Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
23.09.2016.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O OBLIKU, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA I POPUNJAVANJA DEKLARACIJA I DRUGIH OBRAZACA U CARINSKOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 79/2016)


Na osnovu člana 87. stav 2. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 111/12 i 29/15),
Ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopuni Pravilnika o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku

Član 1.

U Pravilniku o obliku, sadržini, načinu podnošenja i popunjavanja deklaracija i drugih obrazaca u carinskom postupku („Službeni glasnik RS”, br. 7/15, 45/15, 56/15, 88/15, 33/16 i 73/16), u Prilogu 9. „Elektronska tranzitna deklaracija” u delu II „Struktura elektronske tranzitne deklaracije”, u odeljku „Tranzit robe”, pododeljci „PRINCIPAL”, „PRINCIPAL – zastupnik”, „POŠILJALAC – IZVOZNIK”, „PRIMALAC – UVOZNIK”, „POŠILJALAC IZVOZNIK – sigurnost”, „PRIMALAC UVOZNIK – sigurnost” i „PREVOZNIK – sigurnost” menjaju se i glase:

PRINCIPAL (rubrika 50)

Broj: 1

Grupa podataka se koristi.

IDENTIFIKACIONI BROJ LICA (rubrika 50)

Vrsta/Dužina: sb ..17

Atribut se koristi. Ako principal ima sedište u Republici Srbiji unosi se šifra iz Priloga 10. tačka 11. lica koje je položilo obezbeđenje za plaćanje dažbina.

Naziv (rubrika 50)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi ako je unet IDENTIFIKACIONI BROJ LICA, a ostali podaci još nisu uneti u sistem.

Ulica i broj (rubrika 50)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi ako je unet IDENTIFIKACIONI BROJ LICA, a ostali podaci još nisu uneti u sistem.

Poštanski broj (rubrika 50)

Vrsta/Dužina: sb ..9

Atribut se koristi ako je unet IDENTIFIKACIONI BROJ LICA, a ostali podaci još nisu uneti u sistem. Ako se ne zna poštanski broj principala, uneće se šifra „NNN”.

Grad (rubrika 50)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi ako je unet IDENTIFIKACIONI BROJ LICA, a ostali podaci još nisu uneti u sistem.

Zemlja (rubrika 50)

Vrsta/Dužina: b2

Unosi se šifra zemlje iz Priloga 8. ako je unet IDENTIFIKACIONI BROJ LICA, a ostali podaci još nisu uneti u sistem.

ID broj držaoca TIR Karneta (rubrika 50)

Vrsta/Dužina: sb ..17

Unosi se ID broj držaoca TIR Karneta ako je TIR Karnet upotrebljen kao tranzitna deklaracija.

PRINCIPAL – zastupnik (rubrika 50)

Broj: 1

Grupa podataka se koristi ako principal ima zastupnika.

IDENTIFIKACIONI BROJ LICA (rubrika 50)

Vrsta/Dužina: sb ..17

Upotreba atributa je opciona. Ako principal – zastupnik ima sedište u Republici Srbiji unosi se šifra iz Priloga 10. tačka 11.

Ime i prezime zastupnika (rubrika 50)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Unosi se ime i prezime fizičkog lica.

Svojstvo zastupnika (rubrika 50)

Vrsta/Dužina: s..35

Upotreba atributa je opciona.

Ime (rubrika 50)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi ako je unet IDENTIFIKACIONI BROJ LICA, a ostali podaci još nisu uneti u sistem.

Ulica i broj (rubrika 50)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi ako je unet IDENTIFIKACIONI BROJ LICA, a ostali podaci još nisu uneti u sistem.

Poštanski broj (rubrika 50)

Vrsta/Dužina: sb ..9

Atribut se koristi ako je unet IDENTIFIKACIONI BROJ LICA, a ostali podaci još nisu uneti u sistem. Ako se ne zna poštanski broj zastupnika, unosi se šifra „NNN”.

Grad (rubrika 50)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi ako je unet IDENTIFIKACIONI BROJ LICA, a ostali podaci još nisu uneti u sistem.

Zemlja (rubrika 50)

Vrsta/Dužina: s2

Unosi se šifra zemlje iz Priloga 8. ako je unet IDENTIFIKACIONI BROJ LICA, a ostali podaci još nisu uneti u sistem.

POŠILJALAC – IZVOZNIK (rubrika 2)

Broj: 1

Grupa podataka se koristi kada je deklarisan samo jedan pošiljalac. U tom slučaju grupa podataka „POŠILJALAC IZVOZNIK” ne može se koristiti u grupi podataka „NAIMENOVANjE ROBE”

IDENTIFIKACIONI BROJ LICA (rubrika 2)

Vrsta/Dužina: sb ..17

Upotreba atributa je opciona. Ako pošiljalac – izvoznik ima sedište u Republici Srbiji unosi se šifra iz Priloga 10. tačka 11.

