Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
22.11.2017.

ODLUKA O IZMENI ODLUKE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA KONTROLU DRŽAVNE POMOĆI ("Sl. glasnik RS", br. 104/2017)


Na osnovu člana 6. Zakona o kontroli državne pomoći („Službeni glasnik RS”, broj 51/09) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),

Vlada donosi

ODLUKU
o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za kontrolu državne pomoći

1. U Odluci o obrazovanju Komisije za kontrolu državne pomoći („Službeni glasnik RS”, broj 6/15), u tački 2. alineja treća, podtačka 3) menja se i glasi:

„3) Stanko M. Bulajić – predstavnik ministarstva nadležnog za poslove infrastrukture”.

2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print