Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
22.11.2017.

PRAVILNIK O IZMENI I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU PROGRAMA MERA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ŽIVOTINJA ZA 2017. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 104/2017)


Na osnovu člana 51. stav 1. Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 91/05, 30/10 i 93/12),

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK
o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2017. godinu

Član 1.

U Pravilniku o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2017. godinu („Službeni glasnik PC”, broj 43/17), u Programu mera zdravstvene zaštite životinja za 2017. godinu, u glavi V. IMUNOPROFILAKTIČKE MERE, u odeljku 6. Bolest plavog jezika, u stavu 2. na kraju dodaju se reči: „U slučajevima povoljne epizootiološke situacije i niske aktivnosti, odnosno odsustva vektora, može se obavljati promet teladi i jagnjadi, kao i promet životinja koje se upućuju na klanje, bez prethodno sprovedene vakcinacije.”

U glavi VII. DIJAGNOSTIČKA ISPITIVANjA ŽIVOTINjA U CILJU OTKRIVANjA BOLESTI I INFEKCIJA I OTPORNOSTI NA ANTIMIKROBNA SREDSTVA, u odeljku 1. Bruceloza, tuberkuloza, enzootska leukoza goveda, infektivno zapaljenje vimena posle pododeljka g) Infektivno zapaljenje vimena dodaju se naziv pododeljka i pododeljak d), koji glase:

„d) Bruceloza svinja

U slučaju pojave većeg broja slučajeva, odnosno žarišta bruceloze svinja na određenoj epizootiološkoj jedinici, može se izvršiti dijgnostičko ispitivanje svinja u toj epizootiološkoj jedinici, odnosno povezanim epizootiološkim jedinicama, prema planu, odnosno programu Ministarstva, a na predlog nadležnog veterinarskog instituta.

Sredstva za dijagnostičko ispitivanje svinja na brucelozu prema planu, odnosno programu Ministarstva obezbeđena su u budžetu Republike Srbije.”

U odeljku 3. Druge bolesti, u podoljeljku k) Afrička kuga svinja stav 2. menja se i glasi:

„Vrši se dijagnostičko ispitivanje na Afričku kugu svinja svih uginulih divljih svinja i reprezentativnog broja odstreljenih divljih svinja u rizičnim područjima u skladu sa epizootiološkom situacijom u okruženju primenom ELISA testa i molekularnih tehnika, u okviru monitoringa, aktivnog i pasivnog nadzora na afričku kugu svinja, prema programu Ministarstva.”

Posle pododeljka m) Zdravstveni nadzor kod divljači i divljih životinja dodaju se naziv pododeljka i pododeljak n), koji glase:

„n) Medi Visna ovaca i Artritis i encefalitis koza

Slučaj bolesti medi visna ovaca, odnosno artritis i encefalitis koza predstavlja stanje bolesti u kome su izraženi klinički simptomi i kod koje je dijagnostičkim ispitivanjima utvrđeno prisustvo infekcije.

Na osnovu rezultata aktivnog i pasivnog epizootiološkog nadzora i dijagnostičkih ispitivanja, vršiće se uspostavljanje zdravstvenog statusa gazdinstava ovaca i koza na bolesti medi visna ovaca, odnosno artritis i encefalitis koza, kao i evidentiranje i registracija u Centralnoj bazi gazdinstava na kojima su uspostavljeni zdravstveni statusi na ove infekcije, prema programu Ministarstva. U zavisnosti od zdravstvenog statusa prema ovim infekcijama, vrši se kategorizacija gazdinstava, na sledeći način:

1) gazdinstva sa nepoznatim zdravstvenim statusom (ukoliko nisu vršena dijagnostička ispitivanja);

2) gazdinstva u kojima je utvrđena infekcija (ukoliko su utvrđeni slučajevi bolesti);

3) gazdinstva slobodna od medi visna ovaca, odnosno artritisa i encefalitisa koza (ukoliko su sve životinje u poslednjih 12 meseci dijagnostički ispitane najmanje jednom sa negativnom serološkim nalazom, ukoliko se u toku epizootiološkog nadzora nisu utvrdili klinički simptomi bolesti, a u stado se nisu uvodila bolesna ili seropozitivna grla).

U cilju utvrđivanja prevalencije medi visna ovaca i artritisa i encefalitisa koza vrši se dijagnostičko ispitivanje ovaca, odnosno koza na ove bolesti na farmama ovaca i koza, prema programu monitoringa Ministarstva.

Sredstva za sprovođenje monitoringa na artritis i encefalitis koza i medi visna ovaca, ubijanje i neškodljivo uništavanje klinički obolelih životinja sa pozitivnim laboratorijskim nalazom obezbeđena su u budžetu Republike Srbije.”

Član 2.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print