Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
22.12.2017.

ODLUKA O IZMENAMA FINANSIJSKOG PLANA NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 115/2017)


Na osnovu člana 13. tačka 3. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti („Službeni glasnik RS”, br. 36/09, 88/10 i 38/15), člana 14. Statuta Nacionalne službe za zapošljavanje („Službeni glasnik RS”, br. 2/10, 43/11, 16/12 i 90/15),

Upravni odbor Nacionalne službe za zapošljavanje, na 3. sednici održanoj 15. novembra 2017. godine, donosi

ODLUKU
o izmenama Finansijskog plana Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu

Član 1.

U Finansijskom planu Nacionalne službe za zapošljavanje za 2017. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 101/16), član 2. menja se i glasi:

„Član 2.

Opšti deo finansijskog plana čine prihodi i primanja i rashodi i izdaci za 2017. godinu, i to:

1. Prihodi i primanja

(u hilj. dinara)

1

2

3

Ekonomska klasifikacija

PRIHODI I PRIMANjA

Iznos

1

2

3

700000

TEKUĆI PRIHODI

28.215.000

720000

SOCIJALNI DOPRINOSI

21.900.000

721000

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANjE

21.900.000

721100

Doprinosi za socijalno osiguranje na teret zaposlenih

10.293.000

721200

Doprinosi za socijalno osiguranje na teret poslodavca

10.512.000

721300

Doprinosi za socijalno osiguranje lica koja obavljaju samostalnu delatnost i nezaposlenih lica

1.095.000

732*

DONACIJE OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

400.000

733

TRANSFERI OD DRUGIH NIVOA VLASTI

5.680.000

7331211**

Tekući transfer od drugog nivoa vlasti – transfer iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za isplatu posebnih naknada zaposlenima kojima nedostaje do pet godina do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju

1.530.000

7331212***

Transfer iz Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom

550.000

733165

Tekući transfer od drugog nivoa vlasti – transfer iz Ministarstva finansija

2.850.000

733165****

Tekući transfer od drugih nivoa vlasti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje – OPŠTINE

750.000

740000

DRUGI PRIHODI

125.000

741000

PRIHODI OD IMOVINE

10.014

742000

PRIHODI OD PRODAJE DOBARA I USLUGA

1.130

742160

Prihodi od zakupa od strane tržišnih organizacija u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

1.130

745000

MEŠOVITI I NEODREĐENI PRIHODI

113.856

745120

Mešoviti i neodređeni prihodi u korist nivoa Republike

76

745160

Mešoviti i neodređeni prihodi u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

113.780

770000

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA

10.000

771000

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA

500

772000

MEMORANDUMSKE STAVKE ZA REFUNDACIJU RASHODA IZ PRETHODNE GODINE

9.500

780000

TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU

100.000

781000

TRANSFERI IZMEĐU BUDžETSKIH KORISNIKA NA ISTOM NIVOU

100.000

781300

Transferi između organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

100.000

781350

Transferi od organizacija obaveznog socijalnog osiguranja u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

100.000

800000

PRIMANjA OD PRODAJE NEFINANSIJSKE IMOVINE

5.000

810000

PRIMANjA OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTAVA

5.000

811000

PRIMANjA OD PRODAJE NEPOKRETNOSTI

500

811100

Primanja od prodaje nepokretnosti

500

811165

Primanja od prodaje nepokretnosti u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

500

812000

PRIMANjA OD PRODAJE POKRETNE IMOVINE

4.500

812100

Primanja od prodaje pokretne imovine

4.500

812165

Primanja od prodaje pokretnih stvari u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

4.500

900000

PRIMANjA OD ZADUŽIVANjA I PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE

10.000

920000

PRIMANjA OD PRODAJE FINANSIJSKE IMOVINE

10.000

921000

PRIMANjA OD PRODAJE DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE

10.000

921100

Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija

9.000

921165

Primanja od prodaje domaćih hartija od vrednosti, izuzev akcija, u korist Nacionalne službe za zapošljavanje

9.000

921600

Primanja od otplate kredita datih fizičkim licima i domaćinstvima u zemlji

900

921660

Primanja od otplate kredita datih domaćinstvima u zemlji u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

900

921900

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala

100

921960

Primanja od prodaje domaćih akcija i ostalog kapitala u korist organizacija obaveznog socijalnog osiguranja

100

UKUPNO PRIHODI I PRIMANjA – klase 7, 8 i 9

28.230.000

* Ova sredstva namenjena su za realizaciju međunarodnih projekata koje sprovodi Nacionalna služba za zapošljavanje

