Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
22.12.2017.

ODLUKA O IZMENAMA I DOPUNI ODLUKE O USLOVIMA ZA SMANJENJE CARINSKIH DAŽBINA NA ODREĐENU ROBU ("Sl. glasnik RS", br. 115/2017)


Na osnovu člana 30. stav 6. Carinskog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 18/10, 111/12, 29/15 i 108/16) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmenama i dopuni Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu

1. U Odluci o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu („Službeni glasnik RS”, br. 28/15, 57/15, 113/15, 60/16, 80/16 i 108/16) u tački 1. posle reči: „0102 29 49 00 Carinske tarife” reč: „i” zamenjuje se zapetom, a posle reči: „0103 91 10 00 Carinske tarife” dodaju se reči: „i kukuruza iz tarifne oznake 1005 90 00 00 Carinske tarife”.

2. Tačka 2. menja se i glasi:

„2. Carinske dažbine na robu iz tarifne oznake 0102 29 49 00 iznose 0%, na robu iz tarifne oznake 0103 91 10 00 iznose 5%, u periodu do 31. decembra 2018. godine, a na robu iz tarifne oznake 1005 90 00 00 iznose 0% u periodu do 31. avgusta 2018. godine”.

3. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjuje se od 1. januara 2018. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print