Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
23.03.2018.

Uredba o dopuni Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)


Na osnovu člana 8. Zakona o platama u državnim organima i javnim službama („Službeni glasnik RS”, br. 34/01, 62/06 – dr. zakon, 116/08 – dr. zakoni, 92/11, 99/11 – dr. zakon, 10/13, 55/13, 99/14, 21/16 – dr. zakon i 113/17 – dr. zakoni),

Vlada donosi

UREDBU
o dopuni Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima

Član 1.

U Uredbi o koeficijentima za obračun i isplatu plata imenovanih i postavljenih lica i zaposlenih u državnim organima („Službeni glasnik PC”, br. 44/08 – prečišćen tekst, 2/12 i 113/17 – dr. propis), u članu 5. stav 2. posle alineje šeste dodaju se tačka i zapeta i alineja sedma koja glasi:

„– zaposlenom koji radi na poslovima inspekcijskog terenskog nadzora u neposrednom kontaktu sa subjektima nadzora – najviše do 20%”.

Član 2.

Uvećanje koeficijenta po osnovu primene člana 1. ove uredbe vrši se u okviru raspoložive mase sredstava za plate, naknade troškova i druga primanja za 2018. godinu i naredne dve budžetske godine.

Član 3.

Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se počev od obračuna i isplate plata za avgust 2018. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print