Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore

Email Print
22.06.2018.

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika ("Sl. glasnik RS", br. 48/2018)


Na osnovu člana 151. stav 7. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17 i 27/18 – dr. zakon),

Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

PRAVILNIK
o izmenama i dopunama Pravilnika o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika

Član 1.

U Pravilniku o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika („Službeni glasnik RS”, broj 81/17), u članu 4. tačka 3) posle reči: „Pedagoški zavod Vojvodine” tačka i zapeta zamenjuju se zapetom i dodaju se reči: „centri za stručno usavršavanje;”.

Član 2.

U članu 6. stav 1. tačka 4) menja se i glasi:

„4) stručno i studijsko putovanje i projekat mobilnosti;”.

Posle tačke 4) dodaje se tačka 5) koja glasi:

„5) mentorstvo u okviru studentske prakse koja ima status ustanove vežbaonice.”.

Član 3.

U članu 7. stav 8. menja se i glasi:

„Realizator programa obuke iz stava 1. ovog člana, može da bude lice zaposleno u državnom organu, Zavodu i Pedagoškom zavodu uz saglasnost ministra, odnosno direktora.”.

Stav 9. briše se.

Dosadašnji stav 10. postaje stav 9.

Član 4.

U članu 8. stav 6. reči: „tri odobrena programa” zamenjuju se rečima: „pet odobrenih programa”.

Član 5.

U članu 13. posle stava 1. dodaju se novi st. 2–4. koji glase:

„Organizator stručnog skupa po završetku stručnog skupa izdaje učesnicima uverenje o učešću na stručnom skupu.

Uverenje iz stava 2. ovog člana sadrži podatke o:

1) učesniku (ime i prezime, datum i mesto rođenja, ustanova u kojoj je zaposlen, odnosno podatak da učesnik nije u radnom odnosu);

2) organizatoru;

3) naziv letnje i zimske škole;

4) broj rešenja o odobravanju stručnog skupa;

5) trajanju stručnog skupa i broju bodova;

6) datumu i mestu održavanja stručnog skupa.

Uverenje iz stava 2. ovog člana, obavezno sadrži potpis ovlašćenog lica organizatora.”.

Dosadašnji st. 2–9. postaju st. 5–12.

Član 6.

U članu 14. posle stava 1. dodaju se st. 2–4. koji glase:

„Organizator letnje i zimske škole po završetku letnje i zimske škole izdaje učesnicima uverenje o učešću u letnjoj i zimskoj školi.

Uverenje iz stava 2. ovog člana sadrži podatke o:

1) učesniku (ime i prezime, datum i mesto rođenja, ustanova u kojoj je zaposlen, odnosno podatak da učesnik nije u radnom odnosu);

2) organizatoru;

3) nazivu letnje i zimske škole;

4) broj rešenja;

5) trajanju letnje i zimske škole i broju bodova;

6) datumu i mestu održavanja letnje i zimske škole.

Uverenje iz stava 2. ovog člana, obavezno sadrži potpis ovlašćenog organizatora.”.

Dosadašnji stav 2. postaje stav 5.

Član 7.

U članu 23. st. 4. i 5. menjaju se i glase:

„Dan mentorstva u okviru studentske prakse u ustanovi vežbaonici, dan učešća na stručnom skupu, letnjoj i zimskoj školi imaju vrednost jednog boda.

Dan učešća na međunarodnom stručnom skupu, letnjoj i zimskoj školi, studijskom i stručnom putovanju i projektima mobilnosti, ima vrednost dva boda, ukoliko je za učešće dobijena saglasnost ministra, odnosno direktora zavoda.

U stavu 7. posle reči: „zimske škole” dodaje se zapeta i reči: „stručna i studijska putovanja i projekti mobilnosti.”.

Član 8.

U članu 30. stav 1. na kraju rečenice briše se tačka i dodaju se reči: „najkasnije četiri meseca pre kraja drugog polugodišta tekuće školske godine.”.

Član 9.

U članu 33. stav 1. broj: „60” zamenjuje se brojem: „90”.

Stav 5. menja se i glasi:

„U toku stručno-pedagoškog nadzora nastavnika prosvetni savetnik može da proverava i uspeh učenika radi utvrđivanja postignuća učenika u odnosu na standard postignuća, odnosno nacionalni prosek na ispitivanjima znanja učenika.”.

Član 10.

U delu: „MERILA ZA VREDNOVANjE USLOVA ZA STICANjE ZVANjA PEDAGOŠKI SAVETNIK, SAMOSTALNI PEDAGOŠKI SAVETNIK, VIŠI PEDAGOŠKI SAVETNIK I VISOKI PEDAGOŠKI SAVETNIK”, glava „III. OBLASTI RADA STRUČNOG SARADNIKA”, odeljak „2. INICIRANjE I UČESTVOVANjE U PODIZANjU KVALITETA PEDAGOŠKE PRAKSE”, tabela: „VRSTE I BROJ AKTIVNOSTI ZA ZVANjA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNOG SARADNIKA”, zamenjuje se novom tabelom: „VRSTE I BROJ AKTIVNOSTI ZA ZVANjA NASTAVNIKA, VASPITAČA I STRUČNOG SARADNIKA”, koja je odštampana uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni deo.

U odeljku koji glasi: „VRSTE AKTIVNOSTI ZA ZVANjA NASTAVNIKA”, pododeljak A, posle tačke 14) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 15) koja glasi:

„Učestvovanje u aktivnostima mentorskog rada studentima.”.

U pododeljku B tačka 9) menja se i glasi:

„Autorstvo ili koautorstvo primera dobre prakse objavljenog u publikaciji centara, zavoda, Ministarstva, naučnoistraživačkih institucija, stručnih društava i udruženja;”.

Posle tačke 14) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 15) koja glasi:

„Učestvovanje u radu stručnih komisija zavoda ili Ministarstva.”.

Član 11.

U odeljku: „VRSTE AKTIVNOSTI ZA ZVANjA STRUČNOG SARADNIKA U ŠKOLI, ŠKOLI SA DOMOM I DOMU UČENIKA”, pododeljak B, tačka 3) menja se i glasi:

„Autorstvo ili koautorstvo primera dobre prakse objavljenog u publikaciji centara, zavoda, Ministarstva, naučnoistraživačkih institucija, stručnih društava i udruženja;”.

Posle tačke 14) tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se tačka 15) koja glasi:

„Član stručnog tima zavoda ili Ministarstva.”.

Član 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.❮ Nazad na prethodnu stranicu

Email Print