** Transfer iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja namenjen je za isplatu posebne novčane naknade, a raspored i korišćenje sredstava vršiće se po posebnom aktu Vlade

*** Budžetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom.

**** Planirana sredstva namenjena su za mere i programe aktivne politike zapošljavanja na teret lokalnih samouprava – opština

2. Rashodi i izdaci

(u hilj. dinara)

Ekonomska klasifikacija

RASHODI I IZDACI

Iznos

1

2

3

400000

TEKUĆI RASHODI – UKUPNO

26.967.183

410000

RASHODI ZA ZAPOSLENE

1.927.321

411000

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH

1.457.000

412000

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

260.850

413000

NAKNADE U NATURI

20.000

414000

SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA

127.250

415000

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

47.581

416000

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

14.640

420000

KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA – UKUPNO

1.212.593

421000

STALNI TROŠKOVI

712.650

422000

TROŠKOVI PUTOVANjA – UKUPNO

48.309

423000

USLUGE PO UGOVORU – UKUPNO

211.651

424000

SPECIJALIZOVANE USLUGE

500

425000

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE

136.600

426000

MATERIJAL

102.883

440000

OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA

510

441000

OTPLATA DOMAĆIH KAMATA

10

444000

PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA

500

460000

DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI

5.500

465000

OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI

5.500

470000

SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA

22.581.109

471000

PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja)

21.051.109

472000

NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA

1.530.000

480000

OSTALI RASHODI

1.240.150

482000

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI

82.000

483000

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA

158.000

485000

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

1.000.150

500000

IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU – UKUPNO

462.817

510000

OSNOVNA SREDSTVA – UKUPNO

462.817

511000

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

142.746

512000

MAŠINE I OPREMA – UKUPNO

143.311

515000

NEMATERIJALNA IMOVINA

176.760

600000

IZDACI ZA OTPLATU GOTOVINE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE

800.000

620000

NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE

800.000

621000

NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE

800.000

UKUPNO RASHODI I IZDACI – klase 4, 5 i 6

28.230.000”

Član 2.

Član 3. menja se i glasi:

„Član 3.

Poseban deo finansijskog plana čine rashodi i izdaci utvrđeni u članu 2. ovog plana sa detaljnijim podacima za rashode i izdatke koji se finansiraju iz domaćih izvora i za specifične rashode Nacionalne službe za zapošljavanje iz grupe 471 – PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (ORGANIZACIJE OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA), kao i za rashode i izdatke koji se finansiraju iz sredstava donacija:

(u hilj. dinara)

1

2

3

Ekonomska klasifikacija

RASHODI I IZDACI
(IZ DOMAĆIH IZVORA)

Iznos

1

2

3

400000

TEKUĆI RASHODI

26.567.184

410000

RASHODI ZA ZAPOSLENE

1.883.820

411000

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH

1.421.000

412000

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

254.350

413000

NAKNADE U NATURI

20.000

414000

SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA

126.250

415000

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

47.580

416000

NAGRADE ZAPOSLENIMA I OSTALI POSEBNI RASHODI

14.640

420000

KORIŠĆENjE USLUGA I ROBA

1.185.534

421000

STALNI TROŠKOVI

712.600

422000

TROŠKOVI PUTOVANjA

48.300

423000

USLUGE PO UGOVORU

186.651

424000

SPECIJALIZOVANE USLUGE

500

425000

TEKUĆE POPRAVKE I ODRŽAVANjE

136.600

426000

MATERIJAL

100.883

440000

OTPLATA KAMATA I PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA

510

441000

OTPLATA DOMAĆIH KAMATA

10

444000

PRATEĆI TROŠKOVI ZADUŽIVANjA

500

460000

DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI

5.500

465000

OSTALE DONACIJE, DOTACIJE I TRANSFERI

5.500

470000

SOCIJALNO OSIGURANjE I SOCIJALNA ZAŠTITA

22.251.820

471000

PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja)

20.721.820

1

NAKNADA ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI

13.614.420

Naknada za slučaj nezaposlenosti (neto)

8.657.866

Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinose za osiguranje za redovnu novčanu naknadu za nezaposlene

1.406.405

Transferi Republičkom fondu za PIO zaposlenih za doprinose za osiguranje za redovnu novčanu naknadu za nezaposlene

3.195.134

Transferi Republičkom fondu za PIO samostalnih delatnosti za doprinose za osiguranje za redovnu novčanu naknadu za nezaposlene