Naziv pošiljaoca (rubrika 2)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Ulica i broj (rubrika 2)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Poštanski broj (rubrika 2)

Vrsta/Dužina: sb ..9

Atribut se koristi. Ako se ne zna poštanski broj pošiljaoca, unosi se šifra „NNN”.

Grad (rubrika 2)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Zemlja (rubrika 2)

Vrsta/Dužina: s2

Unosi se šifra zemlje iz Priloga 8.

PRIMALAC – UVOZNIK (rubrika 8)

Broj: 1

Grupa podataka se koristi kada je deklarisan samo jedan primalac. U tom slučaju grupa podataka „PRIMALAC UVOZNIK” ne može se koristiti u grupi podataka „NAIMENOVANjE ROBE”

IDENTIFIKACIONI BROJ LICA (rubrika 8)

Vrsta/Dužina: sb ..17

Upotreba atributa je opciona. Ako primalac – uvoznik ima sedište u Republici Srbiji unosi se šifra iz Priloga 10. tačka 11.

Naziv primaoca (rubrika 8)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Ulica i broj (rubrika 8)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Poštanski broj (rubrika 8)

Vrsta/Dužina: sb ..9

Atribut se koristi. Ako se ne zna poštanski broj pošiljaoca, uneće se šifra „NNN”.

Grad (rubrika 8)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Zemlja (rubrika 8)

Vrsta/Dužina: b2

Unosi se šifra zemlje iz Priloga 8.

POŠILJALAC IZVOZNIK – sigurnost

Broj: 1

Grupa podataka se koristi ako je atribut „Upotreba sigurnosnih podataka”(„1”). Grupa podataka koja se podrazumeva je „O”, osim u slučajevima kada dodatni uslovi ili pravila za ovaj atribut podrazumevaju neku drugu šifru. Unosi se šifra iz Priloga 16.

IDENTIFIKACIONI BROJ LICA

Vrsta/Dužina: sb ..17

Atribut se koristi. Ako pošiljalac – izvoznik ima sedište u Republici Srbiji unosi se šifra iz Priloga 10. tačka 11.

Naziv pošiljaoca – izvoznika

Vrsta /Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Ulica i broj

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Poštanski broj

Vrsta/Dužina: sb ..9

Atribut se koristi. Ako se ne zna poštanski broj pošiljaoca, unosi se šifra „NNN”.

Grad

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Zemlja

Vrsta/Dužina: s2

Unosi se šifra iz Priloga 8.

PRIMALAC – UVOZNIK – sigurnost

Broj: 1

Grupa podataka se koristi ako je atribut „Upotreba sigurnosnih podataka” („1”). Grupa podataka koja se podrazumeva je „O”, osim u slučajevima kada dodatni uslovi ili pravila za ovaj atribut podrazumevaju neku drugu šifru. Unosi se šifra iz Priloga 16.

IDENTIFIKACIONI BROJ LICA

Vrsta/Dužina: sb ..17

Atribut se koristi. Ako primalac – uvoznik ima sedište u Republici Srbiji unosi se šifra iz Priloga 10. tačka 11.

Naziv primaoca – uvoznika

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Ulica i broj

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Poštanski broj

Vrsta/Dužina: sb ..9

Atribut se koristi. Ako se ne zna poštanski broj primaoca, unosi se šifra „NNN”.

Grad

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Zemlja

Vrsta/Dužina: s2

Unosi se šifra iz Priloga 8.

PREVOZNIK – sigurnost

Broj: 1

Grupa podataka se koristi ako je atribut „Upotreba sigurnosnih podataka”(„1”). Grupa podataka koja se podrazumeva je „O”, osim u slučajevima kada dodatni uslovi ili pravila za ovaj atribut podrazumevaju neku drugu šifru. Grupa podataka se koristi samo ako prevoznik i principal – zastupnik nisu isto lice, u suprotnom upotreba je opciona. Unosi se šifra iz Priloga 16.

IDENTIFIKACIONI BROJ LICA

Vrsta/Dužina: sb ..17

Atribut se koristi. Ako prevoznik ima sedište u Republici Srbiji unosi se šifra iz Priloga 10. tačka 11.

Naziv prevoznika

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Ulica i broj

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Poštanski broj

Vrsta/Dužina: sb ..9

Atribut se koristi. Ako se ne zna poštanski broj primaoca prevoznika, unosi se šifra „NNN”.

Grad

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Zemlja

Vrsta/Dužina: s2

Unosi se šifra iz Priloga 8.

OVLAŠĆENI PRIMALAC (rubrika 53)

Broj: 1

Grupa podataka se koristi kako bi se označilo da je roba isporučena ovlašćenom primaocu.

IDENTIFIKACIONI BROJ LICA

ovlašćenog primaoca (rubrika 53)

Vrsta/Dužina: sb ..17

Atribut se koristi. Ako ovlašćeni primalac ima sedište u Republici Srbiji unosi se šifra iz Priloga 10. tačka 11.”.

