Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
23.03.2018.

Odluka o izmenama Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)


Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 81/07 – prečišćen tekst, 69/08, 98/12 i 87/13),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama Odluke o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji

1. U Odluci o osnivanju Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji („Službeni glasnik RS”, br. 84/13, 86/13, 31/14, 79/14 i 92/15), u tački 3. stav 1. menja se i glasi:

„3. U Koordinaciono telo imenuju se:

1) predsednik Vlade;

2) prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova;

3) potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture;

4) potpredsednik Vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija;

5) ministar državne uprave i lokalne samouprave;

6) ministar nadležan za evropske integracije;

7) ministar nadležan za finansije;

8) ministar nadležan za pravdu;

9) ministar nadležan za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu;

10) ministar nadležan za zaštitu životne sredine.”

Stav 2. briše se.

2. Tačka 4. menja se i glasi:

„Stručnu i administrativno-tehničku podršku radu Koordinacionog tela pruža Ministarstvo za evropske integracije.”

3. U tački 6. stav 2. menja se i glasi:

„Savet Koordinacionog tela čine:

1) ministar nadležan za evropske integracije, predsednik;

2) članovi:

– šef Pregovaračkog tima;

– predsednici pregovaračkih grupa;

– državni sekretari iz ministarstava čiji predstavnici ne rukovode pregovaračkim grupama;

– predstavnik Narodne banke Srbije;

– predstavnik Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo.”

U tački 6. stav 3. briše se.

4. Tačka 7. menja se i glasi:

„7. Obrazuju se pregovaračke grupe za pregovore o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, kao i za obavljanje drugih poslova utvrđenih tačkom 9. ove odluke, i to:

1) Pregovaračka grupa za kretanje roba – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva privrede.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva finansija; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstva zaštite životne sredine; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Ministarstva zdravlja; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva kulture i informisanja; Ministarstva odbrane; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva privrede – Direkcije za mere i dragocene metale; Ministarstva za evropske integracije; Agencije za bezbednost saobraćaja; Instituta za standardizaciju Srbije; Akreditacionog tela Srbije; Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije;

2) Pregovaračka grupa za kretanje radnika – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva finansija; Ministarstva privrede; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva zdravlja; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva omladine i sporta; Ministarstva odbrane; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Ministarstva za evropske integracije; Nacionalne službe za zapošljavanje; Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje; Zavoda za socijalno osiguranje; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje; Narodne banke Srbije;

3) Pregovaračka grupa za poslovno nastanjivanje i slobodu pružanja usluga – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva finansija; Ministarstva privrede; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Ministarstva pravde; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva zdravlja; Ministarstva kulture i informisanja; Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva omladine i sporta; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstva zaštite životne sredine; Ministarstva za evropske integracije; Republičkog geodetskog zavoda; Agencije za privredne registre; Razvojne agencije Srbije; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Narodne banke Srbije;

4) Pregovaračka grupa za slobodno kretanje kapitala – predsednik i sekretar Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva finansija, a zamenik predsednika i zamenik sekretara imenuju se iz reda predstavnika Narodne banke Srbije.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva finansija, Narodne banke Srbije; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva privrede; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstva pravde; Ministarstva za evropske integracije; Komisije za hartije od vrednosti; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Republičke direkcije za imovinu; Agencije za restituciju;

5) Pregovaračka grupa za javne nabavke – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Uprave za javne nabavke.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva finansija; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstva zaštite životne sredine; Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva odbrane; Ministarstva privrede; Ministarstva za evropske integracije; Republičke komisije za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki; Državne revizorske institucije; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo;

6) Pregovaračka grupa za pravo privrednih društava – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva privrede;

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva finansija; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva odbrane; Ministarstva za evropske integracije; Agencije za privredne registre; Komisije za hartije od vrednosti; Razvojne agencije Srbije; Narodne banke Srbije; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Republičkog sekretarijata za javne politike;

