Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
24.12.2019.

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA
("Sl. glasnik RS", br. 91/2019)


Član 1.

U Zakonu o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, br. 36/11, 99/11, 83/14 – dr. zakon, 5/15, 44/18 i 95/18), u članu 66. stav 10. tačka 5) posle reči: „sopstvenih udela” dodaju se reči: „rezervisanih sopstvenih udela,”.

Član 2.

U članu 147. stav 1. tačka 3) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 3) dodaje se tačka 4), koja glasi:

„4) u slučaju poništenja rezervisanog sopstvenog udela.”.

Član 3.

U članu 147b stav 1. tačka 4) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 4) dodaje se tačka 5), koja glasi:

„5) poništavaju rezervisani sopstveni udeli.”.

Član 4.

Posle člana 159. dodaje se pododeljak 3.2.a i čl. 159a–159ž, koji glase:

„3.2.a Rezervisani sopstveni udeo i pravo na sticanje udela

Rezervisani sopstveni udeo

Član 159a

Rezervisanim sopstvenim udelom društva u smislu ovog zakona smatra se udeo koji društvo besteretno stiče od člana društva, radi dodele finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela.

Rezervisani sopstveni udeo ne može se založiti, niti se rezervisanim sopstvenim udelom može raspolagati, osim na način propisan zakonom.

Jednočlano društvo s ograničenom odgovornošću može imati rezervisani sopstveni udeo.

Društvo može imati više rezervisanih sopstvenih udela.

Procenat učešća svih rezervisanih sopstvenih udela u osnovnom kapitalu društva ne može biti veći od 40%.

Odluku o sticanju rezervisanog sopstvenog udela donosi skupština društva većinom iz člana 211. ovog zakona.

Društvo može steći rezervisani sopstveni udeo samo od udela koji su u celosti uplaćeni, odnosno uneti.

Rezervisani sopstveni udeo može se steći samo od udela članova koji su glasali za odluku o sticanju rezervisanog sopstvenog udela.

Ako iz rezervisanog sopstvenog udela nije izdat ni jedan finansijski instrument iz stava 1. ovog člana, društvo može:

1) doneti odluku o podeli tog rezervisanog sopstvenog udela na više novih rezervisanih sopstvenih udela;

2) doneti odluku o poništaju tog rezervisanog sopstvenog udela, kada je u obavezi da sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala.

Rezervisani sopstveni udeo registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Prava društva po osnovu rezervisanog sopstvenog udela

Član 159b

Društvo po osnovu rezervisanih sopstvenih udela nema pravo glasa niti se ti udeli računaju u kvorum skupštine.

Rezervisani sopstveni udeo ne daje pravo na učešće u dobiti.

Finansijski instrument – pravo na sticanje udela

Član 159v

Finansijski instrument – pravo na sticanje udela, u smislu ovog zakona, je neprenosivi finansijski instrument koji izdaje društvo s ograničenom odgovornošću, a koji saglasnom imaocu daje pravo na sticanje udela određenog dana (dan dospeća) po određenoj ceni.

Finansijski instrument – pravo na sticanje udela ne može biti predmet zaloge, niti predmet nasleđivanja.

Na finansijski instrument – pravo na sticanje udela, primenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala koje se odnose na Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar).

Izdavanje finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela ne smatra se javnom ponudom u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Postupak i dokumentacija potrebna za sprovođenje upisa i ispisa finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela u Centralni registar vrši se u skladu sa pravilima poslovanja Centralnog registra.

Odluka o emisiji finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela

Član 159g

Odluku o emisiji finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela (u daljem tekstu: odluka o emisiji), donosi skupština društva, osim ako osnivačkim aktom nije drugačije određeno.

Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži naročito:

1) broj finansijskih instrumenata – pravo na sticanje udela koji se izdaju;

2) rezervisani sopstveni udeo iz koga se finansijski instrument – pravo na sticanje udela izdaje;

3) podatke iz člana 9a ovog zakona o licima koja stiču finansijski instrument – pravo na sticanje udela, kao i podatak o adresi njihovog prebivališta;

4) procenat udela koji imalac finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela ima pravo da stekne u odnosu na rezervisani sopstveni udeo;

5) cena koju imalac finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela plaća društvu za sticanje udela i rok za plaćanje cene koji ne može biti kraći od 15 dana niti duži od 30 dana od dana dospeća;

6) datum emisije finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela;

7) dan dospeća finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela;

8) uslove pod kojima se finansijski instrument – pravo na sticanje udela može poništiti pre dana dospeća.

Svi finansijski instrumenti – pravo na sticanje udela jedne emisije daju ista prava iz stava 2. tač. 4)–8) ovog člana.

Sve emisije finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela iz jednog rezervisanog sopstvenog udela imaju isti dan dospeća i isti rok za plaćanje cene.

