Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
22.09.2017.

PRAVILNIK O IZMENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU I POSTUPKU OBRAČUNAVANJA I PLAĆANJA AKCIZE NA ELEKTRIČNU ENERGIJU ZA KRAJNJU POTROŠNJU ("Sl. glasnik RS", br. 86/2017)


Na osnovu člana 40n Zakona o akcizama („Službeni glasnik RS”, br. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 55/15, 103/15 i 108/16),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju

Član 1.

U Pravilniku o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju („Službeni glasnik RS”, br. 76/15 i 101/16), u članu 2. stav 1. reči: „55/15 i 103/15” zamenjuju se rečima: „55/15, 103/15 i 108/16”.

Član 2.

U članu 3. st. 2. i 3. menjaju se i glase:

„Obveznik akcize podnosi Poreskoj upravi poresku prijavu o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju na Obrascu PP OAEL – Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju, koji je odštampan uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo, najkasnije u roku od 15 dana po isteku kalendarskog meseca u kome je izvršeno očitavanje.

Poreska prijava iz stava 2. ovog člana, kao i izmenjena poreska prijava podnosi se isključivo u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave kao jedinstveni zapis iskazan XML jezikom ili popunjavanjem prijave u okviru korisničke aplikacije.”

Član 3.

Posle člana 3. dodaju se čl. 3a, 3b, 3v i 3g, koji glase:

„Član 3a

Poresku prijavu podnosi obveznik akcize, poreski punomoćnik ili drugo lice koje je poreski obveznik ovlastio za podnošenje poreske prijave, zakonski zastupnik i zastupnik po službenoj dužnosti (u daljem tekstu: podnosilac prijave).

Podnosilac prijave dužan je da elektronski potpiše poresku prijavu PP OAEL u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Član 3b

Ako poreska prijava PP OAEL, koja je podneta u elektronskom obliku, sadrži nedostatke u pogledu formalne ispravnosti i matematičke tačnosti, Poreska uprava u elektronskom obliku obaveštava podnosioca prijave o tim nedostacima.

Poreska prijava iz stava 1. ovog člana ne smatra se podnetom.

Obaveštenje iz stava 1. ovog člana sadrži informaciju o formalnim nedostacima i matematičkim netačnostima.

Po dobijanju obaveštenja iz stava 1. ovog člana, podnosilac prijave je dužan da otkloni identifikovane nedostatke i podnese ispravljenu poresku prijavu.

Ispravljena poreska prijava iz stava 4. ovog člana ne smatra se izmenjenom poreskom prijavom.

Poreska prijava PP OAEL smatra se podnetom kada Poreska uprava potvrdi formalnu i matematičku tačnost iskazanih podataka, dodeli broj prijave i u elektronskom obliku o tome dostavi obaveštenje podnosiocu prijave.

Član 3v

Obrazac PP OAEL sastoji se iz tri dela, i to:

1) Podaci o prijavi;

2) Podaci o obvezniku akcize;

3) Podaci o obračunatoj akcizi.

Član 3g

U Obrazac PP OAEL, Deo 1. Podaci o prijavi, unosi se:

1) Pod rednim brojem 1.1 Vrsta prijave – oznaka jedne od navedenih vrsta prijava, i to:

(1) oznaka 1 – opšta prijava koju podnosi obveznik akcize u periodu dospelosti za podnošenje poreske prijave u skladu sa zakonom kojim se uređuju akcize,

(2) oznaka 3 – prijava po članu 182b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 – autentično tumačenje, 112/15, 15/16 i 108/16 – u daljem tekstu: ZPPPA) koju podnosi obveznik akcize nakon isteka roka dospelosti za podnošenje poreske prijave koji je propisan zakonom kojim se uređuju akcize,

(3) oznaka 4 – prijava po nalogu kontrole koja se podnosi nakon sprovedenog postupka poreske kontrole u kojem je rešenjem utvrđena obaveza akcize i naloženo podnošenje prijave,