7) Pregovaračka grupa za pravo intelektualne svojine – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Zavoda za intelektualnu svojinu.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva finansija; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstva pravde; Ministarstva zdravlja; Ministarstva odbrane; Ministarstva za evropske integracije; Republičkog javnog tužilaštva; Vrhovnog kasacionog suda; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije;

8) Pregovaračka grupa za konkurenciju – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Komisije za zaštitu konkurencije; Ministarstva finansija; Ministarstva privrede; Ministarstva kulture i informisanja; Komisije za kontrolu državne pomoći; Ministarstva pravde; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstva zaštite životne sredine; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva odbrane; Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Ministarstva za evropske integracije; Narodne banke Srbije; Agencije za energetiku Republike Srbije; Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge; Razvojne agencije Srbije; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Republičkog sekretarijata za javne politike; Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom;

9) Pregovaračka grupa za finansijske usluge – predsednik i sekretar Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Narodne banke Srbije, a zamenik predsednika i zamenik sekretara imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva finansija.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Narodne banke Srbije; Ministarstva finansija, Ministarstva privrede; Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva za evropske integracije; Komisije za hartije od vrednosti; Agencije za osiguranje depozita; Agencije za privredne registre; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo;

10) Pregovaračka grupa za informaciono društvo i medije – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija;

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva kulture i informisanja; Ministarstva finansija; Ministarstva odbrane; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva pravde; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Ministarstva zdravlja; Ministarstva za evropske integracije; Regulatornog tela za elektronske medije; Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge; Republičkog zavoda za statistiku; Komisije za zaštitu konkurencije; Instituta za standardizaciju Srbije; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom; Republičkog geodetskog zavoda; Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu;

11) Pregovaračka grupa za poljoprivredu i ruralni razvoj – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva zdravlja; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva finansija; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva zaštite životne sredine; Ministarstva privrede; Ministarstva za evropske integracije; Republičkog geodetskog zavoda; Instituta za standardizaciju Srbije; Republičkog zavoda za statistiku; Zavoda za intelektualnu svojinu; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Republičkog sekretarijata za javne politike; Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije; Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom; Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva;

12) Pregovaračka grupa za bezbednost hrane, veterinarska i fitosanitarna pitanja – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva zdravlja; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva finansija; Ministarstva zaštite životne sredine; Ministarstva privrede; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva odbrane; Ministarstva za evropske integracije; Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije; Republičkog zavoda za statistiku; Instituta za standardizaciju Srbije; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije; Zavoda za intelektualnu svojinu;

13) Pregovaračka grupa za ribarstvo – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva zaštite životne sredine; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva zdravlja; Ministarstva finansija; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Ministarstva za evropske integracije; Instituta za standardizaciju Srbije; Republičkog zavoda za statistiku; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo;

14) Pregovaračka grupa za transport – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva zaštite životne sredine; Ministarstva finansija; Ministarstva odbrane; Ministarstva za evropske integracije; Komisije za zaštitu konkurencije; Agencije za bezbednost saobraćaja; Direkcije za železnice; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Instituta za standardizaciju Srbije; Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije; Republičkog zavoda za statistiku; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Agencije za upravljanje lukama, Centra za istraživanje nesreća u saobraćaju;

15) Pregovaračka grupa za energetiku – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva rudarstva i energetike.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva odbrane; Ministarstva finansija; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstva zaštite životne sredine; Ministarstva privrede; Ministarstva zdravlja; Ministarstva za evropske integracije; Instituta za standardizaciju Srbije; Agencije za energetiku Republike Srbije; Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije; Komisije za zaštitu konkurencije; Republičke direkcije za robne rezerve; Republičkog zavoda za statistiku; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo;

16) Pregovaračka grupa za poreze – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva finansija.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva privrede; Ministarstva zdravlja; Ministarstva za evropske integracije; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo;

