Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
24.12.2019.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA
("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)


Član 1.

U Zakonu o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 68/15 i 113/17), u članu 1. posle stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:

„Ovim zakonom uređuje se i registrovanje i dostavljanje elektronskih faktura i drugih zahteva za isplatu u elektronskom obliku, u sistemu elektronskih faktura, kao i evidentiranje tih faktura i drugih zahteva za isplatu u elektronskom obliku u centralnom registru faktura, izdatih od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici.”.

Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 2.

U članu 2. tačka 4) menja se i glasi:

„4) novčana obaveza je iznos ugovorene naknade za isporuku dobara, odnosno pružanje usluga naveden u ugovoru, fakturi ili drugom odgovarajućem zahtevu za isplatu, odnosno u elektronskoj fakturi ili drugom odgovarajućem zahtevu za isplatu u elektronskom obliku, uključujući direktne troškove nabavke;”.

Posle tačke 6) dodaje se tačka 6a), koja glasi:

„6a) elektronska faktura, u smislu ovog zakona, je faktura, privremena i okončana situacija, ili drugi odgovarajući zahtev za isplatu, sastavljena kao elektronski zapis, koja treba da sadrži potpis ili drugu identifikacionu oznaku odgovornog lica, odnosno lica ovlašćenog za izdavanje te fakture, odnosno elektronski potpis u skladu sa zakonom;”.

U tački 9) tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom.

Dodaju se tač. 10) i 11), koje glase:

„10) sistem elektronskih faktura je sistem (baza podataka) koji uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija, u kojem se registruju elektronske fakture i preko kojeg se od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, dostavljaju dužnicima elektronske fakture;

11) u centralnom registru faktura koji uspostavlja i vodi Ministarstvo finansija – Uprava za trezor, evidentiraju se elektronske fakture izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, po uspostavljanju tehničko-tehnoloških uslova, a obavezno od 1. jula 2021. godine, na osnovu podataka dobijenih iz sistema elektronskih faktura.”.

Član 3.

U članu 3. stav 3. u uvodnoj rečenici reči: „st. 1, 2. i 4.” zamenjuju se rečima: „st. 1, 2. i 5.”.

Tačka na kraju zamenjuje se tačkom i zapetom i dodaje se tačka 4), koja glasi:

„4) od dana registrovanja elektronske fakture u sistemu elektronskih faktura, kada se smatra da je dužnik primio elektronsku fakturu, od strane poverioca koji je ispunio svoju ugovorenu obavezu.”.

Posle stava 3. dodaje se novi stav 4, koji glasi:

„Ako je dostava elektronske fakture izvršena na dan u kome subjekt javnog sektora ne radi, elektronska faktura se smatra dostavljenom prvog narednog radnog dana.”.

Dosadašnji st. 4−6. postaju st. 5−7.

U dosadašnjem stavu 7, koji postaje stav 8, reči: „st. 1, 2. i 4.” zamenjuju se rečima: „st. 1, 2. i 5.”.

Član 4.

Posle člana 4b dodaju se čl. 4v i 4g, koji glase:

„Član 4v

Poverioci su dužni da elektronske fakture, u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, registruju u sistemu elektronskih faktura.

Danom registrovanja elektronskih faktura smatra se da su te fakture dostavljene dužniku.

Na osnovu podataka iz sistema elektronskih faktura, centralni registar faktura evidentira elektronske fakture izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, i dodeljuje toj fakturi jedinstveni identifikacioni broj.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže uređuje način i postupak registrovanja i evidentiranja, kao i dostavljanje, prosleđivanje i format elektronskih faktura.

Član 4g

Dužnici vrše proveru dostavljenih elektronskih faktura pristupom sistemu elektronskih faktura, i u roku od osam dana potvrđuju prihvatanje, odnosno odbijaju elektronsku fakturu.

Ukoliko dužnik ne prihvati niti odbije elektronsku fakturu, ta elektronska faktura se po isteku roka iz stava 1. ovog člana smatra prihvaćenom.

Dužnici izmiruju novčane obaveze po elektronskim fakturama iz člana 4v ovog zakona samo ako su one registrovane i dostavljene preko sistema elektronskih faktura.

Ministar nadležan za poslove finansija bliže uređuje način, postupak i druga pitanja u vezi sa prihvatanjem i odbijanjem elektronskih faktura iz ovog člana.”.

Član 5.

U članu 8. stav 3. posle reči: „podacima” dodaju se reči: „iz sistema elektronskih faktura i”.

Član 6.

U članu 12. posle stava 7. dodaju se novi stav 8. i stav 9, koji glase:

„Novčanom kaznom od 100.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice, odnosno privredni subjekt ili subjekt javnog sektora, osim Republike Srbije, teritorijalnih autonomija i jedinica lokalne samouprave i njihovih organa, ako ne registruje izdate elektronske fakture, u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, u sistemu elektronskih faktura (član 4v ovog zakona).

Novčanom kaznom od 5.000 do 150.000 dinara kazniće se za prekršaj odgovorno lice u javnom sektoru, ukoliko subjekt javnog sektora kojim rukovodi izmiri novčanu obavezu po elektronskoj fakturi, u komercijalnim transakcijama u kojima su subjekti javnog sektora dužnici, koja nije registrovana i dostavljena preko sistema elektronskih faktura (član 4g ovog zakona).”.

U dosadašnjem stavu 8, koji postaje stav 10, reči: „st. 4. i 7.”, zamenjuju se rečima: „st. 4, 7. i 9.”.

Član 7.

Propise iz člana 4. ovog zakona (novododati čl. 4v stav 4. i 4g stav 4) ministar nadležan za poslove finansija doneće u roku od 180 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 8.

Odredbe ovog zakona koje se odnose na registrovanje i dostavljanje elektronskih faktura primenjivaće se na elektronske fakture izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su dužnici subjekti javnog sektora, koji plaćanja vrše preko računa koji se vode kod Uprave za trezor, po uspostavljanju tehničko-tehnoloških uslova, a obavezno od 1. jula 2021. godine.

Odredbe člana 2. tačka 9), člana 4a st. 1−4, člana 4b i člana 12. st. 6. i 7. Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama („Službeni glasnik RS”, br. 119/12, 68/15 i 113/17), prestaju da važe 30. juna 2021. godine.

Na elektronske fakture, izdate od strane poverilaca u komercijalnim transakcijama između javnog sektora i privrednih subjekata, odnosno između subjekata javnog sektora, u kojima su dužnici ostali subjekti javnog sektora, koji plaćanja vrše preko računa koji se vode kod banaka, odredbe ovog zakona koje se odnose na registrovanje elektronskih faktura i drugih zahteva za isplatu u elektronskom obliku, primenjivaće se po uspostavljanju tehničko-tehnoloških uslova.

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.



Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print