Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
23.03.2018.

Odluka o dopuni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2018. godini ("Sl. glasnik RS", br. 23/2018)


Na osnovu člana 30. stav 6. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 111/12, 29/15, 108/16 i 113/17 – dr. zakon) i člana 43. stav 1 . Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2018. godini

1. U Odluci o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2018. godini („Službeni glasnik RS”, broj 115/17), u tački 2. stav 1. posle reči:

4009 31 00 00

Cevi i creva od gume, osim od tvrde gume sa priborom ili bez pribora (na primer: spojnice, kolena, prirubnice): Ojačani ili na drugi način kombinovani samo sa tekstilnim materijalima: bez pribora

3

ˮ


dodaju se reči:

4011 50 00 00

Nove spoljne pneumatske gume: Za bicikle

44013 20 00 00

Unutrašnje gume: Za bicikle

4

”.


Posle reči:

7213 91 49 00

Toplo valjana žica u koturovima, od gvožđa ili nelegiranog čelika: Ostala: Kružnog poprečnog preseka, prečnika manjeg od 14 mm: ostala: sa sadržajem ugljenika preko 0,06% ali manje od 0,25%, po masi

0

ˮ


dodaju se reči:

7315 11 10 00

Lanci i njihovi delovi, od gvožđa ili čelika: Zglobno – člankasti lanci i njihovi delovi: Valjkasti lanci: za bicikle i motocikle

eh za bicikle

2,7

ˮ.


Posle reči:

7601 20 80 00

Aluminijum, sirovi: Legure aluminijuma: ostale

0

ˮ


dodaju se reči:

8301 10 00 00

Katanci, od prostih metala

eh za bicikle

2,78301 40 90 00

Brave (na ključ, šifru ili električne), od prostih metala: Ostale: ostale

eh za bicikle

2,7

ˮ.


Posle reči:

8413 91 00 90

Delovi: pumpi: ostali

1,7

ˮ


dodaju se reči:

8414 20 20 00

Vazdušne pumpe na ručni ili nožni pogon: ručne pumpe za bicikle

1,7

ˮ.


Posle reči:

8505 90 29 10

Elektromagneti, ostali

1,8

ˮ


dodaju se reči:

8512 10 00 00

Oprema za osvetljavanje i vizuelnu signalizaciju, za bicikle

2,7

ˮ.


Posle reči:

8536 10 50 00

Osigurači: za jačinu struje preko 10 A, ali ne preko 63 A

2,3

ˮ


dodaju se reči:

8536 10 90 00

Osigurači: za jačinu struje preko 63 A

2,3

ˮ.


Posle reči:

8547 20 00 00

Izolacioni delovi od plastične mase

0

ˮ


dodaju se reči:

8714 91 10 00

Delovi i pribor vozila iz tar. br. 8711 do 8713: Ostali: Ramovi i viljuške i njihovi delovi: ramovi

4,78714 91 30 00

Delovi i pribor vozila iz tar. br. 8711 do 8713: Ostali: Ramovi i viljuške i njihovi delovi: prednje viljuške

4,78714 91 90 00

Delovi i pribor vozila iz tar. br. 8711 do 8713: Ostali: Ramovi i viljuške i njihovi delovi: ostalo

4,78714 92 90 00

Delovi i pribor vozila iz tar. br. 8711 do 8713: Ostali: Naplaci i paoci točkova: paoci

4,78714 93 00 00

Delovi i pribor vozila iz tar. br. 8711 do 8713: Ostali: Glavčine, osim glavčina sa kočnicom i kočnica za glavčine, i slobodni lančanici

4,78714 94 20 00

Delovi i pribor vozila iz tar. br. 8711 do 8713: Ostali: Kočnice, uključujući glavčine sa kočnicom i kočnice za glavčine, i njihovi delovi: kočnice

4,78714 94 90 00

Delovi i pribor vozila iz tar. br. 8711 do 8713: Ostali: Kočnice, uključujući glavčine sa kočnicom i kočnice za glavčine, i njihovi delovi: delovi

4,78714 95 00 00

Delovi i pribor vozila iz tar. br. 8711 do 8713: Ostali: Sedišta

4,78714 96 10 00

Delovi i pribor vozila iz tar. br. 8711 do 8713: Ostali: pedale

4,78714 96 30 00

Delovi i pribor vozila iz tar. br. 8711 do 8713: Ostali: krivajni mehanizmi

4,78714 99 10 00

Delovi i pribor vozila iz tar. br. 8711 do 8713: Ostali: Ostalo: upravljači

4,78714 99 30 00

Delovi i pribor vozila iz tar. br. 8711 do 8713: Ostali: Ostalo: nosači prtljaga

4,78714 99 50 00

Delovi i pribor vozila iz tar. br. 8711 do 8713: Ostali: Ostalo: uređaji za promenu stepena prenosa

4,78714 99 90 00

Delovi i pribor vozila iz tar. br. 8711 do 8713: Ostali: Ostalo: ostalo; delovi

4,7

ˮ.


2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print