355.015

2

PRIVREMENA NAKNADA ZAPOSLENIH SA TERITORIJE AP KiM

2.850.000

Privremena naknada zaposlenih sa teritorije AP Kosova i Metohije (neto)

1.815.450

Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za doprinos za privremenu naknadu za KiM

293.550

Transferi Republičkom fondu za PIO zaposlenih za privremenu naknadu za KiM

741.000

3

OLAKŠICE PREMA ČLANU 45, 45a I 45b ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANjE

69.600

Transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za Član 45, 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

20.880

Transferi Republičkom fondu za PIO zaposlenih za Član 45., 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

45.240

Transferi NSZ za član 45., 45a i 45b Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje

3.480

4

Novčana naknada u jednokratnom iznosu radi samozapošljavanja i podsticaji za korisnike novčane naknade

31.800

5

Zdravstveni pregledi nezaposlenih i procene radne sposobnosti

45.000

6

Ostale isplate Nacionalne službe za zapošljavanje

11.000

7

PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANjA

2.800.000

8

*PROGRAMI I MERE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I PODSTICANjE ZAPOŠLJAVANjA OSOBA SA INVALIDITETOM IZ BUDžETSKOG FONDA

550.000

9

**PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANjA IZ SREDSTAVA LOKALNIH SAMOUPRAVA – OPŠTINA

750.000

472000

NAKNADE ZA SOCIJALNU ZAŠTITU IZ BUDžETA

1.530.000

***POSEBNA NOVČANA NAKNADA ZAPOSLENIMA KOJIMA NEDOSTAJE DO 5 GODINA DO ISPUNjAVANjA PRVOG USLOVA ZA OSTVARIVANjE PRAVA NA PENZIJU

1.530.000

480000

OSTALI RASHODI

1.240.000

482000

POREZI, OBAVEZNE TAKSE, KAZNE I PENALI

82.000

483000

NOVČANE KAZNE I PENALI PO REŠENjU SUDOVA

158.000

485000

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

1.000.000

500000

IZDACI ZA NEFINANSIJSKU IMOVINU

462.816

510000

OSNOVNA SREDSTVA

462.816

511000

ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI

142.746

512000

MAŠINE I OPREMA

143.310

515000

NEMATERIJALNA IMOVINA

176.760

600000

IZDACI ZA OTPLATU GOTOVINE I NABAVKU FINANSIJSKE IMOVINE

800.000

620000

NABAVKA FINANSIJSKE IMOVINE

800.000

621000

NABAVKA DOMAĆE FINANSIJSKE IMOVINE

800.000

RASHODI I IZDACI IZ DOMAĆIH IZVORA

27.830.000

* Raspored i korišćenje ovih sredstava vršiće se po odluci Upravnog odbora Nacionalne službe za zapošljavanje

** Sredstva za ove namene obezbeđuju se iz Budžetskog fonda za profesionalnu rehabilitaciju i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom

** Sredstva za ove namene obezbeđuju se kroz transfer lokalnih samouprava – opštine

*** Sredstva za ove namene obezbeđuju se kroz transfer iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

(u hilj. dinara)

Ekonomska klasifikacija

RASHODI I IZDACI
(IZ SREDSTAVA DONACIJA)

Iznos

411000

PLATE, DODACI I NAKNADE ZAPOSLENIH

36.000

412000

SOCIJALNI DOPRINOSI NA TERET POSLODAVCA

6.500

414000

SOCIJALNA DAVANjA ZAPOSLENIMA

1.000

415000

NAKNADE TROŠKOVA ZA ZAPOSLENE

1

421000

STALNI TROŠKOVI

50

422000

TROŠKOVI PUTOVANjA

9

423000

USLUGE PO UGOVORU

25.000

426000

MATERIJAL

2.000

471000

PRAVA IZ SOCIJALNOG OSIGURANjA (Organizacije obaveznog socijalnog osiguranja) – PROGRAMI I MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANjA

329.289

485000

NAKNADA ŠTETE ZA POVREDE ILI ŠTETU NANETU OD STRANE DRŽAVNIH ORGANA

150

512000

MAŠINE I OPREMA

1

RASHODI I IZDACI IZ SREDSTAVA DONACIJA

400.000

(u hilj. dinara)

RASHODI I IZDACI IZ DOMAĆIH IZVORA

27.830.000

RASHODI I IZDACI IZ SREDSTAVA DONACIJA

400.000

UKUPNO RASHODI I IZDACI – Klase 4, 5 i 6

28.230.000”

Član 3.

Ovu odluku, po dobijanju saglasnosti Narodne skupštine Republike Srbije, objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print