(4) oznaka 6 – prijava po članu 39. ZPPPA koju podnosi obveznik akcize kome je aktom poreske uprave odobreno produženje roka podnošenja prijave iz opravdanih razloga, dok ti razlozi ne prestanu, a najduže za šest meseci od dana isteka zakonskog roka za podnošenje prijave;

2) Pod rednim brojem 1.2 Obračunski period – obračunski period u kojem je izvršeno očitavanje potrošnje električne energije, uključujući obračunski period za procenjenu potrošnju, odnosno obračunski period za koji se sastavlja konačni obračun akcize;

3) Pod rednim brojem 1.3 Datum dospelosti za plaćanje akcize – datum dospelosti za plaćanje akcize propisan zakonom kojim se uređuju akcize;

4) Pod rednim brojem 1.4 Datum do kojeg je obračunata kamata – datum do kojeg je obveznik akcize odnosno poreski inspektor obračunao kamatu na dugovani iznos akcize, a koji može biti naredni dan od dana dospelosti za plaćanje akcize do dana plaćanja akcize, ako je plaćanje izvršeno posle roka dospelosti za plaćanje, a pre podnošenja prijave, odnosno naredni dan od dana dospelosti za plaćanje akcize do dana podnošenja prijave, ako plaćanje akcize nije izvršeno do dana podnošenja prijave;

5) Pod rednim brojem 1.5 Izmena prijave – jedne od oznaka vrsta izmene, i to:

(1) oznaka 1 – izmenjena prijava po članu 40. ZPPPA,

(2) oznaka 2 – izmenjena prijava po nalogu kontrole,

(3) oznaka 9 – storniranje prijave;

6) Pod rednim brojem 1.5a Jedinstveni identifikacioni broj prijave – jedinstveni identifikacioni broj prijave (JIBP) koja se menja, odnosno stornira;

7) Pod rednim brojem 1.6 Broj rešenja poreske kontrole – broj rešenja poreske kontrole;

8) Pod rednim brojem 1.6a Osnov – unosi se jedna od oznaka, i to:

(1) oznaka 1 – žalba u prvom stepenu,

(2) oznaka 2 – žalba u drugom stepenu,

(3) oznaka 3 – odluka upravnog suda.

U Obrazac PP OAEL, Deo 2. Podaci o obvezniku akcize, unosi se:

1) Pod rednim brojem 2.1 Obveznik akcize – snabdevač – unosi se jedna od sledećih oznaka, i to:

(1) oznaka 1 – javno preduzeće,

(2) oznaka 2 – privredno društvo,

(3) oznaka 3 – drugo pravno lice,

(4) oznaka 4 – preduzetnik,

(5) oznaka 5 – strano pravno lice,

(6) oznaka 6 – proizvođač sa licencom za obavljanje delatnosti snabdevanja;

2) Pod rednim brojem 2.2 Poreski identifikacioni broj (PIB) – poreski identifikacioni broj obveznika akcize;

3) Pod rednim brojem 2.3 Naziv obveznika akcize – naziv obveznika akcize;

4) Pod rednim brojem 2.4 Matični broj – matični broj dodeljen od nadležne organizacije za registraciju privrednih subjekata;

5) Pod rednim brojem 2.5 Sedište – šifra opštine sedišta obveznika akcize, utvrđena pravilnikom kojim se propisuju uslovi i način vođenja računa za uplatu javnih prihoda;

6) Pod rednim brojem 2.6 Adresa – ulica i broj sedišta obveznika akcize;

7) Pod rednim brojem 2.7 Telefon podnosioca prijave – broj telefona kontakt osobe;

8) Pod rednim brojem 2.8 Elektronska pošta podnosioca prijave – podatak o elektronskoj adresi podnosioca poreske prijave na koju se dostavlja obaveštenje o podnetoj poreskoj prijavi;

9) Pod rednim brojem 2.9 JMBG podnosioca prijave – jedinstveni matični broj građana podnosioca poreske prijave.