Društvo je dužno da odluku o emisiji dostavi Centralnom registru u roku od pet radnih dana od dana donošenja, radi upisa i registracije finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela na zakonite imaoce.

Sticanje udela na osnovu finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela i poništenje finansijskog instrumenta

Član 159d

Finansijski instrument – pravo na sticanje udela može se:

1) realizovati sticanjem udela ili

2) poništiti:

(1) kada imalac finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela nije izvršio svoju obavezu iz člana 159g stav 2. tačka 5) ovog zakona;

(2) pre dana dospeća, u skladu sa uslovima iz odluke o emisiji.

U slučaju iz stava 1. ovog člana finansijski instrument – pravo na sticanje udela ispisuje se iz Centralnog registra.

Ukoliko imalac finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela u roku iz odluke o emisiji izvrši uplatu cene, smatraće se da je dao saglasnost da stekne udeo.

U slučaju iz stava 1. tačka 2) podtač. (1) i (2) ovog člana, skupština društva ili drugi organ određen osnivačkim aktom, donosi odluku kojom se taj finansijski instrument poništava.

Društvo je dužno da u roku od 30 dana od dana isteka roka za plaćanje cene iz odluke o emisiji, za sve emisije koje su izdate iz istog rezervisanog sopstvenog udela podnese Centralnom registru zahtev za ispis finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela, radi sticanja udela, odnosno poništenja.

Centralni registar vrši ispis i izdaje društvu potvrdu o ispisu finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela.

Potvrda iz stava 6. ovog člana, sadrži podatke o poslovnom imenu i matičnom broju izdavaoca finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela, broju izdatih finansijskih instrumenata – pravo na sticanje udela koji se realizuju, odnosno broju finansijskih instrumenata koji se poništavaju, procentu udela koji imalac finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela ima pravo da stekne u odnosu na rezervisani sopstveni udeo, kao i podatke iz člana 9a ovog zakona o imaocima finansijskog instrumenta.

Sticanje udela na osnovu finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela registruje se istovremeno za sve emisije koje su izdate iz istog rezervisanog sopstvenog udela u skladu sa zakonom o registraciji.

Sticanje udela na osnovu finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela ne smatra se finansijskom podrškom društva za sticanje udela u smislu odredaba člana 154. ovog zakona.

Članovi društva nemaju pravo preče kupovine udela koji se stiče na osnovu finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela.

Raspolaganje preostalim neiskorišćenim rezervisanim sopstvenim udelom

Član 159đ

Nakon registracije sticanja udela na osnovu finansijskih instrumenata – pravo na sticanje udela koji su izdati iz jednog rezervisanog sopstvenog udela, preostali neiskorišćeni deo tog rezervisanog sopstvenog udela može se poništiti ili koristiti za nove emisije finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela.

Ako društvo donese odluku da se preostali neiskorišćeni deo rezervisanog sopstvenog udela iz stava 1. ovog člana poništi, društvo je u obavezi da sprovede postupak smanjenja osnovnog kapitala.

Preostali neiskorišćeni deo rezervisanog sopstvenog udela iz stava 1. ovog člana koji se koristi za nove emisije u skladu sa članom 159g ovog zakona, smatra se novim rezervisanim sopstvenim udelom.

Posebni slučajevi dospelosti

Član 159e

Izuzetno, finansijski instrument – pravo na sticanje udela dospeva i pre roka dospeća iz člana 159g stav 2. tačka 7) ovog zakona, i to u slučaju:

1) likvidacije – narednog dana od dana objavljivanja oglasa o otpočinjanju likvidacije;

2) statusne promene – narednog dana od dana objavljivanja nacrta ugovora o statusnoj promeni, odnosno plana podele;

3) promene pravne forme – narednog dana od dana objavljivanja predloga odluke o promeni pravne forme.

U slučaju iz stava 1. ovog člana rok za plaćanje cene koju imalac finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela plaća društvu za sticanje udela iznosi 40 dana od dana nastupanja prevremenog roka dospeća.

Društvo je dužno da narednog radnog dana od dana objavljivanja iz stava 1. ovog člana, imaocima finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela uputi pisano obaveštenje o nastupanju prevremenog roka dospeća iz stava 1. ovog člana, sa pozivom da izvrše plaćanje cene u roku iz stava 2. ovog člana.

Društvo ne može doneti odluku o okončanju likvidacije, odluku o statusnoj promeni i odluku o promeni pravne forme dok ne izvrši registraciju sticanja udela na osnovu finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela, odnosno registraciju smanjenja osnovnog kapitala usled poništaja neiskorišćenog rezervisanog sopstvenog udela.

Nacrt ugovora o statusnoj promeni, odnosno plana podele i predlog odluke o promeni pravne forme obavezno sadrži i podatke o rezervisanim sopstvenim udelima i podatke iz člana 159g stav 2. tač. 1), 4) i 5) ovog zakona.