U odeljku „Naimenovanje robe”, pododeljci „POŠILJALAC – IZVOZNIK”, „PRIMALAC – UVOZNIK”, „POŠILJALAC IZVOZNIK – sigurnost”, „PRIMALAC UVOZNIK – sigurnost”, menjaju se i glase:

POŠILJALAC – IZVOZNIK (ex rubrika 2)

Broj: 1

Grupa podataka se ne koristi kada je deklarisan samo jedan pošiljalac. U tom slučaju grupa podataka „POŠILJALAC IZVOZNIK” koristi se u grupi podataka „TRANZITNI POSTUPAK”

IDENTIFIKACIONI BROJ LICA (ex rubrika 2)

Vrsta/Dužina: sb ..17

Upotreba atributa je opciona. Ako pošiljalac – izvoznik ima sedište u Republici Srbiji unosi se šifra iz Priloga 10. tačka 11.

Naziv pošiljaoca (ex rubrika 2)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Ulica i broj (ex rubrika 2)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Poštanski broj (ex rubrika 2)

Vrsta/Dužina: sb ..9

Atribut se koristi. Ako se ne zna poštanski broj pošiljaoca, unosi se šifra „NNN”.

Grad (ex rubrika 2)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Zemlja (ex rubrika 2)

Vrsta/Dužina: s2

Unosi se šifra zemlje iz Priloga 8.

PRIMALAC – UVOZNIK (ex rubrika 8)

Broj: 1

Grupa podataka se koristi kada je deklarisan više od jednog primaoca. Kada je deklarisan samo jedan primalac robe, grupa podataka „PRIMALAC UVOZNIK” ne može se koristiti u grupi podataka „NAIMENOVANjE ROBE”

IDENTIFIKACIONI BROJ LICA (ex rubrika 8)

Vrsta/Dužina: sb ..17

Upotreba atributa je opciona. Ako primalac – uvoznik ima sedište u Republici Srbiji unosi se šifra iz Priloga 10. tačka 11.

Naziv primaoca (ex rubrika 8)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Ulica i broj (ex rubrika 8)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Poštanski broj (ex rubrika 8)

Vrsta/Dužina: sb ..9

Atribut se koristi. Ako se ne zna poštanski broj pošiljaoca, unosi se šifra „NNN”.

Grad (ex rubrika 8)

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Zemlja (ex rubrika 8)

Vrsta/Dužina: b2

Unosi se šifra zemlje iz Priloga 8.

POŠILJALAC IZVOZNIK – sigurnost

Broj: 1

Grupa podataka se koristi ako je atribut „Upotreba sigurnosnih podataka”(„1”). Grupa podataka je „O”, osim u slučajevima kada dodatni uslovi ili pravila za ovaj atribut podrazumevaju neku drugu šifru. Unosi se šifra iz Priloga 16.

IDENTIFIKACIONI BROJ LICA

Vrsta/Dužina: sb ..17

Atribut se koristi. Ako pošiljalac – izvoznik ima sedište u Republici Srbiji unosi se unosi se šifra iz Priloga 10. tačka 11.

Naziv pošiljaoca – izvoznika

Vrsta /Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Ulica i broj

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Poštanski broj

Vrsta/Dužina: sb ..9

Atribut se koristi. Ako se ne zna poštanski broj pošiljaoca, unosi se šifra „NNN”.

Grad

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Zemlja

Vrsta/Dužina: s2

Unosi se šifra iz Priloga 8.

PRIMALAC – UVOZNIK – sigurnost

Broj: 1

Grupa podataka se koristi ako je atribut „Upotreba sigurnosnih podataka” („1”). Grupa podataka je „O”, osim u slučajevima kada dodatni uslovi ili pravila za ovaj atribut podrazumevaju neku drugu šifru. Unosi se šifra iz Priloga 16.

IDENTIFIKACIONI BROJ LICA

Vrsta/Dužina: sb ..17

Šifra se unosi. Ako primalac – uvoznik ima sedište u Republici Srbiji unosi se šifra iz Priloga 10. tačka 11.

Naziv primaoca – uvoznika

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Ulica i broj

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Poštanski broj

Vrsta/Dužina: sb ..9

Atribut se koristi. Ako se ne zna poštanski broj primaoca, unosi se šifra „NNN”.

Grad

Vrsta/Dužina: sb ..35

Atribut se koristi.

Zemlja

Vrsta/Dužina: s2

Unosi se šifra iz Priloga 8.”.

Član 2.

U Prilogu 10. „Dodatne šifre za novi kompjuterizovani tranzitni sistem”, posle tačke 10. „Vrsta garancije”, dodaje se tačka 11, koja glasi:

„11. Identifikacioni broj lica

Polje Sadržina Vrsta polja Primer
1. Oznaka zemlje sedišta ili prebivališta lica slovno 2 RS
2. PIB poreskih obveznika ili JMBG slovno brojčano ...15 000000123456789

Član 3.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print