U Obrazac PP OAEL, Deo 3. podaci o obračunatoj akcizi unosi se:

1) Pod rednim brojem 3.1 Redni broj – redni broj;

2) Pod rednim brojem 3.2 Uplatni račun i naziv akciznog proizvoda – uplatni račun i naziv akciznog proizvoda: „Akciza na električnu energiju za krajnju potrošnju”;

3) Pod rednim brojem 3.3 Osnovica za obračun akcize po osnovu izvršenog prometa za isporučenu električnu energiju koja podleže obavezi obračunavanja i plaćanja akcize – iznos koji predstavlja zbir iznosa osnovice za obračun akcize utvrđene na osnovu isporučene električne energije i konačnog iznosa osnovice za obračun akcize za mesece za koje je akciza utvrđena prema procenjenim, odnosno sporazumno utvrđenim mesečnim količinama električne energije, koja podleže obavezi obračunavanja i plaćanja akcize u skladu sa zakonom kojim se uređuju akcize;

4) Pod rednim brojem 3.4 Iznos izvršenog prometa za isporučenu električnu energiju za koju je propisano oslobođenje od plaćanja akcize – iznos izvršenog prometa za isporučenu električnu energiju za koju je propisano oslobođenje od plaćanja akcize u skladu sa zakonom kojim se uređuju akcize;

5) Pod rednim brojem 3.5 Iznos obračunate akcize – iznos obračunate akcize koji se utvrđuje kao proizvod iznosa sa rednog broja 3.3 i stope po kojoj se plaća akciza na isporučenu električnu energiju, propisane zakonom kojim se uređuju akcize;

6) Pod rednim brojem 3.6 Kamata – iznos kamate na dugovani iznos akcize obračunate počev od prvog narednog dana od dana dospelosti za plaćanje akcize do dana plaćanja akcize, ako je plaćanje izvršeno posle roka dospelosti za plaćanje, a pre podnošenja prijave, odnosno od prvog narednog dana od dana dospelosti za plaćanje akcize do dana podnošenja prijave, ako plaćanje akcize nije izvršeno do dana podnošenja prijave;

7) Pozicija u redu označenom rečju „Ukupno” – ne popunjava podnosilac prijave, već se automatski obračunava i upisuje ukupan iznos sa red. br. 3.3 do 3.6.

Kod storniranja poreske prijave koje vrši Poreska uprava po zahtevu poreskog obveznika ili po službenoj dužnosti pod rednim br. 3.3 do 3.6 upisuju se iznosi 0,00.

U Obrazac PP OAEL iznosi se upisuju u dinarima bez decimala.”.

Član 4.

Obrazac PP OAEL – Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju iz člana 2. ovog pravilnika, odštampan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

Član 5.

Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju na Obrascu PP OAEL – Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju iz člana 2. ovog pravilnika, podnosi se za električnu energiju za krajnju potrošnju čije očitavanje potrošnje električne energije se vrši počev od 1. februara 2018. godine, odnosno za obračunski period počev od 1. februara 2018. godine, uključujući i procenjenu ili sporazumno utvrđenu potrošnju električne energije, odnosno konačno obračunatu akcizu na električnu energiju za januar 2018. godine.

Za obračunatu akcizu na električnu energiju za krajnju potrošnju čije očitavanje potrošnje električne energije se vrši do 31. januara 2018. godine, uključujući i procenjenu ili sporazumno utvrđenu potrošnju električne energije, odnosno konačno obračunatu akcizu na električnu energiju za decembar 2017. godine, poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju podnosi se na Obrascu PP OAEL – Poreska prijava o obračunu akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju za kalendarski mesec ______ 20_ godine u kome je izvršeno očitavanje potrošnje električne energije, u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju („Službeni glasnik RS”, br. 76/15 i 101/16).

Član 6.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”, a primenjivaće se od 1. januara 2018. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print