Sudska zaštita

Član 159ž

U slučaju da društvo nije izvršilo registraciju sticanja udela na osnovu finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela u roku od 60 dana od dana isteka roka za isplatu cene, imalac finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela koji je u roku iz člana 159g stav 2. tačka 5) ili u roku iz člana 159e stav 2. ovog zakona izvršio plaćanje može, u narednom roku od šest meseci podneti tužbu nadležnom sudu za utvrđivanje svojstva člana i procenta udela koji imalac finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela stiče ili tužbu za određivanje naknade koju je društvo u obavezi da isplati imaocu finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela.

Naknadu iz stava 1. ovog člana sud će odrediti prema tržišnoj vrednosti udela koji bi imalac finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela imao pravo da stekne na dan dospeća finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela.

U slučaju smrti imaoca finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela nakon isplate cene u roku iz člana 159g stav 2. tačka 5) ili u roku iz člana 159e stav 2. ovog zakona, a nakon dana dospeća finansijskog instrumenta, naslednici imaju pravo da od društva zahtevaju isplatu naknade u visini tržišne vrednosti udela koji bi imalac finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela imao pravo da stekne na dan dospeća finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela.

U slučaju iz člana 159d stav 1. tačka 2) podtačka (2) ovog zakona, lice kome je finansijski instrument – pravo na sticanje udela neosnovano poništen pre dana dospeća ima pravo na isplatu naknade u visini tržišne vrednosti udela koji bi imalac finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela imao pravo da stekne na dan dospeća finansijskog instrumenta – pravo na sticanje udela, umanjenu za iznos cene iz člana 159g stav 2. tačka 5) ovog zakona.

Finansijski instrument – pravo na sticanje udela prestaje da postoji na dan brisanja društva iz registra usled okončanja postupka prinudne likvidacije i ispisuje se iz Centralnog registra po službenoj dužnosti, a imalac ovog finansijskog instrumenta postaje poverilac društva i ima pravo na isplatu naknade u visini tržišne vrednosti udela koji bi imalac ovog finansijskog instrumenta imao pravo da stekne na dan dospeća finansijskog instrumenta ako je cena plaćena, odnosno na dan brisanja društva iz registra usled okončanja postupka prinudne likvidacije, umanjenu za iznos cene iz člana 159g stav 2. tačka 5) ovog zakona, ako cena nije plaćena.”.

Član 5.

U članu 200. tačka 12) menja se i glasi:

„12) odlučuje o sticanju, poništenju i raspodeli sopstvenih udela i sticanju, podeli i poništenju rezervisanih sopstvenih udela;”.

Član 6.

Član 211. menja se i glasi:

„Član 211.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih članova koji imaju pravo glasa po određenom pitanju, osim ako je zakonom ili osnivačkim aktom za pojedina pitanja određen veći broj glasova.

Skupština odlučuje većinom od dve trećine od ukupnog broja glasova svih članova društva o:

1) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala;

2) statusnim promenama i promenama pravne forme;

3) donošenju odluke o likvidaciji društva ili podnošenju predloga za pokretanje stečaja;

4) raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitka;

5) sticanju sopstvenih udela društva;

6) sticanju rezervisanih sopstvenih udela društva.

Osnivačkim aktom može se predvideti i druga većina za donošenje odluka iz stava 2. ovog člana, ali ne manja od obične većine od ukupnog broja glasova članova društva koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Odluke potpisuje predsednik skupštine.

Izuzetno od stava 4. ovog člana, odluke potpisuje:

1) jedini član društva u funkciji skupštine, u jednočlanom društvu;

2) oba člana društva u dvočlanom društvu sa jednakim udelima članova, odnosno jednakim pravom glasa članova;

3) u slučaju ponovljene sednice u dvočlanom društvu sa jednakim udelima članova, odnosno jednakim pravom glasa članova, oba člana društva ako su prisutna, odnosno član koji je prisutan.

Odredbe st. 4. i 5. ovog člana shodno se primenjuju na vođenje i potpisivanje zapisnika iz člana 210. ovog zakona.”.

Član 7.

U članu 248. stav 1. reči: „Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: Centralni registar)” zamenjuju se rečima: „Centralnom registru”.

Član 8.

U članu 270. stav 2. tačka 2) tačka na kraju zamenjuje se tačkom zapetom.

Posle tačke 2) dodaje se tačka 3), koja glasi:

„3) za isplatu zaposlenima.”.

Član 9.

U članu 282. stav 4. tačka 2) procenat: „3%ˮ zamenjuje se procentom: „5%ˮ.

Član 10.

U članu 585. stav 1. tačka 2a) reči: „15 danaˮ zamenjuju se rečima: „3 danaˮ.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, osim odredaba čl. 1, 2, 3, 4, 5. i 6. ovog zakona, koje se primenjuju od 1. aprila 2020. godine.Zakon o privrednim društvima


❮ Nazad na prethodnu stranicu


Email Print