17) Pregovaračka grupa za ekonomska i monetarna pitanja – predsednik i sekretar Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Narodne banke Srbije, a zamenik predsednika i zamenik sekretara imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva finansija.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Narodne banke Srbije; Ministarstva finansija, Ministarstva privrede; Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Ministarstva za evropske integracije; Republičkog zavoda za statistiku; Komisije za hartije od vrednosti; Agencije za osiguranje depozita; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Republičkog sekretarijata za javne politike;

18) Pregovaračka grupa za statistiku – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Republičkog zavoda za statistiku.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Narodne banke Srbije; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva finansija; Ministarstva privrede; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstva zaštite životne sredine; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Ministarstva za evropske integracije; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Republičkog sekretarijata za javne politike; Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva;

19) Pregovaračka grupa za socijalnu politiku i zapošljavanje – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva finansija; Ministarstva privrede; Ministarstva omladine i sporta; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva zdravlja; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstva zaštite životne sredine; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva odbrane; Ministarstva kulture i informisanja; Ministarstva za evropske integracije; Zavoda za intelektualnu svojinu; Nacionalne službe za zapošljavanje; Komesarijata za izbeglice i migracije; Zavoda za socijalno osiguranje; Republičkog zavoda za statistiku; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Kancelarije za ljudska i manjinska prava; Poverenika za zaštitu ravnopravnosti; Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom; Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu; Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva;

20) Pregovaračka grupa za preduzetništvo i industrijsku politiku – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva privrede.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva finansija; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva omladine i sporta; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstva zaštite životne sredine; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Ministarstva zdravlja; Ministarstva kulture i informisanja; Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva odbrane; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva za evropske integracije; Republičkog zavoda za statistiku; Uprave za javne nabavke; Fonda za razvoj; Instituta za standardizaciju Srbije; Nacionalne službe za zapošljavanje; Agencije za privredne registre; Razvojne agencije Srbije; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije; Republičkog sekretarijata za javne politike;

21) Pregovaračka grupa za transevropske mreže – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva zaštite životne sredine; Ministarstva finansija; Ministarstva odbrane; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva za evropske integracije; Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije; Agencije za bezbednost saobraćaja; Agencije za energetiku Republike Srbije; Republičkog zavoda za statistiku; Instituta za standardizaciju Srbije; Direkcije za železnice; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Agencije za upravljanje lukama;

22) Pregovaračka grupa za regionalnu politiku i koordinaciju strukturnih instrumenata – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva za evropske integracije.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva finansija; Ministarstva privrede; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstva zaštite životne sredine; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Republičkog zavoda za statistiku; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Republičkog sekretarijata za javne politike; Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije; Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom; Generalnog sekretarijata Vlade i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva;

23) Pregovaračka grupa za pravosuđe i osnovna prava – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva pravde.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva spoljnih poslova; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Ministarstva odbrane; Ministarstva kulture i informisanja; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva zdravlja; Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva finansija; Ministarstva za evropske integracije; Agencije za borbu protiv korupcije; Komesarijata za izbeglice i migracije; Kancelarije za ljudska i manjinska prava; Visokog saveta sudstva; Državnog veća tužilaca; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Uprave za javne nabavke; Agencije za restituciju; Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom; Poverenika za zaštitu ravnopravnosti; Vrhovnog kasacionog suda; Republičkog javnog tužilaštva; Pravosudne akademije; Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva;

24) Pregovaračka grupa za pitanja pravde, slobode i bezbednosti – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva pravde; Ministarstva spoljnih poslova; Ministarstva finansija; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstva zaštite životne sredine; Ministarstva zdravlja; Ministarstva odbrane; Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Ministarstvo rudarstva i energetike; Ministarstva za evropske integracije; Bezbednosno-informativne agencije; Komesarijata za izbeglice i migracije; Republičkog javnog tužilaštva; Agencije za borbu protiv korupcije; Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom; Vrhovnog kasacionog suda; Kancelarije za ljudska i manjinska prava; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo;

