nadzor iz stava 5. ovog člana, kao i preduzimanje mera, uključujući i izricanje novčanih kazni prema tim Registrovanim subjektima, vrši Narodna banka Srbije u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje tih Registrovanih subjekata, odnosno propisima kojima se uređuje obavljanje menjačkih poslova i kontrola obavljanja menjačkih poslova.

Narodna banka Srbije ovlašćena je za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv Registrovanog subjekta koji obavlja menjačke poslove u slučajevima iz stava 4. ovog člana.”

Član 2.

Posle člana 12. dodaje se naziv člana i član 12a, koji glase:

„Nadzor nad primenom zakona

Član 12a

Nadzor nad primenom ovog zakona i nadzor nad radom Agencije u vezi sa Centralnom evidencijom vrši ministarstvo nadležno za poslove privrede.”

Član 3.

Član 14. menja se i glasi:

„Član 14.

Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj Registrovani subjekt – pravno lice:

1) ako ne izvrši evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta u Centralnoj evidenciji u roku propisanom u članu 7. stav 3. ovog zakona od dana nastupanja osnova evidentiranja iz člana 6. tačka 1) ovog zakona;

2) ako ne izvrši evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta u Centralnoj evidenciji u roku propisanom u članu 7. stav 3. ovog zakona od dana nastupanja osnova evidentiranja iz člana 6. tačka 2) ovog zakona;

3) ako u Centralnu evidenciju nije evidentirao tačne podatke;

4) koji nema, odnosno ne čuva odgovarajuće, tačne i ažurne podatke i dokumenta na osnovu kojih je evidentirao stvarnog vlasnika Registrovanog subjekta (član 10. stav 2);

5) ako ne izvrši evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku Registrovanog subjekta u Centralnoj evidenciji do 31. januara 2020. godine.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u Registrovanom subjektu – pravnom licu novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara.ˮ

Član 4.

Postojeći Registrovani subjekti koji do dana stupanja na snagu ovog zakona nisu evidentirali podatke o stvarnom vlasniku, dužni su da u Centralnu evidenciju evidentiraju podatke o stvarnom vlasniku najkasnije do 31. januara 2020. godine.

Agencija proverava da li su Registrovani subjekti izvršili evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku u Centralnoj evidenciji u roku iz stava 1. ovog člana.

Agencija je ovlašćena za podnošenje zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv Registrovanog subjekta koji nije izvršio evidentiranje podataka o stvarnom vlasniku u Centralnu evidenciju u roku iz stava 1. ovog člana.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print