Zastava Bosne i Hercegovine

Email Print
22.06.2018.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)


Na osnovu člana 23. stav 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Službeni glasnik RS”, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17 i 30/18),

Ministar finansija donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV

Član 1.

U Pravilniku o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV („Službeni glasnik RS”, br. 108/04, 130/04 – ispravka, 140/04, 65/05, 63/07, 29/11, 95/12, 113/13, 86/15 i 109/16), u članu 1. reči: „83/15 i 108/16” zamenjuju se rečima: „83/15, 108/16, 113/17 i 30/18”.

Član 2.

U članu 5a stav 4. menja se i glasi:

„Potpunom smešom za ishranu stoke, u smislu člana 23. stav 2. tačka 6) Zakona, smatra se smeša za ishranu stoke koja služi za podmirenje svih potreba životinja u hranljivim materijama, u skladu sa propisima kojima se uređuje kvalitet hrane za životinje.”

Posle stava 4. dodaje se novi stav 5, koji glasi:

„Dopunskom smešom za ishranu stoke, u smislu člana 23. stav 2. tačka 6) Zakona, smatra se smeša za ishranu stoke koja svojim hranljivim materijama treba da upotpuni hraniva sa kojima se meša, u skladu sa propisima kojima se uređuje kvalitet hrane za životinje.”

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 3.

U članu 9. stav 1. posle reči: „oblicima” dodaju se zapeta i reči: „nezavisno od namene za koju se koristi”.

Član 4.

Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. jula 2018. godine.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print