25) Pregovaračka grupa za nauku i istraživanje – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva omladine i sporta; Ministarstva finansija; Ministarstva privrede; Ministarstva zdravlja; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstva zaštite životne sredine; Ministarstva kulture i informisanja; Ministarstva odbrane; Ministarstva za evropske integracije; Centra za promociju nauke; Fonda za inovacionu delatnost; Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo;

26) Pregovaračka grupa za obrazovanje i kulturu – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva kulture i informisanja; Ministarstva finansija; Ministarstva privrede; Ministarstva omladine i sporta; Ministarstva za evropske integracije; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom; Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva; Nacionalnog saveta za visoko obrazovanje; Nacionalnog prosvetnog saveta; Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja; Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja; Fondacije TEMPUS – Tempus kancelarije u Srbiji;

27) Pregovaračka grupa za životnu sredinu – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva zaštite životne sredine.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva finansija; Ministarstva privrede; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Ministarstva zdravlja; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva pravde; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva za evropske integracije; Republičkog geodetskog zavoda; Direktorata za civilno vazduhoplovstvo Republike Srbije; Agencije za bezbednost saobraćaja; Republičkog hidrometeorološkog zavoda; Republičkog zavoda za statistiku; Republičkog geodetskog zavoda; Instituta za standardizaciju Srbije; Zavoda za zaštitu prirode Srbije; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom;

28) Pregovaračka grupa za zaštitu potrošača i zaštitu zdravlja – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva zdravlja; Ministarstva rudarstva i energetike; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstva zaštite životne sredine; Ministarstva finansija; Ministarstva privrede; Ministarstva odbrane; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva pravde; Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja; Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva za evropske integracije; Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom; Agencije za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije; Agencije za energetiku Republike Srbije; Instituta za standardizaciju Srbije; Narodne banke Srbije; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije;

29) Pregovaračka grupa za carinsku uniju – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva finansija.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva privrede; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstva zdravlja; Ministarstva kulture i informisanja; Ministarstva za evropske integracije; Republičkog zavoda za statistiku; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo;

30) Pregovaračka grupa za ekonomske odnose sa inostranstvom – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva spoljnih poslova; Ministarstva finansija; Ministarstva privrede; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede; Ministarstva odbrane; Ministarstva za evropske integracije; Agencije za osiguranje i finansiranje izvoza Republike Srbije a.d.; Agencije za bezbednost saobraćaja; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Republičkog zavoda za statistiku;

31) Pregovaračka grupa za spoljnu, bezbednosnu i odbrambenu politiku – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva spoljnih poslova.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva odbrane; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva pravde; Ministarstva finansija; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija; Ministarstva za evropske integracije; Bezbednosno-informativne agencije; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo;

32) Pregovaračka grupa za finansijski nadzor – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva finansija.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Državne revizorske institucije; Narodne banke Srbije; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva pravde; Ministarstva za evropske integracije; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo; Kancelarije za reviziju sistema upravljanja sredstvima Evropske unije;

33) Pregovaračka grupa za finansijska i budžetska pitanja – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva finansija.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Narodne banke Srbije; Ministarstva privrede; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Ministarstva za evropske integracije; Republičkog zavoda za statistiku; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo;

34) Pregovaračka grupa za institucije – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Ministarstva za evropske integracije.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva spoljnih poslova; Ministarstva pravde; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Ministarstva finansija i Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo;

35) Pregovaračka grupa za ostala pitanja – predsednik, zamenik predsednika, sekretar i zamenik sekretara Pregovaračke grupe imenuju se iz reda predstavnika Kancelarije za Kosovo i Metohiju, Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini i Generalnog sekretarijata Vlade.

Članovi Pregovaračke grupe su predstavnici sledećih organa i organizacija: Ministarstva spoljnih poslova; Ministarstva finansija; Ministarstva pravde; Ministarstva unutrašnjih poslova; Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave; Ministarstva za evropske integracije; Kancelarije za Kosovo i Metohiju; Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini; Komesarijata za izbeglice i migracije; Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i Kabineta predsednika Republike.

5. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print